Beton - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1302
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Beton - wykład - strona 1 Beton - wykład - strona 2 Beton - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Beton
W przypadku obiektów mostowych projektant nie może poprzestać tylko na przyję­ciu klasy betonu. Musi określić dodatkowe cechy fizyczne i mechaniczne, a także materiałowo-strukturalne. A zatem z tego punktu widzenia betony stosowane do budowy mostów można zakwalifikować do betonów wysoko wartościowych (BWW), które niekoniecznie muszą być betonami o wysokiej wytrzymałości. Betony wyso-kowartościowe charakteryzują się z reguły podwyższoną wytrzymałością i ulepszo­ną trwałością z tym, że „każdy beton wysokiej wytrzymałości jest betonem wysoko-wartościowym, ale nie każdy beton wysokowartościowy jest betonem wysokiej wytrzymałości" [8].
Przyjmując klasyfikację rodzajów środowiska wprowadzaną w krajach Unii
Europejskiej betony mostowe mogą być narażone na następujące klasy ekspo­zycji:
XCI - gdy beton jest stale zanurzony w wodzie,
XC2 - gdy powierzchnie betonu narażone są na długotrwały kontakt z wodą np.
fundamenty (powierzchnie mokre, a sporadycznie suche), XC4 - gdy powierzchnie betonu narażone są na cykliczny kontakt z wodą, XD3 - gdy beton jest narażony na cykliczne działanie rozpylonych cieczy zawie­rających chlorki,
XS1 - gdy beton jest narażony na działanie chlorków zawartych w powietrzu
z wody morskiej (obiekty zlokalizowane na wybrzeżu), XF1 - gdy pionowe powierzchnie betonu są narażone na deszcz i zamarzanie, XF2 - gdy pionowe powierzchnie betonu są narażone na zamarzanie i na działa­nie środków odladzaj ących z powietrza, XF3 - gdy poziome powierzchnie betonu są narażone na deszcz i zamarzanie, XF4 - gdy powierzchnie betonowe są narażone na bezpośrednie działanie środ­ków odladzających i zamarzania, XA1 - gdy beton jest narażony na agresję chemiczną gruntów lub wody grunto­wej w środowisku mało agresywnym, XA2 - gdy beton jest narażony na agresję chemiczną gruntów lub wody grunto­wej w środowisku średnio agresywnym, XA3 - gdy beton jest narażony na agresję chemiczną gruntów lub wody grunto­wej w środowisku silnie agresywnym. Klasa środowiska XC może wywołać korozję spowodowaną karbonatyzacją, groźną, gdy beton narażony na kontakt z powietrzem i wilgocią zawiera zbrojenie. Klasa środowiska XD może wywołać korozję spowodowaną chlorkami znajdujący­mi się w wodzie lub powietrzu nie pochodzącymi z wody morskiej, a klasa środowi­ska XS - pochodzącymi z wody morskiej, również niebezpieczna dla zbrojenia za­wartego w betonie. Klasa środowiska XF dotyczy przypadków, gdy beton w stanie mokrym jest narażony na cykliczne zamrażanie i odmrażanie, a klasa XA dotyczy gruntów i wody gruntowej zanieczyszczonych chemicznie.
Zgodnie z wymaganiami Eurokodu, aby zachować co najmniej 50-letnią trwa­łość obiektu należy stosować wartości wytrzymałości (klas betonu) i zawartości ce­mentu, wody i powietrza podane w tablicy 2.1. W środowisku agresywnym chemicz­nie

(…)

… na siarczany (HSR), na konstrukcje masywne (filary, przyczółki) - cement o niskim cieple hydratacji (LH), a dla kruszyw o potencjalnej reaktywności alkalicznej - cement nisko alkaliczny (NA).
Dla ustrojów niosących, szczególnie wykonanych z betonu wstępnie sprężone­go, zalecany jest cement portlandzki (CEMI), a dla masywnych fundamentów i kor­pusów podpór - cement hutniczy (CEMIII). Cementy o niskim cieple hydratacji oraz cementy hutnicze właśnie dzięki obniżeniu ciepła uwodnienia czy spowolnie­niu wiązania i obniżeniu skurczu eliminują, a przynajmniej ograniczają zarysowa­nie betonu.
Aktualne wymagania krajowe nie nawiązują do omówionych klas ekspozycji żądając stosowania co najmniej klasy:
C 20/25 - w fundamentach i podporach masywnych (grubość co najmniej 60 cm)
w nieagresywnym środowisku, C 25/30 - w podporach lekkich i fundamentach w agresywnym środowisku oraz
w przęsłach żelbetowych, C 30/37 - w konstrukcjach sprężonych oraz dodatkowo żądają:
- nasiąkliwości nie większej od 4% (5% wg [36]),
- wodoprzepuszczalności co najmniej W8,
- mrozoodporności co najmniej FI50
określonych wg Normy [37] i wyłącznie cementów portlandzkich niskoalkalicz-nych CEMI NA. Przepisy krajowe wymagają niewątpliwie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz