badania ilościowe i jakościowe - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 581
Wyświetleń: 3423
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
badania ilościowe i jakościowe - omówienie  - strona 1 badania ilościowe i jakościowe - omówienie  - strona 2 badania ilościowe i jakościowe - omówienie  - strona 3

Fragment notatki:

Badania ilościowe, czy inaczej nazwane „pozytywistyczne" stanowiły nurt badań wywodzący się z badań przyrodniczych i przez wiele lat dominowały jako jedyny sposób uprawiania badań społecznych.
Przełom wieku XIX i XX przyniósł nowy paradygmat badań społecznych, zwany nurtem jakościowym, który był odpowiedzią na metodologiczne ograniczenia badań ilościowych. Nowym wymogiem stawianym przed badaniami społecznymi stała się wierność wobec badanego zjawiska, a nie wobec jakiegoś konkretnego zestawu prawideł metodologicznych, bez względu na wagę stojących za nimi arg. filozoficznych.
Początki funkcjonowania obu porządków badań były raczej związane z konfliktem, i rozłamem między uczonymi, natomiast obecnie stanowią równorzędne sposoby uprawiania nauki.
Niektórzy badacze łączą czas powstania nurtu badań jakościowych wraz z powstaniem neopozytywistycznego paradygmatu badań oświatowych, czyli na lata 60-te ale większość badaczy tradycję badań jakościowych uważa za dużo dłuższą, nawet widzą ich źródło już w momencie narodzin socjologii (1843).
Relacje między badaniami jakościowymi i ilościowymi
w niektórych publikacjach przed-stawiane są w postaci sporu widziane są raczej jako spór wynikający z rozczarowania metodami ilościowymi, choć badanie jakościowe nie przedkłada jednej metodologii nad inne.
badanie jakościowe zostało zapoczątkowane w obrębie paradygmatu pozytywistycznego, a badacze posługujący się tą metodą dążyli do przeprowadzenia dobrego pozytywistycznego badania o mniej ścisłych metodach i proced.
Badania oświatowe ciągle jeszcze przebiegają dwoma oddzielnymi torami. I nadal pozostaje kwestią otwartą, czy kiedy nastąpi zbliżenie tych tradycji. Zbliżenie tych nurtów wydaje się być także niemożliwe, ze względu na rozdzielną charakterystykę każdego z nich, bo porównywane style badawcze nie są więc ani lepsze ani gorsze, są po prostu innym rodzajem opowieści. Badania jakościowe to: Śróddyscyplinarna (czasem bezdysc.) dziedzina, przecinająca nauki humanistyczne i społeczne oraz nauki przyrodnicze. Badanie jakościowe jest tymi wieloma rzeczami naraz, jest wieloparadygmatyczne.
O ile badania ilościowe w badaniu ilościowym dane mają postać liczb, a sens liczby pochodzi z narzędzia, które zastosowaliśmy w pomiarze, to w badaniu jakościowym akcent jest położony na procesy i znaczenia, które nie są poddawane ścisłym badaniom, ani pomiarom w kategoriach ilości, wielkości, gęstości i częstości.


(…)

…. Ponieważ dobór celowy jest doborem nieprobabilistycznym, reprezentatywność wyników otrzymanych z prób celowych jest trudna do określenia i niższa niż w przypadku doboru losowego.
Badaniami wyczerpującymi są badania obejmujące całą znaną i określoną po­pulację. Ze względu jednak na ograniczone koszty i czas, badaniami wyczerpujący­mi obejmuje się zazwyczaj populacje małe lub bardzo małe. Badania niewyczerpujące natomiast obejmują część populacji zwaną próbą. Ten rodzaj badań, występu­jący częściej w badaniach marketingowych, dotyczy dużych i bardzo dużych populacji. Należy jednak w miarę możliwości dążyć do prowadzenia badań wyczer­pujących, ponieważ nie są one obarczone błędami wynikającymi z doboru próby.
Próba reprezentatywna - część populacji, wybrana do badania metodami statystycznymi, w założeniu badacza, zachowująca strukturę wyróżnionych cech populacji przy założonym poziomie istotności. Próba nie spełniająca tego warunku nazywana jest niereprezentatywną lub obciążoną. Badanie statystyczne wykorzystuje statystyczne właściwości rozkładu parametrów, cech danej populacji. Na podstawie parametrów zbadanego, niewielkiego fragmentu populacji można orzekać o całej populacji ze znanym prawdopodobieństwem…
… (publikowana w prasie) - zwrot pocztą; · opakowaniowa (dołączona do sprzedawanych towarów) - zwrot pocztą; · radiowa (tekst ogłaszany w radiu) - zwrot pocztą; · audytoryjna (rozdawana przy różnych okazjach np. podczas pokazu) - zbierana osobiście lub wysyłana pocztą.
Dobór celowy (ang.purposive sampling) - nieprobabilistyczna metoda doboru próby respondentów do badania socjologicznego. Niekiedy nazywany próbą ekspercką. Do próby celowej badacz dobiera jednostki w sposób subiektywny tak, by były one najbardziej użyteczne lub reprezentatywne. Ponieważ kryteria doboru do próby celowej nie są łatwe do określenia, dlatego też nie można określić prawdopodobieństwa z jakim dana jednostka znajdzie się w próbie. Dobór celowy był z powodzeniem wykorzystywany do doboru prób przy prognozowaniach wyników wyborów w Stanach…
…, wynikającym z założeń badania. Prawdopodobieństwo prawdziwości wyników badania jest wyrażone przez parametr poziomu ufności. Przykładowo w badaniu preferencji wyborców populację tworzą obywatele Polski posiadający czynne prawo wyborcze, natomiast próba losowa to tysiąc losowo wybranych członków populacji. Można także przyjąć, że są to obywatele Polski z założeniem, że będą głosować lub głosowali.

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz