Aparatura pomiarowa i odczynniki - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 595
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Aparatura pomiarowa i odczynniki - wykład - strona 1

Fragment notatki:

Joanna Gawkowska Warszawa04.03.2013
Patryk Radziszewski
Dominika Słomka
Prowadzący ćwiczenie: mgr inż. Agnieszka Górska
Sprawozdanie
Adsorpcja oranżu metylowego na węglu aktywowanym.
Celem pomiarów było sprawdzenie możliwości opisu adsorpcji oranżu metylowego na węglu aktywowanym za pomocą izotermy Langmuira. Aparatura pomiarowa i odczynniki
- spektrokolorymetr SPEKOL 11
- komplet pipet
- kolby miarowe o pojemności 100 cm3 - naczynko wagowe i łopatka do odważania węgla
- kolby stożkowe o pojemności 200 cm3 ze szlifem i bez szlifu
- lejki, sączki
- roztwór oranżu metylowego o stężeniu 0,1%
- roztwór buforowy o pH=3,5 (bufor ftalanowy NaOH+KHC8H4O4)
- węgiel aktywowany
Wykonanie pomiarów
Korzystając z wyjściowego roztworu oranżu metylowego sporządzono 9 roztworów w następujący sposób:
do kolb miarowych o pojemności 100 cm3 odmierzono kolejno 40, 30, 25, 20, 15, 10, 5, 2 cm3 roztworu oranżu metylowego oraz odnośnik składający się z buforu i wody;
dodano po 5 cm3 roztworu buforowego;
dopełniono wodą do kreski miarowej.
Do kolb stożkowych ze szlifem o pojemności 200 cm3 wsypano po około 60÷70 mg węgla i do każdej z nich odpipetowano po 50cm3 roztworów 1-6 (najbardziej stężonych).
Kolby wraz z roztworami i węglem aktywowanym wstrząsano przez ok. 15 min.
Po ustaleniu się równowagi przesączono roztwory przez suche sączki do suchych kolb.
Za pomocą spektrokolorymetru SPEKOL 11 sporządzono krzywą wzorcową zależności absorbancja A - stężenie oranżu metylowego c: A=f(c). Wykorzystano roztwory 3-9, stosując jako odnośnik rozcieńczony roztwór buforu ftalanowego (5 ml roztworu dopełniono wodą do 100 ml). Pomiary przeprowadzono przy długości fali  = 551 nm.
W analogicznych warunkach zmierzono absorbancję przesączonych roztworów 1-6.
Opracowanie wyników
Wyznaczono absorbancję A roztworów oranżu metylowego o różnym stężeniu. Wyniki zawarto w tabeli 1:
Tabela 1. Wartości absorbancji A wraz z wyznaczonymi stężeniami początkowymi C0, T=24,5oC
Vo - objętość 0,1% roztworu oranżu metylowego Co - stężenie otrzymanych roztworów
A - absorbancja
Przy obliczeniach stężenia roztworów Co:przyjęto:
w temp. T = 22oC


(…)

… absorbancji A oranżu metylowego od stężenia Co:
Wykres 1. Zależnośc absorbancji A oranżu metylowego od stężenia roztworu C w T=24,5oC w roztworach 3-9 oraz odnośnika.
Ponieważ λ= const., ε·l= const, współczynnik kierunkowy tej prostej (ak) spełnia zależność: ak=ε·l
równanie ma postać:
A = ak C0 Współczynnik kierunkowy ak wyznaczono metodą najmniejszych kwadratów:
ak= 3947,2 cm3/g
Krzywa wzorcowa zależności…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz