Bank centralny Polski - ustawa

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 616
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Bank centralny Polski - ustawa - strona 1 Bank centralny Polski - ustawa - strona 2 Bank centralny Polski - ustawa - strona 3

Fragment notatki:

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (stan prawny na dzień 30 grudnia 2010 r.),
http://www.nbp.pl/akty_prawne/ustawa_o_nbp/ustawa_o_nbp.pdf
Art. 3.
1. Podstawowym celem działalności NBP jest utrzymanie stabilnego poziomu cen, przy jednoczesnym wspieraniu
polityki gospodarczej Rządu, o ile nie ogranicza to podstawowego celu NBP.
2. Do zadań NBP należy także:
1) organizowanie rozliczeń pieniężnych;
2) prowadzenie gospodarki rezerwami dewizowymi;
3) prowadzenie działalności dewizowej w granicach określonych ustawami;
4) prowadzenie bankowej obsługi budżetu państwa;
5) regulowanie płynności banków oraz ich refinansowanie;
6) kształtowanie warunków niezbędnych dla rozwoju systemu bankowego;
6a) działanie na rzecz stabilności krajowego systemu finansowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 listopada 2008 r.
o Komitecie Stabilności Finansowej (Dz. U. Nr 209, poz. 1317);
7) opracowywanie statystyki pieniężnej i bankowej, bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej;
8) wykonywanie innych zadań określonych ustawami.
Art. 4.
NBP przysługuje wyłączne prawo emitowania znaków pieniężnych Rzeczypospolitej Polskiej.
Art. 58.
Nie można ogłosić upadłości NBP.
Art. 69.
4. W terminie 14 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego NBP część rocznego zysku NBP
(wpłata z zysku NBP) podlega odprowadzeniu do budżetu państwa.
Organy NBP
 prezes NBP
„Prezes NBP jest powoływany przez Sejm na wniosek Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, na 6-
letnią kadencję. Jest on przewodniczącym Rady Polityki Pieniężnej i zarządu NBP.”
 Rada Polityki Pieniężnej
„W skład Rady Polityki Pieniężnej wchodzi prezes NBP jako przewodniczący i dziewięciu
członków, powoływanych po trzech przez Prezydenta, Sejm i Senat. Zadaniem Rady
Polityki Pieniężnej jest coroczne ustalanie założeń polityki pieniężnej oraz podstawowych
zasad jej realizacji. Rada ustala wysokość podstawowych stóp procentowych, określa
zasady operacji otwartego rynku oraz ustala zasady i tryb naliczania i utrzymywania
rezerwy obowiązkowej. Zatwierdza plan finansowy banku centralnego oraz sprawozdanie
z działalności NBP.”
 zarząd NBP
„Zarząd Narodowego Banku Polskiego kieruje jego działalnością. Podstawowym zadaniem


(…)

… międzybankowych. W systemie tym dokonuje się też rozrachunku zleceń płatniczych obsługiwanych
przez pośredników rozliczeniowych, takich jak Krajowa Izba Rozliczeniowa SA oraz Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA.”
„W 2008 roku NBP przystąpił do nowoczesnego, paneuropejskiego systemu rozliczeń TARGET2.” /nbp.pl/
Funkcje banku centralnego Polski (NBP) {2}
2. Bank emisyjny.
 Wyłączne prawo emisji (druku…
…, a także realizacja zadań z zakresu polityki kursowej i systemu płatniczego.”
Funkcje banku centralnego Polski (NBP) {1}
Bank banków.
1.
 Utrzymuje depozyty banków
 Utrzymuje rezerwy gotówkowe banków i dostarcza im gotówki (z ich własnych depozytów)
 Dokonuje rozliczeń międzybankowych
 Organizuje system rozliczeń pieniężnych
 Uczestniczy w międzybankowym rynku pieniężnym
 Kontroluje działalność banków…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz