Architektura TCP IP w Windows 3

Nasza ocena:

5
Pobrań: 14
Wyświetleń: 567
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Architektura TCP IP w Windows 3 - strona 1 Architektura TCP IP w Windows 3 - strona 2 Architektura TCP IP w Windows 3 - strona 3

Fragment notatki:

Rozdział   3  Instalowanie protokołu i usług TCP  W poprzednich rozdziałach omówiono szczegółowo komponenty siecio- we oraz komponenty protokołu TCP/IP tworzące sieci Windows.  W niniejszym rozdziale przedstawimy sposób instalacji komponentów  sieciowych i protokołów TCP/IP w komputerach pracujących pod Win- dows. Omówimy także inne zagadnienia związane z ich instalacją  w systemach Windows NT i Windows 98. Zazwyczaj protokół TCP/IP  jest instalowany wraz z systemem operacyjnym, ale zdarzają się sytuacje,  kiedy po dodaniu karty sieciowej przyłączamy do sieci samodzielny  uprzednio komputer. W takich przypadkach konieczne jest ręczne zain- stalowanie oprogramowania TCP/IP.  Rozdział przedstawia też sposób konfiguracji stosu protokołów TCP/IP,  który umożliwia korzystanie z usług nazewniczych, jak WINS i DNS.  Szczegóły konfiguracji takich usług TCP/IP, jak protokół DHCP ( Dyna- mic Host Configuration Protocol ), WINS i DNS, omówiono w ostatnim roz- dziale książki.  Instalowanie TCP/IP  Jeśli podczas instalacji Windows NT użytkownik zdecyduje się na uży- wanie jakichkolwiek usług sieciowych, wówczas stos protokołów TCP/IP  zostanie zainstalowany automatycznie. Niniejszy podrozdział opisuje  procedury instalacji i konfiguracji stosu protokołów TCP/IP. Ręczna in- stalacja konieczna jest tylko wtedy, jeśli poprzednio usunięto usługi  TCP/IP, a obecnie trzeba zainstalować je ponownie.  1.   Zalogować się na komputer Windows NT jako administrator.  2.   Kliknąć podwójnie na ikonie Network w Control Panel. Pojawi się  okienko dialogowe Network (patrz rysunek 3.1). Wybrać zakładkę  Protocols .       Rozdział 3   78  3.   Jeśli stos protokołów TCP/IP jest instalowany ponownie, należy klik- nąć przycisk Add (patrz rysunek 3.2). Powinna ukazać się lista proto- kołów, których obsługę można dodać.  4.   Wybrać protokół TCP/IP i kliknąć przycisk OK.  5.   Pojawi  się okienko dialogowe Windows NT TCP/IP Installation  Options  z pytaniem, czy należy uzyskać adres IP z serwera DHCP, czy też ad- res IP zostanie skonfigurowany ręcznie. Jeśli wybierze się opcję Obtain  an IP Address from a DHCP Server , wówczas stos TCP/IP pobierze go  z serwera DHCP podczas inicjalizacji. Należy upewnić się, że wszyst- kie pozostałe pola w okienku konfiguracji są puste; w przeciwnym  przypadku mają one pierwszeństwo nad parametrami przekazanymi  przez serwer DHCP.  Jeśli w sieci znajduje się serwer DHCP, należy wybrać  Yes, w przeciwnym  przypadku wybrać No. Dodatkowe informacje dotyczące konfiguracji DHCP  zawarte są w dalszym podrozdziale, "Konfigurowanie przekaźnika DHCP".  6.   Ukaże się okienko dialogowe z zapytaniem o ścieżkę do plików insta-

(…)


dwie karty sieciowe, jak np. karty Ethernet, Token Ring lub FDDI.
Podczas ustawiania opcji trasowania połączenie SLIP/PPP nie jest traktowane jako drugi interfejs sieciowy. Jeśli potrzebne jest włączenie trasowania poprzez połączenie SLIP/PPP, należy nadać karcie sieciowej drugi
adres IP, co umożliwi dostęp do opcji Enable IP Routing.
Procedura włączania trasowania IP jest następująca:
1. Zaznaczyć pole…
… rozpoznaje,
czy miejsce przeznaczenia pakietu jest zlokalizowane w innej sieci; jeśli tak, wówczas przekazuje go do zdefiniowanej bramki (właściwszym terminem jest słowo router, jednak termin bramka jest ciągle
używany, ponieważ niegdyś urządzenia znane dziś jako routery były
nazywane bramkami).
3. Jeśli w komputerze znajduje się wiele kart sieciowych, wówczas każdą
z nich trzeba skonfigurować indywidualnie…
…, można wpisać ich
adresy w polu Gateways okienka dialogowego Advanced IP Addressing
(patrz rysunek 3.4) i kliknąć przycisk Add.
Rysunek 3.3
Rysunek 3.4:
Okienko dialogowe TCP/IP Protocol Properties.
Okienko dialogowe Advanced IP Addressing.
Wartości w polu Gateways są adresami IP routerów w lokalnej sieci. Kiedy
pakiet IP jest przesyłany pod adres IP spoza tej sieci, nie ujęty w lokalnej tablicy trasowania…
… UNIX lub
w Internecie, konieczne będzie skonfigurowanie go do pracy z systemem
DNS. Aplikacje TCP/IP korzystające z interfejsu Winsock, jak np. Internet Explorer, FTP czy Telnet używają DNS (lub lokalnego pliku HOSTS)
do określania symbolicznych nazw komputerów.
82
Rozdział 3
Kompatybilność nazw hostów z DNS
W nazwach hostów DNS nie można używać niektórych znaków stosowanych
w nazwach komputerów…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz