Analiza wymagań informacyjnych - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 518
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza wymagań informacyjnych - omówienie - strona 1 Analiza wymagań informacyjnych - omówienie - strona 2 Analiza wymagań informacyjnych - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

1. Analiza wymagań informacyjnych
2. Przedsięwzięcie informatyczne w zarządzaniu
3. Proces specyfikacji wymagań systemowych: formułowanie założeń wstępnych - studium wykonalności
ANALIZA WYMAGAŃ INFORMACYJNYCH UŻYTKOWNIKÓW SIZ
•wykonywana przez analityków systemowych z myślą o projektowaniu,
•ma na celu systematyczną analizę danych wejściowych, przepływu danych i informacji wynikowych w kontekście konkretnego przedsięwzięcia (organizacji). Jest zespołem uporządkowanych działań podejmowanych w celu usprawnienia funkcjonowania organizacji poprzez wykorzystanie komputerowych systemów informacyjnych (systemów informatycznych).
UCZESTNICY PROCESU ANALIZY WYMAGAŃ
ANALITYCY SYSTEMOWI dokonują systematycznego oszacowania i oceny funkcjonowania organizacji poprzez badanie źródeł i procesów przetwarzania danych wejściowych i informacji wynikowych, mając na celu poprawienie procesów organizacyjnych, często drogą zastosowania w organizacji systemu informatycznego
POZIOMY SYSTEMU INFORMACYJNEGO - przypomnienie
W typowej organizacji na system informacyjny badany przez analityka składają się trzy poziomy:
•nieformalny system informacyjny ,
•formalny system informacyjny,
•techniczny system informacyjny.
KATEGORIE ANALITYKÓW:
•KONSULTANT - zatrudniony specjalnie dla zidentyfikowania i rozwiązywania problemów związanych z system informacyjnym organizacji.
•WSPIERAJĄCY EKSPERT - zatrudniony w organizacji, opracowuje profesjonalną ekspertyzę np. dotyczącą sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz ich wykorzystania w organizacji.
•KATALIZATOR ZMIAN - analityk zarówno wewnętrzny jak i zewnętrzny wobec organizacji; uczestniczy w jakimś stopniu w cyklu życia przedsięwzięcia informatyzacji i jest obecny w organizacji w pewnym przedziale czasu; uzmysławia potrzebę zmian, opracowuje plan zmian i współpracuje z innymi przy wprowadzaniu zmian.
UŻYTKOWNICY
UŻYTKOWNICY - pracownicy/członkowie organizacji, którzy komunikują się z systemem informacyjnym z racji funkcji pełnionych w organizacji.
PODZIAŁ UŻYTKOWNIKÓW według sposobu korzystania z wyjść systemu:
•UŻYTKOWNICY PIERWOTNI wykorzystują wyjścia systemu informacyjnego bezpośrednio w realizacji zadań organizacyjnych.
•UŻYTKOWNICY WTÓRNI wprowadzają dane do systemu informacyjnego, ale nie wykorzystują bezpośrednio wyjść z systemu do wykonywania swoich zadań organizacyjnych.
INNE KRYTERIA PODZIAŁU UŻYTKOWNIKÓW:
•potrzeby związane z monitorowaniem lub zarządzaniem,
•podejście proaktywne lub reaktywne,


(…)

…,
•podejście proaktywne lub reaktywne,
•zajmowany poziom administracyjny.
ŹRÓDŁA INFORMACJI W ANALIZIE SYSTEMOWEJ
Analiza wykonywana jest w oparciu o:
•strategie i plany rozwojowe organizacji,
•istniejący obieg informacji,
•strukturę organizacyjną - zakresy obowiązków, odpowiedzialności itp.
•obowiązujące w organizacji procedury gospodarcze, w tym związane z procesem zapewnienia jakości,
•obecny stan…
… poglądowych do interaktywnych ekranów prezentacyjnych.
• Zorganizowany, racjonalny proces - adaptujący różnorodne techniki: burza mózgów, analiza top-down itp.
• Podejście dokumentacyjne - każda z sesji kończy się sporządzeniem dokumentu, który w postaci łatwiejszej do zrozumienia przedstawia wszystkie uzgodnienia poczynione podczas jej trwania (WYSI/WYG).
Joint Requirements Planning (JRP)
• „Technika-córka” JAD
• Bardziej popularna na etapie analizy systemu/wymagań w trakcie realizacji projektu/przedsięwzięcia
Uczestnicy JRP • Lider sesji (animator) - określa poziom i kierunek dyskusji; kieruje dynamiką grupy; potrzebuje doskonałych umiejętności interpersonalnych.
• Analityk - odpowiedzialny za dokumenty sesji; również uczestniczy w dyskusji; zwykle doświadczony w zakresie analizy systemowej
… nad przebiegiem prac projektowych, przeprowadzania burzy mózgów itp.
Korzyści z JRP
• Wzrost poczucia partnerstwa w przedsięwzięciu między sferą biznesową i ekspertami ds. oprogramowania
• Umożliwia stronie biznesowej identyfikację i zdefiniowanie potrzeb w sferze oprogramowania
• Skraca czas projektowania i implementacji systemu poprzez jasne sformułowanie wymagań już od samego początku.
• Ułatwia decyzje…
… co do architektury i platformy realizacji systemu
• Obniżenie kosztów realizacji i późniejszej eksploatacji przez rozstrzyganie istotnych kwestii na wczesnych etapach realizacji przedsięwzięcia.
• Podwyższenie jakości rozwiązań projektowych poprzez wykorzystanie/połączenie pomysłów udziałowców różnych kategorii.
• Zwiększenie wiedzy o systemie u Użytkowników końcowych i członków zespołu projektowego
… i harmonogramowanie prac,
• Zabezpieczenie (security) i bezpieczeństwo (safety),
• Punkty widzenia udziałowców sytemu: użytkowników i innych, którzy mogą formułować wymagania.
UDZIAŁOWCY PRZEDSIĘWZIĘCIA INFORMATYCZNEGO:
-Właściciele systemu
-Użytkownicy systemu
-Kierownik zespołu realizującego
-Analitycy systemowi
-Projektanci systemowi
-Programiści
-Specjaliści/konsultanci IT
oraz personel techniczny zespołu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz