Bankowość - Bank Centralny - zadania i funkcje

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1155
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Bankowość - Bank Centralny - zadania i funkcje  - strona 1

Fragment notatki:

Co znajdziecie w tej notatce, jakie sprawy są tutaj poruszone? A więc ( nie zaczyna się zdania od a więc - tekst mojego polonisty) bank centralny, status prawny Narodowego Banku Polskiego, zadania i funkcje banku centralnego, bank centralny w systemie gospodarki narodowej, stabilność pieniądza, zapewnienie stabilności poziomu cen, stabilizacja kursu pieniądza, funkcja emisyjna, funkcja banku banków, funkcja banku państwa, instrumenty polityki pieniężnej Banku , rezerwy obowiązkowe, operacje refinansowe, operacje otwartego rynku. Ściągnij.

BANK CENTRALNY
Status prawny Narodowego Banku Polskiego
Narodowy Bank Polski jest centralnym bankiem państwa (naczelna instytucja systemu bankowego każdego kraju).
Działa na podstawie ustawy z 31 stycznia 1989 roku o Narodowym Banku Polskim. Narodowy bank Polski ma osobowość prawną. Siedzibą NBP jest Warszawa. Działalnością banku centralnego kieruje Prezes powołany i odwoływany przez Sejm na wniosek Prezydenta RP. Kadencja Prezesa NBP trwa 6 lat, przy czym ta sama osoba nie może być Prezesem dłużej niż przez dwie kolejne kadencje.
Zarząd NBP składa się z Prezesa NBP, wiceprezesa - pierwszego zastępcy prezesa NBP, wiceprezesów oraz członków. Zarząd rozpatruje główne zagadnienia z zakresu działalności NBP i podejmuje uchwały niezbędne do wykonywania jego zadań. Prezes NBP działając jako organ państwa wydaje zarządzenia o charakterze normatywnym, zarządzenia dotyczące organizacji i funkcjonowania banków oraz indywidualne decyzje administracyjne. Ustala on miedzy innymi:
stopę rezerw obowiązkowych banków, oprocentowania kredytu refinansowego oraz stopę redyskontowa weksli,
jednolite zasady rozrachunków międzybankowych i numeracji jednostek organizacyjnych banków, a także zasady i terminy przekazywania do NBP informacji przez banki,
Prezes NBP wydaje także Dziennik Urzędowy NBP, w którym publikowane są zarządzenia dotyczące funkcjonowania banków, bilanse NBP i banków państwowych oraz obwieszczenia w sprawie utworzenia, likwidacji i upadłości banku.
Narodowy Bank Polski wykonuje zadania przez Centrale, oddziały okręgowe i inne jednostki organizacyjne. W skład Centrali NBP wchodzą departamenty i inne równorzędne komórki. Szczegółowy zakres działania oraz organizacje wewnętrzna centrali i innych jednostek organizacyjnych NBP określają regulaminy wydawane przez Prezesa NBP. Narodowy Bank Polski może na zasadach ogólnych tworzyć przedsiębiorstwa państwowe (np. Państwowa wytwórnia papierów wartościowych, Mennica państwowa), spółki prawa handlowego (np. Polski Bank Inwestycyjny S.A.) oraz jednostki badawczo - rozwojowe. 1.2. Zadania i funkcje banku centralnego
1.2.1. Bank centralny w systemie gospodarki narodowej
Bank centralny realizuje w gospodarce narodowej szereg istotnych zadań związanych z obiegiem pieniężnym i zaopatrzeniem gospodarki w kredyt. Jest przede wszystkim odpowiedzialny za dopływ do gospodarki pieniądza gotówkowego i kreację przez banki komercyjne pieniądza kredytowego. Oprócz tego stwarza warunki do sprawnego przebiegu rozliczeń pieniężnych dokonywanych za pośrednictwem banków. Wykonując swoje podstawowe zadania w zakresie polityki pieniężnej bank centralny kieruje się postawionymi przed nim celami. We współczesnych rozwiniętych gospodarkach rynkowych takim niekwestionowanym celem długoterminowej polityki banku centralnego jest stabilność pieniądza.

(…)

… z późniejszymi. zmianami
M. Jakubek: „ Prawo bankowe”, Lubelskie Wydawnictwo Prawnicze, Lublin 1997, [str.56]
Ustawa z dnia 31 stycznia 1989 r., art. 20 ust. pkt 1, art. 52 pkt 1 i art. 54 S. Dębski: „ Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw”, cz. II, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1997, [str.346]
Dz. U. z 1992 r. Nr 72, poz. 360 z późniejszymi zmianami
P. Urbaniak: „Podstawy ekonomii”, część II…
… nad realizacją uchwalonej przez sejm polityki pieniężnej,
emitowanie pieniądza,
ustalanie, w porozumieniu z Ministrem Finansów, wzorów nominałów banknotów i monet oraz zasad i trybu wymiany znaków pieniężnych,
wykonywanie obsługi bankowej budżetu państwa,
ustalanie form, trybu i zasad udzielania kredytu refinansowego bankom oraz udzielanie tego kredytu,
określanie wysokości oraz gromadzenie rezerw obowiązkowych…
… oprocentowania, aby przyciągnąć w ten sposób lokaty dewizowe z zagranicy. Podniesienie stopy dyskontowej oznacza jednak podrożenie kredytu krajowego i może w ten sposób negatywnie odbić się na wzroście gospodarczym.
1.2.3. Funkcja emisyjna
Funkcja emisyjna realizowana jest przez NBP w ramach wyłącznego prawa emitowania znaków pieniężnych Rzeczpospolitej Polskiej. Znaki te są prawnymi środkami płatniczymi…
… wielkości transakcji papierami wartościowymi na rynku pieniężnym i stóp procentowych stosowanych przy tych transakcjach.
♦ różnice między mechanizmem działania operacji otwartego rynku a redyskontem
Przy operacjach otwartego rynku bank centralny z góry określa wielkość podaży pieniądza angażowana w dane przedsięwzięcie, natomiast przy redyskoncie ustalana jest stopa procentowa, a wielkość angażowanych…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz