Benchmarking - cele

Nasza ocena:

3
Pobrań: 273
Wyświetleń: 2429
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Benchmarking - cele - strona 1

Fragment notatki:

Zawiera 20 stron.
Informacje zawarte w pliku to: definicje benchmarkingu, cele, określenie zakresu i obszaru porównania, aspekty benchmarkingu. Dodatkowo notatka zawiera wiele zestawień i grafów, które są pomocne w lepszym zrozumieniu tematu.

Benchmarking
Nazwa metody benchmarkingu powstała w początku lat 80. i związana była z problemami, jakie pod koniec lat 70. przeżywała firma RANK Xerox Źródłem wszelkich kłopotów była japońska firma Canon, która oferowała ten sam produkt porównywalny pod względem technicznym, ale po znacznie niższej cenie. Wejście firmy Canon na rynek spowodowało gwałtowny spadek popytu na produkty firmy Xerox, co w konsekwencji groziło bankructwem. Antidotum dla Xeroxa okazał się program „Leadership Though Quality”, który został wdrożony w 1983 r. Składał się on z trzech rozdziałów, a drugi z nich nosił nazwę „Benchmarking”. Wskutek jego zastosowania udało się firmie:
zmniejszyć jednostkowe koszty o połowę, zredukować zapasy wyrobów w toku o 2/3, zmniejszyć koszty robocizny o 1/3 przy redukcji zatrudnienia o połowę.
W ten sposób przedsiębiorstwu udało się wyjść z kryzysu i odbudować swoją pozycję na rynku. [W. Grudzewski, S. Jagusztyn-Grochowska, L. Zużewicz, Benchmarking - istota i zastosowanie, BizReporter 2000, nr 7 (http://biz.reporter.pl/2000/07/b0406.html)]
Dlatego też funkcjonując w burzliwym otoczeniu, przedsiębiorstwo, chcąc przetrwać oraz rozwijać się, musi być nie tylko otwarte na zmiany, ale sukcesywnie je wprowadzać. Doskonalenie organizacji powinno być ukierunkowane na zdobywanie i wzbogacanie przewagi konkurencyjnej. Jednym z modeli zarządzania, prócz wcześniej wymienionych, który ma do tego doprowadzić jest właśnie benchmarking.
Benchmarking jest terminem bardzo szerokim. Przegląd literatury polskiej i zagranicznej pozwala na stwierdzenie, że różnorodność interpretacji benchmerkingu wynika z różnego stopnia szczegółowości oraz wieloaspektowości ujęcia. Dla przykładu można tutaj podać następujące definicje: 1. „Benchmarking traktowany jest jako pewne podejście do zarządzania organizacją, którego istotą jest porównywanie się z najlepszymi organizacjami. Polega na konfrontowaniu własnej efektywności, mierzonej produktywnością, jakością i doświadczeniem, z wynikami tych przedsiębiorstw, które można uznać za wzór doskonałości” A. Węgrzyn, Benchmarking - metoda czy nowa filozofia zarządzania?, „Przegląd Organizacji” 1997, nr 11, s. 21; 2. J. Czekaj w artykule „Benchmarking - metoda racjonalizacji organizacji” „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 1995, nr 9, s.39 - podaje następujące określenia benchmarkingu: „(..)wywodzi się z topografii, gdzie oznacza wartości orientacyjne (kierunkowe), które w zasadzie utożsamić należałoby z wzorcami”, „(...)jest metodą poszukiwania wzorcowych sposobów postępowania umożliwiających osiąganie najlepszych wyników poprzez uczenie się od innych i wykorzystanie ich doświadczeń

(…)

… wskaźniki, takie jak: częstotliwość skarg, ilość reklamacji w ramach gwarancji, zużycie części zamiennych, wielkość udzielanych upustów,
szczegółowa analiza prowadzonej działalności - prowadzona w celu wykrycia tych ogniw działalności przedsiębiorstwa które są źródłem wzrostu kosztów funkcjonowania firmy (analiza łańcucha wartości),
badanie przedsiębiorstwa rozpatrywanego jako całość…
… procesów pracy, PWE, Warszawa 1996, s. 304
Podstawą tej klasyfikacji jest stopień przetworzenia powszechnie dostępnych danych.
Bezpośrednie - obejmują źródła pierwotne, które nie zostały poddane żadnej próbie przetworzenia czy analizy. Pośrednie - są to źródła, w których dane zostały poddane analizie i odpowiednio opracowane. Pozyskiwane informacji z takich źródeł jest skomplikowane i wiąże się z dużymi…
… benchmarkingowych - tworzone przez organizacje stosujące b. w doskonaleniu działalności. Celem istnienia tych sieci jest dostarczanie informacji na temat wzorcowych rozwiązań oraz udzielanie porad związanych z stosowanymi narzędziami w b., firm konsultingowych świadczących usługi z zakresu benchmarkingu przez internet - dostęp do informacji jest w tym przypadku płatny, a jego wysokość zależy od ilości informacji
…. Po dokonaniu porównania realizowanych procesów z ich wzorcami oraz zrozumieniu przyczyn zaobserwowanych różnic, następuje proces doskonalenia własnych funkcji. W związku z tym należy określić konkretne działania, jakie trzeba podjąć, aby usprawnić analizowany proces. Rozpoznanie to stanowi podstawę do sporządzenia kosztorysu przedsięwzięcia i włączenia go do planu gospodarczo - finansowego firmy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz