Architektura TCP IP w Windows 11

Nasza ocena:

5
Pobrań: 21
Wyświetleń: 567
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Architektura TCP IP w Windows 11 - strona 1 Architektura TCP IP w Windows 11 - strona 2 Architektura TCP IP w Windows 11 - strona 3

Fragment notatki:

Rozdział 11  Zarządzanie sieciami Microsoft przy  użyciu SNMP  Sieci TCP/IP używają standardowego protokołu zarządzającego, nazy- wanego SNMP ( Simple Network Management Protocol ). Chociaż protokół  SNMP zaprojektowano w celu zarządzania sieciami TCP/IP, może być  również  używany w połączeniu z innymi protokołami transportowymi,  jak np. IPX, AppleTalk lub OSI.  Komputery Windows 9x i Windows NT (Workstation i Server) mogą  pracować jako agenci SNMP. Agent SNMP jest automatycznie  instalowany wraz z protokołem TCP/IP w Windows NT w wersji 5;  w wersjach  wcześniejszych trzeba go zainstalować oddzielnie. Po  skonfigurowaniu agenta SNMP można przeglądać i ustawiać zmienne  SNMP komputera Windows z centralnej stacji zarządzającej SNMP.  Rozdział ten omawia podstawowe koncepcje SNMP, dotyczące  wszystkich platform, w  tym także systemów operacyjnych firmy  Microsoft. Przed omówieniem SNMP zostanie przedstawiony ogólny  model zarządzania siecią. Do modelu tego stosuje się większość  nowoczesnych protokołów zarządzania siecią, włączając w to SNMP.  Oprogramowanie zarządzające SNMP  Windows 9x i Windows NT sprzedawane są tylko z oprogramowaniem agenta  SNMP, bez systemu zarządzającego. Kilka firm jednakże oferuje samodzielne  programy zarządzające SNMP.  Model zarządzania siecią  Rysunek 11.1 przedstawia model zarządzania siecią. W modelu tym sieć  składa się z kilku urządzeń, w których pracują agenci zarządzający, zna- jący parametry danego urządzenia. Niektóre z tych parametrów są specy- ficzne dla danego urządzenia - np. routery posiadają parametry opisujące      Rozdział 11  380  tablice trasowania - natomiast inne są wspólne dla wszystkie urządzeń  (np. nazwa urządzenia, czas jego aktywności itp.).  Jak widać na rysunku 11.1, agenci mogą być zarządzani przez specjalne  urządzenie, nazywane stacją zarządzania siecią. Stacja może wysyłać do  innych urządzeń zapytania o ich parametry sieciowe. Zapytania odbiera- ne są przez agenta, który w odpowiedzi wysyła żądane dane. Po otrzy- maniu odpowiedzi stacja sprawdza wartość parametrów, aby ustalić, jaki  jest stan urządzenia i czy wymaga ono obsługi.  Istotne może być również zapewnienie, że nieautoryzowane stacje  zarządzające nie będą miały dostępu do informacji o urządzeniach  w sieci. Wymaga to zastosowania procedury uwierzytelniającej.  Rysunek 11.1  Model zarządzania  siecią.  Rysunek  11.2 ilustruje cel zarządzania siecią. Sieć pokazana jest jako  "chmurka", posiadająca wejście i wyjście. Na wejściu sieci znajdują się  dzielone dane i aktywność użytkowników sieci. Na wyjściu obserwujemy  zwiększenie wydajności, płynące z dzielenia informacji. Sieć poddawana 

(…)

…, czy też do odczytu i zapisu.
Istnieje zbiór standardowych zmiennych MIB dla różnych elementów
protokołu TCP/IP. Zmienne te określają wartości parametrów IP, ICMP,
TCP, SNMP, EGP (Exterior Gateway Protocol) oraz tablic translacji
adresów.
Interfejsy łącza danych, takie jak Ethernet, Token Ring, SMDS czy ATM
posiadają własne zbiory zmiennych MIB. Producent urządzenia może
nawet zdefiniować zbiór zmiennych specyficzny…
… ta powinna zostać zaznaczona we
wszystkich komputerach Windows NT.
Zaznaczyć opcję Datalink/Subnetwork, jeśli komputer zarządza
urządzeniem łącza danych, np. mostkiem lub podsiecią TCP/IP.
Zarządzanie sieciami Microsoft przy użyciu SNMP
395
Zaznaczyć opcję Internet, jeśli komputer pracuje jako router (bramka IP).
Zaznaczyć opcję End-to-End, jeśli komputer jest hostem (zwanym
w modelu OSI "end system", systemem…
… wersjach, agent SNMP instalowany jest
wraz z protokołem TCP/IP. W Windows NT 4 i wcześniejszych wersjach
agenta SNMP trzeba zainstalować oddzielnie. Jeśli agent nie jest jeszcze
zainstalowany, można to uczynić dodając opcję SNMP Service w oknie
dialogowym Network Services.
Poniżej podano procedurę instalacji SNMP w komputerze Windows NT.
Wcześniej należy zainstalować protokół TCP/IP.
1. Zalogować się na serwer Windows NT jako administrator.
2. Kliknąć podwójnie na ikonie Network w Control Panel.
3. Wybrać zakładkę Services w oknie dialogowym Network.
4. Kliknąć przycisk Add.
5. Podświetlić opcję SNMP Service i kliknąć OK.
Powinno ukazać się okno dialogowe z zapytaniem o ścieżkę do plików
instalacyjnych serwera. Jeśli serwer Windows NT jest wyposażony
w napęd CD-ROM, wówczas jest to ścieżka do plików…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz