Animacja społeczno-kulturalna

Nasza ocena:

5
Pobrań: 728
Wyświetleń: 3465
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Animacja społeczno-kulturalna - strona 1 Animacja społeczno-kulturalna - strona 2 Animacja społeczno-kulturalna - strona 3

Fragment notatki:

Rozdział XVII Animacja społeczno-kulturalna Józef Kargul Animacja - rozumienie pojęcia. Animacja społeczno-kulturalna w społecznościach lokalnych. Animacja jednostek i małych gmp społecznych. Animator - kreator sytuacji animacyjnych, cechy osobowości, charakter działania. Animacja - rozumienie pojęcia Termin animacja pojawił się w literaturze francuskiej w latach sześćdzie­siątych- Słownikowe znaczenie jego jest co najmniej dwojakie: 1. ożywiać coś, dawać życie czemuś, wprawiać w ruch, nadawać żywotność; 2. ożywiać kogoś, zachęcać, skłaniać do działania, pobudzać siły do dzia­łania . Stąd też rozmaici działacze, badacze i publicyści francuscy, zajmujący się problematyką życia społeczno-kulturalnego, w swoich wypowiedziach temu terminowi nadawali rozmaite znaczenie. Jedni byli zdania, że animacja jest to kierunek działania wśród ludzi i z ludźmi, które ma na celu ułatwienie jednostce oraz grupie udziału w bardziej aktywnym i twórczym życiu poprzez lepsze rozumienie przemian, łatwiejsze porozumiewanie się z innymi, współ­udział z innymi w ożywianiu środowiska. Zwolennicy tego rozumienia terminu byli zdania, że animacja jako kierunek działalności występuje obok kierunku działalności ekstensywnej (oddziaływanie na szerokie masy), dzia­łalności intensywnej (skierowanej na jednostki i małe grupy od których wymaga się aktywności) i twórczej skierowanej na wyzwalanie aktywności. Jednakże animację rozumiano inaczej traktując ją jako metodę działania, metodę pracy kulturalnej i społeczno-wychowawczej. Owa metoda polega na stymulacji do aktywnego zachowania zarówno zbiorowości terytorialnej (społeczności lokalnej), jak i małej grupy, do działania mającego na celu ulepszanie życia społecznego środowiska poprzez ukazywanie wizji owych ulepszeń i stymulowanie ludzi do ich realizacji, bądź też działania wydoby­wające występujące potrzeby, zainteresowania, motywacje wśród członków danej grupy społecznej, indywidualnych osób. Animację można również traktować jako proces, dzięki któremu następuje nie tylko ożywienie, akty­wizowanie, pobudzenie do działania jednostek i grup, ale przede wszystkim odkrywanie w sobie sił twórczych, możliwości kreacyjnych, szans zachowań ekspresyjnych. Innymi słowy animacja jest również procesem odkrywania siebie. Podejmowano również próby określania znaczenia tego pojęcia w innych krajach na przykład w Niemczech. Zdaniem H.W. Opaschowskiego pojęcie animacji ma szeroki zakres i można jego znaczenie odnieść do: celu - jakim jest ożywienie, pobudzanie oraz motywowanie jednostek i grup do ujawniania i rozwijania swych utajonych zdolności i możliwości; metody - motywowania, inicjowania i rozwijania jednostek oraz aktywności grup społecznych;

(…)

… jej jako środowiska społeczno-wychowawczego. W polskiej myśli pedagogicz­nej należy przypomnieć koncepcje Heleny Radlińskiej, która wielokrotnie rozważała problem wpływu środowiska społecznego na jednostkę. Autorka wychodziła z założenia, że w każdym środowisku, a zwłaszcza w społecz­nościach lokalnych, tkwią siły społeczne stanowiące dynamiczny czynnik kształtujący nie tylko osobowość poszczególnych jednostek…
… problemy dnia codziennego. Owe problemy mieszkańców społeczności lokalnej są rozmaite. Na przykład niektóre środowiska oddalone od większych ośrodków kulturalnych są w dal­szym ciągu opóźnione w rozwoju społecznym, ekonomicznym i kulturalnym w stosunku do reszty kraju. Na skutek zaś dyfuzji kosmpolitycznych wzorów kulturowych w owych społecznościach nie pielęgnuje się i nie rozwija wartości wytworzonych…
… opory wśród jednostek ludzkich, które zadają sobie pytania dlaczego mają one być związane właśnie ze środowiskiem lokalnym, z jego wzorami kulturowymi i systemami wartości, dlaczego owe wzory i systemy wartości proponowane czy też ukazywane przez animatora mają być lepsze, wartościowsze, od tych które już zostały zintemalizowane? Kolejna bariera wynika z pewnego dylematu znanego pedagogom…
… nad konfliktami społecznymi, kontroli społecznej, uczestnictwie w działaniach grupowych, akceptacji przywódcy, braku wy­raźnych party ku lary zmów w planowaniu nowych inicjatyw, wysuwaniu, inicjowaniu dalszych prac na rzecz społeczności. W sferze kulturowej efekty mogą być widoczne we wzorach kulturowych i systemie wartości. Jeżeli w drabinie hierarchicznej wartości allocentryczne, prospołeczne, przesunęły…
… koncepcję życia. W tym samym duchu wypo­wiadali się zwolennicy tak zwanej „antypedagogiki" (i wypowiadają się do tej pory), głosząc jeszcze bardziej radykalne poglądy, że wszelkie wycho­wanie jest niczym innym jak bezprawnym łamaniem osobowości drugiego człowieka, gwałtem zadawanym drugiej osobie i proponowali pełny leseferyzm w wychowaniu.
Druga koncepcja zaradzeniu owym rzeczywistym lub rzekomym szkodom…
… na istnie­jące rozmaite bariery, wymagające przezwyciężania.
Po trzecie - bierność jednostek, domocentryzm, unikanie kontaktów spo­łecznych, egocentryzm, pasywność w życiu kulturalnym są to zjawiska, które mogą być przezwyciężane przez animatorów, proponujących aktywność społeczną i kulturalną poszczegól­nym jednostkom i małym grupom społecznym. Dzięki animacyjnym działaniom mogą zachodzić korzystne zmiany…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz