Badania laboratoryjne - współczynnik Poissona

Nasza ocena:

5
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1078
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Badania laboratoryjne - współczynnik Poissona - strona 1 Badania laboratoryjne - współczynnik Poissona - strona 2 Badania laboratoryjne - współczynnik Poissona - strona 3

Fragment notatki:

Badania laboratoryjne
Najczęściej wykorzystywane w budownictwie podziemnym właściwości fizyczne prób skalnych lub gruntowych to: ciężar objętościowy, porowatość, wodoprzepuszczalność, wodochłonność, w szczególnych przypadkach niezwykle ważną rolę odgrywają takie charakterystyki jak pęcznienie, wilgotność, wietrzenie czy mrozoodporność góro­tworu. Wśród właściwości mechanicznych na plan pierwszy wysuwa się wytrzymałość na jednoosiowe ściskanie prób skalnych, wytrzymałość na ścinanie prób gruntowych, moduł odkształcalności ośrodka, a następnie właściwości pomocnicze: wytrzymałość na ściskanie w trójosiowym stanie naprężenia, wytrzymałość na rozciąganie tzw. me­todą brazylijską, czyli poprzecznego ściskania, współczynnik Poissona, właściwości reologiczne i technologiczne, np. urabialność. Wiarygodność badań laboratoryjnych zależy od wielu elementów związanych z przygotowaniem prób, standardem wyposa­żenia i aparatury, wykonaniem badań i opracowaniem wyników.
W procesie przygotowania próbek do badań laboratoryjnych główny cel, jaki powi­nien przyświecać wszelkim operacjom — to uzyskanie reprezentatywnego, wiarygod­nego wyniku badań. Próby muszą więc być pobierane z masywu z uwzględnieniem orientacji ich zalegania, a ich stan należy bardzo dokładnie opisać, aby wyniki badań mogły być odniesione do całego rozpoznawanego masywu. Wartości parametrów wy­trzymałościowych przy prostopadłym i równoległym kierunku działania sił niszczących do uwarstwienia na ogół różnią się między sobą znacznie, a nawet wielokrotnie. Prób­ki skalne pobierane wierceniami rdzeniowymi wymagają dokładnej obróbki powierzchni jej styku z płytami prasy, przez które przekazywane jest obciążenie niszczące. Wszel­kie niedokładności obróbki powodują lokalną koncentrację naprężeń i zniekształcenie wyników badań. Ważnym elementem procesu przygotowania próbek jest ich zabezpie­czenie w czasie transportu i przechowywania tak, aby nie uległy one uszkodzeniu, czy naruszeniu w sensie unormowanych warunków ich badań. dość pobieranych prób po­winna zapewnić przyjęty stopień ufności uzyskiwanych wyników badań. Według wy­tycznych Międzynarodowego Biura Mechaniki Górotworu zaleca się następujące rela­cje między współczynnikami wariancji (rozrzutu) wyników badań a liczbą badanych prób: przy 30% - 9 prób, 25% - 6 szt, 20% - 4 szt. i przy 15% rozrzucie 3 szt
Wskazane jest, aby badania laboratoryjne były wykonywane na nowoczesnej apa­raturze z automatyczną rejestracją wyników, zwłaszcza badania wylrzymałości na jed­noosiowe ściskanie rxwinny być wykonywane na tzw. sztywnych prasach umożliwia­jących rejestrację zależności naprężenie-odkształcente (a-e) w całym zakresie nośno­ści próby (rys. 1,1). Badanie próby w zakresie pozniszczeniowym daje bardzo ważne wyniki dla mterpretacji nośności masywu skalnego. Ta część badań jest w dużym za­kresie zbieżna z badaniami gruntu na ścinanie, co stwarza możliwość zastosowania wspólnej metodologii rozpoznawania masywu naruszonego robotami podziemnymi. Pełną zbieżność badań zarówno masywu skalnego, jak i gruntowego można uzyskać wykonując badania w stanie trójosiowego stanu naprężenia. W tego typu aparaturze można doprowadzić próbkę do pierwotnego stanu naprężenia, a następnie, w zależno­ści od potrzeb, drogą odciążenia bądź dociążenia jedno- lub dwuosiowego uzyskać jej zniszczenie, co będzie niewątpliwie najbardziej miarodajnym wskaźnikiem jej nośno­ści. Szczególnie ważną rolę należy przypisać w tym przypadku możliwości badania próby w procesie jej odprężenia, co zwykle występuje w masywie podczas robót podziemnych (rys.

(…)

…, zdejmuje­my w całości lub częściowo panujące w nim naprężenie pierwotne. Górotwór w masywie można traktować jako ciało wstępnie sprężone. Zdjęcie obciążenia w punkcie 1 spowoduje cof­nięcie się naprężenia wzdłuż krzywej 1—2, której kształt jest bardziej zbliżony do kształtu prostej niż początkowy odcinek0-1. W ten spo sób tłumaczy się zjawisko quasi-spręży-stego zachowania się wielu rodzajów górotworu…
…, tym większa jego odkształ-calność, a ponieważ porowatość masy wu maleje wraz z głębokością jego zalegania, to moduł ściśliwości górotworu zwięk­sza się w miarę wzrostu głębokości, na której wykonujemy roboty podziemne.
Na bardzo dużych głębokościach rozpoczyna się proces pełzania górotworu, czyli zmiany jego odkształcenia z upływem czasu w warunkach niezmiennego obciążenia. Pojęcie bardzo dużych głębokości…
…, tym większa jego odkształ-calność, a ponieważ porowatość masy wu maleje wraz z głębokością jego zalegania, to moduł ściśliwości górotworu zwięk­sza się w miarę wzrostu głębokości, na której wykonujemy roboty podziemne.
Na bardzo dużych głębokościach rozpoczyna się proces pełzania górotworu, czyli zmiany jego odkształcenia z upływem czasu w warunkach niezmiennego obciążenia. Pojęcie bardzo dużych głębokości…
... zobacz całą notatkę



Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz