Bezpieczeństwo ekologiczne - wykład 4

Nasza ocena:

3
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1393
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Bezpieczeństwo ekologiczne - wykład 4 - strona 1 Bezpieczeństwo ekologiczne - wykład 4 - strona 2 Bezpieczeństwo ekologiczne - wykład 4 - strona 3

Fragment notatki:


Instrumenty zarządzania klęskami żywiołowymi - zostały opanowane metody wywoływani opadów deszczu i śniegu, spowodowania mgły,zatrzymania leśnych pożarów
- siły niszczące klęsk żywiołowych są ogromne lecz nie nieograniczone
- prognozując i wykonując działania profilaktyczne mające zmniejszyć lub zniwelować skutki klęsk żywiołowych, przygotowując środki ochrony i w odpowiednim czasie je stosując w walce z klęskami żywiołowymi do likwidacji ich następstw włącznie, można niszczące działanie klęsk żywiołowych sprowadzić do minimum Zapobieganie skutkom erupcji wulkanów Badania wulkanów- prognozowanie dat erupcji, ich siły i przebiegu obejmują: Monitoring sejsmiczny, akustyczny Monitroing techniczny, geochemiczny
Monitoring satelitarny
Komputerowe modelowanie dynamiki i termodynamiki procesów wulkanicznych oparte na danych uzyskanych w wyniku monitringu, jak i prac eksperymentalnych Dla osiedli znajdujących się w pobliżu wulkanów są opracowane:
Szczegółowe plany ewakuacyjne
Duże znaczenie ma rozwój systemów ostrzegania
Powoływania i szkolenie specjalnych służb ratowniczych
Edukacja mieszkańców zagrożonych obszarów Długoterminowe planowanie urbanistyczne, pozwalające uniknąc koncentracji ludności w rejonach szczególnie niebezpiecznych Buduje się też zapory, kanały, które mają ukierunkować przemieszczanie się produktów erupcji
Zmiany klimatu wywołane przez człowieka Ocieplanie klimatu:
Wpływ aktywności słońca - teoria Milutina Malankovica 1909 (oś nachylenia ziemi wzglądem słonca ma wpływa na grubość lądolodu)
Wpływa aktywności wulkanicznej
Wpływa działalności człowieka Wpływa miast jako wysp ciepła Udział gazów śladowych w naturalnym efekcie cieplarnianym Gazy śladowe Przyrost temperatury w ST. C Para wodna (i chmury) + 20,6 Co2 + 7,2 Ozon o3 + 2,4 Podtlenek azotu N2O +1,4 Metan + 0,8 Freon

(…)

… odczuwanymi orze znasz skutkami degradacji środowiska są;
- globalne ocieplenie - dziura ozonowa - smog
- kwaśne deszcze
- ozon przygruntowy - hałas Efekt cieplarniany jest spowodowany przez emisję do atmosfery dużych ilości tzw. gazów cieplarnianych tj. dwutlenku węgla, ozonu, freonów Następstwem efektu cieplarnianego jest podwyższenie się średniej temperatury na ziemi Skutkuje to topnieniem lodowców…
… kwaśnego deszczu - skutki smogu to niszczenie elewacji budynków, pomników, gorsze samopoczucie, niższy poziom zdrowia, alergie , astma
- przykłady miast: Ateny Pekin Londyn Los Angeles To nienaturalne zjawisko polegające na współwystępowaniu zanieczyszczeń powietrza spowodowanych działalnością człowieka oraz niekorzystnymi zjawiskami naturalnymi: znaczna wilgotność powietrza (mgła) i brak wiatru Wchodzące…
… SO2
- siarkowodór H2S
- dwutlenek węgla CO2
- chlorowodór Hcl
powodują:
- obumieranie lasów
- zakwaszanie wód powierzchniowych i gleb - niszczenie materiałów konstrukcyjnych Kwaśne opady są spowodowane przez emisję do atmosfery głównie tlenków siarki i tlenków azotu. W kontakcie z wodą tworzą silne kwasy: kwas siarkowy oraz azotowy Kwaśne deszcze występują głównie w rejonach silnie zurbanizowanych…
… promieniowania o określonej długości fali 1863r - o promieniowaniu przez atmosferę ziemi - rozważał znacznie CO2 jako ważnego czynnika kontrolującego temperaturę ziemi porównał CO2 do koca który zatrzymuje czepło w ten sam sposób co szkło w szklarni 1886 - Svante Arrhenius szwedzki naukowiec przedstawił Szwedzkiemu Towarzystwu Fizyków artykuł pt. O wpływie kwasu węglowego CO2 w powietrzu na temperaturą gruntu…
… temperatura powierzchni ziemi spadłaby do ok. 21C a ta chłodniejsza atmosfera zawierałaby mniej pary wodnej wskutek czego temperatura obniżyłaby się dodatkowo o 10C
Problemy zanieczyszczeń na świecie Wiele krajów zdecydowało się już teraz zapobiegać powstawaniu zanieczyszczeń. Wdrażając postanowienia Protokołu z Kioto ( w tym polska)
Niestety najwięksi truciciele nadal go nie ratyfikowały - USA/ Chiny…
… zanieczyszczających wody należą:
- pestycydy - detergenty - barwniki - ropopochodne ( alifatyczne i aromatyczne)
- substancje powierzchniowo czynne - aminy aromatyczne, chloropochodne bifenyku - sole ( azotany, chlorki, fosforany, siarczany)
- radioizotopy
wśród organizmów żywych największą rolę w zanieczyszczeniu wód odgrywają bakterie ESCHERICHIA COLI Zanieczyszczenia mogą występować w postaci rozpuszczonej ( gazy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz