Bankowość - Funkcje Banku Centralnego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1099
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Bankowość - Funkcje Banku Centralnego - strona 1

Fragment notatki:

Bank to przedsiębiorstwo realizujące działalność usługową na rzecz osób fizycznych. Banki dzielimy na komercyjne i banki o celach społecznych. System bankowy w Polsce tworzą banki, chcesz wiedzieć jakie, ściągnij notatkę, funkcje banku centralnego, schemat organizacyjny banku komercyjnego, działalność kredytowa banku, jakich dokumentów żąda bank i jak je weryfikuje, podział kredytów w zależności os sytuacji ekonomicznej firmy i terminowości spłat, i inne podziały kredytów, pożyczki gotówkowe, kredyt obrotowy, kredyt inwestycyjny, dyskontowanie weksli, wykup wierzytelności, operacje bierne, inwestycje na rynku pieniężnym.

Bank to przedsiębiorstwo realizujące działalność usługową na rzecz osób fizycznych, prawnych, przedsiębiorstw, instytucji publicznych, organizacji w zakresie
Przyjmowania depozytów pieniężnych
Udzielania kredytów i gwarancji
Dokonywania rozliczeń pieniężnych
Wykonywania innych usług.
Ze względu na cel działania banki dzielimy na:
Banki komercyjnesą to takie banki, których podstawowym kryterium jest maksymalizacja zysku (banki są spółkami S.A., Akcjonariusze spodziewają się zysku - dywidendy, gdy zysk zbyt mały akcjonariusze mogą uciekać)
Banki o celach społecznychsą to banki, które przede wszystkim kierują się takimi zasadami jak:
Ułatwienie dostępu do środków finansowych po niskiej cenie określonym grupom klientów,
Wspieranie określonych branż przemysłowych
Wspieranie określonych regionów kraju
Utrzymywanie stabilności waluty krajowej, bilansu płatniczego państwa.
Do banków takich zaliczamy: bank Centralny, Banki Specjalne, banki Komunalne, Kasy Oszczędności.
Z punktu widzenia zakresu działalności banki dzielimy na:
Banki uniwersalne, takie, które wykonują większość usług bankowych
Banki specjalne, których działalność jest wyspecjalizowana ze względu na przedmiotowość, zakres terytorialny czy podmiotowość.
Specjalizacja przedmiotowa polega na koncentracji przez banki wybranych typów usług np. banki depozytowe, inwestycyjne.
Specjalizacja terytorialna polega na ograniczeniu zasięgu banku - banki międzynarodowe, ogólnokrajowe, regionalne.
Specjalizacja podmiotowa - wyróżnia się banki nastawiające się na obsługę określonego klienta np. Banki Rolne, banki wybranych branż przemysłu, Kasy Oszczędności
Z punktu widzenia formy prawnej wyróżnia się instytucje prawa publicznego oraz instytucje prawa prywatnego.
Do banków jako instytucja prawa publicznego zalicza się Bank Centralny, Kasy Oszczędności i banki Specjalne.
Do banków jako instytucja prawa prywatnego zalicza się banki Komercyjne i Spółdzielcze.
System bankowy w Polsce tworzą:
Bank Centralny (NBP), Banki Komercyjne, Banki Spółdzielcze, Banki Państwowe Oraz system powiązań miedzy nimi.
Do 1989 r. w Polsce działał NBP, PKO BP, PKO S.A., BGK, oraz Banki Spółdzielcze.
Po 1989 r. zaczęły powstawać nowe prywatne banki, musiały się do tej nowej sytuacji przystosować banki i stworzyć prawdziwy system bankowy.
W listopadzie 1989 r. powstała Ustawa: Prawo Bankowe i ustawa o NBP z tego samego roku uporządkowały sytuację na rynku bankowym.
Odbyła się „ pierwotna akumulacja kapitału:, Kto złapie to jego”.
Nowy kapitał powstawał na drodze spółek nomenklaturowych ( kadra kierownicza z istniejących przedsiębiorstw państwowych wydzierżawiła maszyny i konkurował przedsiębiorca sam z sobą jako dyrektor przedsiębiorstwa państwowego i udziałowiec spółki).


(…)

… na nim podpisanych.
Weksel trasowany: - to papier wartościowy będący pisemnym bezwarunkowym poleceniem zapłaty określonej sumy pieniężnej skierowanym przez wystawcę do trasata i polecającym mu wypłaceni w oznaczonym terminie tej sumy osobie wskazanej, czyli remitentowi lub innej osobie, która wylegitymuje się .......................................
Trasat - osoba, która ma za weksel zapłacić Trasant - wystawca…
… przed terminem płatności z potraceniem odsetek dyskontowych zwanym dyskontem. Banki przyjmują do dyskontu weksle, które spełniają następujące warunki:
Których prawdziwość nie nasuwa wątpliwości zgodnie z ustawą z 1936 r.,
Mają nazwę weksel w tekście,
zawierające bezwarunkowe polecenie zapłaty określonej sumy pieniężnej przy wekslu trasowanym,
zawierające nazwisko lub nazwę osoby, która ma zapłacić, przy wekslu…
…:
krótkoterminowe do 1 roku,
średnioterminowe od 1 do 3 lat,
długoterminowe ponad 3 lata.
Podział kredytów ze względu na formę:
kredyt na rachunku bieżącym,
kredyt na rachunku kredytowym,
kredyt dyskontowy,
kredyt związany ze skupem faktur.
Podział kredytów ze względu na formę prawną zabezpieczenia:
hipoteczne,
lombardowe.
Podział kredytów ze względu na walutę:
złotówkowe, 2. walutowe.
POŻYCZKI GOTÓWKOWE
Banki…
… są na przetargach. Bony komercyjne: papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa (bony handlowe, komercyjne, dłużne, kwity, skrypty dłużne). Podstawą ich misji jest Prawo Wekslowe i Kodeks Cywilny.
Faktoring: skup wierzytelności. Każdy bank występujący w roli Faktora ma własną procedurę postępowania. Umowa podpisana z przedsiębiorstwem, od którego bank odkupuje należności zawiera okres ważności tej umowy…
…, można traktować jako środki finansowania majątku trwałego, który jest przez leasingobiorcĘ wykorzystywany, ale leasingobiorca nie jest jego właścicielem. Umowa leasingu jest umową, gdzie leasingodawca daje prawo leasingobiorcy do wykorzystania tego majątku. Zaletą leasingu jest to, że umowa jest zwykłą umową, którą można wypowiedzieć, może zawierać klauzulę dotycząc serwisu i napraw. Leasingobiorca
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz