Bankowość inwestycjna, pozyskiwanie kapitałów w drodze emisji papierów wartościowych - wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 273
Wyświetleń: 840
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Bankowość inwestycjna, pozyskiwanie kapitałów w drodze emisji papierów wartościowych - wykład - strona 1 Bankowość inwestycjna, pozyskiwanie kapitałów w drodze emisji papierów wartościowych - wykład - strona 2 Bankowość inwestycjna, pozyskiwanie kapitałów w drodze emisji papierów wartościowych - wykład - strona 3

Fragment notatki:

13.02.2012
Wykład 1
Temat: Bankowość inwestycjna, pozyskiwanie kapitałów w drodze emisji papierów wartościowych.
Tematyka:
Pozyskiwanie kapitału przez spółki publiczne
Pojęcie instrumentu finansowego i papieru wartościowego:
Instrument finansowy i papier wartościowy
Instrument finansowy - kontrakt regulujący pewną zależność finansową między stronami
Nie koniecznie pomiędzy 2 stronami, może ich być więcej niż 2
W klasycznym znaczeniu (pozyskiwanie kapitału) - pomiędzy 2 stronami
W ujęciu szerszym (zabezpieczanie przed ryzykiem) - więcej stron kontraktu
Szczególnym przypadkiem instrumentu finansowego jest papier wartościowy
Każdy papier wartościowy jest instrumentem finansowym, ale nie każdy instrument finansowy jest papierem wartościowym.
Definicje:
W KC znajdują się najważniejsze definicje niektórych papierów wartościowych, ale nie ma tam definicji samego papieru wartościowego.
W ustawie o obrocie instrumentami finansowymi znajdują się informacje o tym, jakie są rodzaje papierów wartościowych, ale też nie ma tam definicji papieru wartościowego.
Zdefiniowanie pojęcia zostawia się doktrynie prawa
Papier wartościowy - dokument stwierdzający istnienie określonego prawa (praw) majątkowego w taki sposób i w takiej formie, że posiadanie tego dokumentu (bycie jego właścicielem) stanowi niezbędną przesłankę realizacji tegoż prawa.
Zasady prawne:
Zasada emisji papierów wartościowych w serii Nie wszystkie papiery wartościowe są emitowane w serii, tylko te emitowane w serii mogą zaistnieć w obrocie giełdowym - gdyby nie ta zasada prawdopodobnie nie powstałyby giełdy.
Zasada numerus clausus - zasada zamkniętego katalogu
Istotą papieru wartościowego jest stworzenie możliwości żeby podmioty mogły emitować papiery w serii, dzielić je na mniejsze jednostki i dzięki zbieraniu tych mniejszych jednostek mogły akumulować kapitał w większej ilości.
Bankowość komercyjna, bankowość inwestycyjna i bankowość uniwersalna:
Istota działalności banków komercyjnych - budowanie bazy depozytowej, wykorzystywanej na kredyty i pożyczki, rzadziej (tak powinno być) na inwestycje w papiery wartościowe.
2 grupy banków:
Banki detaliczne - zajmują się obsługą podmiotów małej i średniej wielkości, osób fizycznych jak i podmiotów gospodarczych
Banki korporacyjne - zajmują się obsługą dużych podmiotów, głównie podmiotów gospodarczych oraz JST
Przykład: W Polsce są 2 Deutsche banki:
Jeden zajmuje się obsługą klientów detalicznych

(…)

… wierzytelności pieniężnej dotyczącej zwrotu określonej kwoty pieniędzy ewentualnie wraz z wynagrodzeniem (dyskonto, odsetki, premia), Np. weksle, czeki, obligacje.
Udziałowe - dokument stwierdzający zespół określonych uprawnień nabywcy w stosunku do emitenta, Np. akcje, certyfikaty inwestycyjne. Instrumenty pochodne - instrumenty zabezpieczające przed ryzykiem. Zawsze jest powiązany z jakimś instrumentem bazowym. Instrument pochodny uważany jest za papier wartościowy, jeżeli instrument bazowy dla niego jest papierem wartościowym Np. opcje, warranty opcyjnie, kontrakty terminowe, swapy.
Papiery towarowe - uprawnia do rozporządzania towarem znajdującym się pod pieczą wystawcy dokumentu, Np. konosament morski (w kodeksie morskim)
II Podział - Ze względu na tryb obrotu, legitymację formalną, - jaki podmiot…
… a nie podejmują decyzji jak w przypadku)
Zarządzaniem kapitałem finansowym
W Polsce nie ma czystego banku inwestycyjnego, tylko niektóre piony się tym zajmują
Domy maklerskie - posiadające osobowość prawną
Biura maklerskie - nie posiadają osobowości prawnej
W niektórych krajach nie wykształcił się taki model, ale w niektórych krajach europy kontynentalnej powstały banki uniwersalne:
Komercyjne
Inwestycyjne…
…, jakie musi spełniać rynek regulowany
Rozporządzenie ministra finansów w sprawie szczegółowych warunków, które musi spełniać rynek oficjalnych notowań giełdowych oraz emitenci papierów wartościowych dopuszczenie do notowań na tym rynku
Rozporządzenie komisji wspólnoty europejskiej w sprawie informacji zawartych w prospektach emisyjnych oraz formy, włączenia przez odniesienie i publikacji takich prospektów emisyjnych
… działalności gospodarczej w Polsce. Podział na indywidualnych przedsiębiorców prowadzących działalność (nie będzie nas interesować jako emitent, bo nie może emitować papierów w serii) oraz spółki:
Spółki działające w oparciu o kodeks cywilny Spółki działające w oparciu o kodeks cywilny i KSH
Spółki osobowe - spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna - jedyna…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz