Bankowośc detaliczna. Outsourcing- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1197
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Bankowośc detaliczna. Outsourcing- opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

4 października 2011 r. Bankowość detaliczna - w żadnym akcie prawnym nie ma konkretnej definicji
Ekspozycje detaliczne - bankowość detaliczna: w przypadku banków spółdzielczych obejmuje całą ich działalność, (1)ekspozycja wobec osoby fizycznej lub msp; (2)ekspozycja łącznie z innymi ekspozycjami wobec danego podmiotu nie może przekroczyć 1 mln euro; (3) ekspozycje te nie mogą być zarządzane przez bank w sposób indywidualny (tzn. w sytuacji, gdy mamy portfel podobnych lub takich samych wręcz ekspozycji - musi taki portfel wystąpić)
Początkowo w portfelu musiała być określona liczba ekspozycji
Jakie czynności bankowe są ważne z punktu widzenia BD?
Operacje bankowe - niezdefiniowane w żadnym akcie prawnym, definicja z literatury, życia codziennego - te działania banku które mają wpływ na zasób środków w banku lub nie mają wpływu na zasób środków (- podział na grupy bankowe)
- bierne - powodują wzrost stanu środków pieniężnych
- czynne - powodują spadek środków pieniężnych (zakup papierów wartościowych, udzielanie pożyczek, kredytów)
- nie mają wpływu na zasób środków pieniężnych w banku (operacje usługowe, rozliczeniowe) - dokonywane na ryzyko i zlecenie klienta (pośrednictwo, rozrachunki, rozliczenia)
Czynności bankowe
W regulacjach wspólnotowych nie ma definicji banku, natomiast jest wzmianka o instytucjach kredytowych (przyjmuje depozyty, udziela kredytów)
Instytucja kredytowa - pojęcie szersze niż bank, istnieją placówki przyjmujące depozyty i udzielające kredyty (np. spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, bank gospodarstwa krajowego)
W tej samej dyrektywie CRD (o wymogach kapitałowych) wspomniana jest również instytucja finansowa (w Polsce mówimy o banku jako o instytucji finansowej)
Art. 5. (prawo bankowe) - mówi o czynnościach bankowych zastrzeżonych (żaden inny podmiot bez dopuszczenia w równolegle prawnie obowiązującym dokumencie/ustawie nie może wykonywać tych czynności - złamanie zakazu wiążą się z sankcjami pieniężnymi i karnymi) tylko i wyłącznie dla banków - przyjmowanie depozytów, udzielanie kredytów, i in.
W związku z sankcjami należy się upewnić, że lista czynności bankowych musi być jasna, klarowna i kompletna (katalog czynności bankowych jest zamknięty, ALE niektóre czynności wymienione są w innej ustawie niż prawo bankowe - np. emisja listów zastawnych)
Każdy podmiot może dokonać takiego działania, ale tylko bank może powiedzieć, że dokonał czynności bankowej
Art. 6. - wymienione są czynności, które nawet jeśli będą wykonywane przez bank to nie staną się czynnościami bankowymi - wykonanie tych działań przez bank może zwiększyć ryzyko obciążenia środków kapitałowych klientów - ustawodawca wymienia te działania, aby je ograniczyć.


(…)

… - wskazane działania z punktu widzenia ryzyka mogą być szczególne -> stąd konieczność wprowadzenia limitów i ograniczeń w wykonywaniu tego typu działań.
Jak można limitować działania?
- współczynnik wypłacalności - poprzez tą miarę wprowadzono ograniczenie swobody nabywania akcji
Współczynnik wypłacalności= x 100% > 8%
Całkowity wymóg kapitałowy:
- ryzyko kredytowe
- ryzyko rynkowe
- ryzyko operacyjne…
… zobowiązuje się, że jeśli będzie chciał wypłacić środki, to poinformuje o tym bank
- terminowe - swoboda dysponowania jest ograniczona za zgodą klienta i rekompensatą (oprocentowaniem)
2 ) waluta
- złotowe
- walutowe - tylko 5 najpowszechniejszych walut wymienialnych (euro, dolar, funt brytyjski, frank szwajcarski, jen)
3 ) status deponenta
- osoby krajowe
- osoby zagraniczne
(albo rezydenci i nierezydenci - inne dokumenty wymagane, ale prawa i przywileje te same)
4 ) okresowości
- umiejscowione - były dostępne w pełnej wysokości jedynie w tym oddziale baku, w którym zawarliśmy umowę
- obiegowe
5 ) zasady gwarantowania
- objęte gwarancją w pełnej kwocie
- objęte gwarancją do limitu kwoty
- nie objęte gwarancją
W Polsce istnieje Bankowy Fundusz Gwarancyjny, który gwarantuje depozyty w przypadku upadłości banku. Ostatnio gwarancje przeszły reformę (styczeń 2011) - gwarantowanie musi wynosić do 100 000 euro na deponenta (kwota została ujednolicona, jednak w niektórych krajach rządy deklarują nawet pełne pokrycie strat, zwłaszcza osobom fizycznym)
Jest to kwota gwarantowana na deponenta - czyli niezależnie od liczby rachunków deponent jest jeden, maksymalnie otrzyma rekompensatę w wysokości 100 000 euro…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz