Bariery rozwoju cywilizacji - wykład.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1687
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Bariery rozwoju cywilizacji - wykład. - strona 1 Bariery rozwoju cywilizacji - wykład. - strona 2 Bariery rozwoju cywilizacji - wykład. - strona 3

Fragment notatki:

BARIERY ROZWOJU CYWILIZACJI    Presja, jaką gatunek ludzki wywiera na naszą planetę wyraźnie zakłóca równowagę, co  destabilizuje  życie.  Liczba  ludzi  na  świecie  w  ciągu  ostatnich  50  lat  podwoiła  się,  a  tempo  wzrostu gospodarczego w tym samym czasie zwiększyło się siedmiokrotnie.       Środowisko przyrodnicze pełni szereg różnorodnych funkcji i stanowi:    źródło pozyskiwania surowców i energii wykorzystywanych w procesach produkcyjnych i  konsumpcyjnych,    zapewnia  przestrzeń  geograficzną  –  pole  działalności  gospodarczej,  miejsce  zamieszkiwania czy wypoczynku,    stymuluje,  neutralizuje,  pochłania  uboczne  skutki  i  produkty  działalności  gospodarczej  człowieka (oczywiście do pewnego poziomu, którego przekroczenie spowoduje niezdolność  ekosystemu do odnowy).     Rozwój cywilizacji związany jest bezpośrednio z rozwojem gospodarczym.   Nadmierne  zanieczyszczenie  środowiska  w  trakcie  eksploatacji  surowców  mineralnych,  jak  również  w  procesach  ich  przetwarzania  może  znacząco  ograniczyć  pełnienie  funkcji  biologicznych.  Degradacja  środowiska  okręgów  przemysłowych  doprowadzić  może  do  występowania klęsk ekologicznych w skali lokalnej, czy nawet globalnej.    Zanieczyszczenia  dzielimy  głównie  ze  względu  na  obiekt,  który  został  zanieczyszczony:  powietrza, gleb, wody a także akustyczne.   Każdy  ekosystem  ma  swoją  własną  pojemność  asymilacyjną,  ale  gdy  zostanie  ona  przekroczona,  to  może  dojść  do  degradacji  samego  ekosystemu  lub  nawet  do  jego  zniszczenia.   O  zanieczyszczeniu  środowiska,  jako  barierze  wzrostu  gospodarczego  można  mówić,  gdy:  •  wielkość  emisji  i  -  w  konsekwencji  –  imisji  określonych  zanieczyszczeń  w  skali badanych  obszarów  (kraj,  region,  obszar  ekologicznego  zagrożenia  itp.)  osiągnie  poziom,  który  niebezpiecznie wpływa na zdrowie człowieka, klimat, przyrodę żywą, glebę i wodę,  • spowodowane emisją różnych polutantów zanieczyszczenie poszczególnych komponentów  środowiska uniemożliwia lub znacznie utrudnia dalszy rozwój gospodarki.   Powstrzymanie  postępującej  degradacji  środowiska  przyrodniczego  stanowi  cel,  który  należy osiągnąć jak najszybciej.   Bariery ekologiczne utrudniają normalny przebieg procesów produkcji i konsumpcji, a w  skrajnych  przypadkach  wręcz  je  uniemożliwiają.  Obecnie  bariery  ekologiczne  straciły 

(…)

… stopnia zalicza się:
 nadwagę,
 brak aktywności ruchowej,
 stresy psychiczne,
 uwarunkowanie dziedziczne (genetyczne).
Choroby układu krążenia stanowią ok. 50% przyczyn zgonów w Polsce.
Najnowsze badania naukowe wskazują natomiast, że ponad 50% zgonów z powodu chorób
układu krążenia można by uniknąć poprzez stosowanie działań profilaktycznych
obejmujących:
 Regularne pomiary ciśnienia krwi…

drogowego i ze źródeł komunalno-bytowych,
warunki meteorologiczne: silne nasłonecznienie, wysoka temperatura, „słaby” wiatr
(tzw. cisza), inwersja temperatury,
topografia terenu (zagłębienia terenu),
substancje, przyczyniające się do tworzenia ozonu przyziemnego (troposferycznego)
w powietrzu to: tlenki azotu NOx; alkany, alkeny, alkiny np. propan, butan, eten, etyn,
benzen, toluen, ksyleny (tzw. BTX…
… nieoczyszczanych jest ok. pięciokrotnie więcej
niż ze źródeł przemysłowych.
Bardzo istotnym zagrożeniem są zagrożenia wód powierzchniowych i podziemnych związane
z działalnością rolniczą i hodowlaną.
Do wód powierzchniowych spływają z wodami opadowymi bezpośrednio nawozy sztuczne
oraz środki ochrony roślin. Nawozy mineralne po dostaniu się do wód działają na niektóre
rośliny wodne podobnie jak na rośliny lądowe…
….
Sytuacja taka ma miejsce przy zabieraniu ziemi pod budownictwo mieszkaniowe,
przemysłowe i drogowe.
Dewastacja występuje także na terenach przemysłowych, gdzie duże powierzchnie ziemi
zostały pokryte zwałowiskami różnych odpadów kopalnianych lub hutniczych.
CHOROBY CYWILIZACYJNE
Według Światowej Organizacji Zdrowia:
„Zdrowie to stan pełnego, dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i społecznego…
… profilaktycznych zapobiegających chorobom.
Zachwianie równowagi pomiędzy czynnikami środowiska zewnętrznego a środowiska
wewnętrznego organizmu może doprowadzić do wystąpienia choroby. Choroba jest więc
reakcją organizmu na nieprawidłowe bodźce, które działają zbyt długo i zbyt silnie.
Do chorób cywilizacyjnych należą:
 schorzenia układu krążenia,
 schorzenia układu oddechowego,
 różnego rodzaju nowotwory…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz