Bankowość - Bilans - zagadnienia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 49
Wyświetleń: 903
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Bankowość  - Bilans - zagadnienia  - strona 1 Bankowość  - Bilans - zagadnienia  - strona 2 Bankowość  - Bilans - zagadnienia  - strona 3

Fragment notatki:

Procesy konsolidacyjne banków polskich i rodzaje banków Zgodnie z ustawą z 1956 roku o łączeniu i grupowaniu banków w formie spółki akcyjnej, grupę bankową stanowi grupa dwóch lub więcej banków zorganizowana w ten sposób, że bank dominujący jest właścicielem ponad 50 % ogólnej liczby akcji innego banku lub banków zależnych dających ponad 50 % głosów na Walnym Zgromadzeniu każdego banku zależnego . Bank dominujący nie może być powiązany kapitałowo i organizacyjnie z innym bankiem jako podmiot zależny lub stowarzyszony. Każdy z banków może należeć tylko do jednej grupy banków. Nie wyłącza to prawa takiego banku do nabywania akcji innych banków. Bank zależny nie może być akcjonariuszem banku dominującego. Na jedną akcję mogą przypadać dwa głosy a w spółkach skarbu państwa 1:1 . Bieżąca płynność płatnicza każdego banku należącego do grupy bankowej jest gwarantowana przez wszystkie pozostałe banki w grupie. Banki te mają ustaloną wspólną politykę fiskalną i operacyjną. Ustawa przewiduje też łączenie banków w jeden bank, bank dominujący zawiadamia wtedy KNB i ministra finansów. Odpowiednio uwarunkowana jest również możliwość wystąpienia z grupy.
Teoretyczne kryteria podziału banków Bank jest osobą prawną utworzoną zgodnie z przepisami ustaw, działającą na podstawie zezwoleń uprawniających do wykonywania czynności bankowych, obciążonych ryzykiem zwrotu środków powierzonych pod jakimkolwiek tytułem.
Ze względu na podmiot własności rozróżniamy banki państwowe i prywatne. Według kryterium form organizacyjnych banki dzielimy na banki o statucie specjalnym, banki państwowe, banki w formie spółek akcyjnych, banki spółdzielcze. Według form kredytowych , rozróżniamy banki udzielające kredytu krótko i długoterminowego. Z punktu widzenia terytorium rozróżniamy banki ogólnokrajowe, regionalne i lokalne. Podstawowym kryterium podziału są wykonywane zadania , z tego punktu widzenia rozróżniamy:
bank emisyjny (bank centralny) banki handlowe, kredytowe (kredytu krótko i średnioterminowego) banki rozwojowe (kredytu średnio i długoterminowego) W skład polskiego systemu bankowego wchodzą następujące banki:
NBP (centralny) PKO BP S.A. BGK (Bank Gospodarstwa Krajowego) banki kredytowe spółdzielcze spółki akcyjne banki wyspecjalizowane Funkcje banku w gospodarce Bank jest przedsiębiorstwem. Różnice między zwykłym przedsiębiorstwem to:
inne podstawy formalno prawne

(…)

… te obce lecz również są doradcami.
Investment banking przynosi bankom ogromne korzyści pod warunkiem posiadania doradców inwestycyjnych. Banki zawierają transakcje papierami wartościowymi a także dewizami i w związku z tym biorą udział w transakcjach natychmiastowych (rynek kasowy) i terminowych (rynek terminowy).
Transakcje te oprócz zysku zabezpieczają przed zmianami kursów walutowych zwłaszcza…
… i zobowiązań pozabilansowych banku, jest to tzw. współczynnik wypłacalności. W nowoutworzonych bankach powinien on wynosić 15 %. Do tych zobowiązań pozabilansowych banku zaliczamy gwarancje, poręczenia, akredytywy.
Disintermediation - odpośrednienie, oznacza to wypychanie banków komercyjnych z ich tradycyjnej roli pośredników na rynku kredytowo - depozytowym.
Duże korporacje w tym przedsiębiorstwa pozyskują…
… oraz bony pieniężne NBP.
Do podstawowych operacji otwartego rynku należą:
repo reverse repo zwane również operacjami warunkowymi.
Repo - operacje warunkowego zakupu polegające na warunkowym zakupie przez bank centralny papierów wartościowych od banków komercyjnych. Repo jest operacją zbliżoną do udzielenia przez bank krótkoterminowego kredytu pod zastaw papierów wartościowych.
Bank komercyjny sprzedając papiery wartościowe zobowiązuje się równocześnie do ich odkupienia w określonym terminie. NBP oddziela w ten sposób jednocześnie kredyt, który zostanie spłacony przez wykup tych papierów.
Reverse repo - operacje warunkowej sprzedaży (odwrotność repo).
NBP sprzedaje papiery wartościowe bankowi komercyjnemu, który zobowiązuje się z powrotem mu je odsprzedać po określonym terminie Zapłatą za te sprzedane…
… przy tego rodzaju przedwczesnej sprzedaży aktywów nie może być większa niż kapitał własny banku.
Private placement, financial future, venture capital, investment banking, corporate banking, corporate finance
Działalność banków na rynku papierów wartościowych.
Banki mogą ją prowadzić na rynku pierwotnym i wtórnym.
Działalność na rynku pierwotnym to:
emisja własnych papierów wartościowych organizowanie przez bank…
… gdy banki uczestniczą na rynku międzynarodowym. Ponadto w dłuższych okresach stopa rentowności na rynkach kapitałowych zaangażowanych kapitałów jest wyższa od oprocentowania lokat i pożyczek międzybankowych.
Z rynkiem wtórnym wiąże się nowy rodzaj usług bankowych - zarządzanie przez banki majątkiem prywatnym i instytucjonalnym. Chodzi o utworzenie portfela inwestycyjnego. Doradztwo jako szczególny produkt
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz