Baza danych jako uporządkowany sposób wybranych fragmentów rzeczywistości

Nasza ocena:

5
Pobrań: 28
Wyświetleń: 644
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Baza danych jako uporządkowany sposób wybranych  fragmentów rzeczywistości - strona 1 Baza danych jako uporządkowany sposób wybranych  fragmentów rzeczywistości - strona 2 Baza danych jako uporządkowany sposób wybranych  fragmentów rzeczywistości - strona 3

Fragment notatki:

Bazy danych Literatura Riordan R. M., Projektowanie systemów relacyjnych baz danych, RM  2000 Schwartz S., Po prostu Access 2003, Helion 2004 Date C. J., Relacyjne bazy danych dla praktyków, Helion 2006 Hernandez M. J., Bazy danych dla zwykłych śmiertelników, Mikom  2004 Garcia – Molina H., Ullman J., Widom J., Systemy Baz  Danych – Pełny wykład, WNT, 2006 Z czym Wam się kojarzy pojęcie: BAZA DANYCH Wykład 1 Zbiór danych opisujący w uporządkowany sposób pewien wybrany  fragment rzeczywistości będziemy nazywać  bazą danych . Baza danych nie powinna się kojarzyć wyłącznie z komputerami ... Bazą danych jest równieŜ papierowa ksiąŜka telefoniczna, kartoteki  biblioteczne (np. na naszym Wydziale, itp. Itd.) jednak „papierowe” bazy danych mają istotne ograniczenia.  Jakie???? Przejście od papieru do elektronicznych baz danych dało nowe  moŜliwości i większą elastyczność.   Wykład 1 Kilka przykładów gdzie na pewno spotkamy się z bazami danych... prezentowanie klientom danych przez sieć WWW system bankowy system rezerwacji miejsc lotniczych dokumentowanie działalności przedsiębiorstw badania naukowe Wykład 1 DBMS – Database Management System – System Zarządzania Bazami  Danych – SZBD – potocznie równieŜ nazywany – Systemem Baz Danych Stanowi narzędzie do tworzenia i efektywnego zarządzania duŜymi zbiorami  danych oraz do przechowywania ich przez długi czas. Jakich moŜliwości dostarcza DBMS??  Wykład 1 Pamięć trwała : pod tym względem DBMS jest podobny do systemu plików,  udostępnia pamięć do przechowywania wielkiej liczby danych. JednakŜe  odpowiednie struktury DBMS zapewniają zdecydowanie efektywniejszy  dostęp i moŜliwość operowania na wielkiej liczbie danych niŜ to jest w  przypadku systemu plików.  Interfejs programisty : DBMS udostępnia uŜytkownikowi lub aplikacji silny  język zapytań, dzięki któremu uzyskuje się dostęp do danych oraz  modyfikuje się je. Daje znacznie więcej niŜ jedynie moŜliwość odczytywania  i zapisywania plików.  Zarządzanie transakcjami : DBMS zapewnia jednoczesny dostęp do danych,  tzn. wiele róŜnych procesów (zwanych transakcjami) jednocześnie uzyskuje  dostęp. izolacja, niepodzielność, trwałość. Wykład 1 Izolacja – wykonanie transakcji tak, jakby na pozór  wykonywała się jedna w danej chwili Niepodzielność – wymaganie aby transakcja wykonała  się w całości albo wcale Trwałość – zdolność do naprawy róŜnego rodzaju  błędów oraz trwanie przez długi okres czasu.

(…)


przeprowadził się do Stanów Zjednoczonych i zaczął
pracę dla IBM. W latach 60 – 70 XX w. pracował nad
sposobami organizacji baz danych. W 1970 roku
ukazuje się jego fundamentalna praca z tego
zakresu:
Nagroda Turinga 1981 r.
za wkład do teorii i praktyki systemów
zarządzania bazami danych
Wykład 1
Model relacyjny oparty jest na zbiorze reguł matematycznych
wywodzących się z teorii mnogości oraz logiki…
… kartezjańskiego
dwóch wybranych zbiorów reprezentujących dopuszczalne wartości.
Niech A1 = [a,b,c], A2 =[x,y]
Wtedy A1 × A2 = {(a,x), (a,y), (b,x), (b,y), (c,x), (c,y)}
Przykłady relacji, które są podzbiorami iloczynu kartezjańskiego A1×A2 :
X = {(a,x), (b,x), (c,x)}
Y = {(a,x), (a,y), (b,y)}
Analogicznie jak dla iloczynu kartezjańskiego elementy relacji są nazywane krotkami.
Relacja jest zbiorem krotek posiadających taką samą strukturę, lecz róŜne wartości.
KaŜda krotka posiada co najmniej jeden atrybut.
Iloczyn kartezjański zbiorów A i B to zbiór wszystkich par uporządkowanych (a,b), takich, Ŝe a naleŜy do zbioru A, zaś b
naleŜy do zbioru B.
Wykład 1
Dygresja a propos iloczynu kartezjańskiego:
Mając macierz (tablicę liczb) o „m” wierszach i „n” kolumnach, gdzie widzicie iloczyn
kartezjański?? Proszę podejść…
… zadane, minimalizacja redundancji oraz
anomalii modyfikacyjnych.
Redundancja (łac. redundantia – powódź, nadmiar, zbytek), inaczej
nadmiarowość w stosunku do tego, co konieczne lub zwykłe. Określenie
moŜe odnosić się zarówno do nadmiaru zbędnego lub szkodliwego,
niecelowo zuŜywającego zasoby, jak i do poŜądanego zabezpieczenia na
wypadek uszkodzenia części systemu. (źródło: Wikipedia)
Wykład 1…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz