Analiza współmierności zjawisk ekonomicznych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1197
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza współmierności zjawisk ekonomicznych - strona 1 Analiza współmierności zjawisk ekonomicznych - strona 2 Analiza współmierności zjawisk ekonomicznych - strona 3

Fragment notatki:

Przyrosty absolutne - informują o ile wzrośnie (zmaleje) poziom zjawiska w okresie badanym w porównaniu z jego poziomem w okresie badanym są to wielkości mianowane, wyrażone w takich samych jednostkach miary jak badane zjawiska.
Przyrostem względnym - nazywamy stosunek przyrostu absolutnego zjawiska do jego poziomu w okresie bazowym. Bywa on także określonym wskaźnikiem tempa przyrostu. Przyrosty względne można przedstawić w postaci jednopodstawowej:
p- przyrost względny
Yt-Yk Pt/k = ―――― Yk Lub łańcuchowy
Yt - Yt-1 Pt/t-1 = ―――――
Yt-1 Jeśli przyrosty względne pomnożymy przez 100, to otrzymamy procentowe przyrosty względne zwane tempem zmian (tempem przyrostu lub obniżki).
Tempo zmian informuje o ile procent poziomu zjawiska w danym okresie jest wyższy (niższy) od poziomu w okresie przeciętnym za podstawę porównań.
indeksy indywidualne.
Analiza współmierności zjawisk ekonomicznych
Współzależność między zmiennymi może być dwojakiego rodzaju:
funkcyjną (dokładna)
stochastyczną (losowa, średnia)
istota zależności funkcyjnej polega na tym że zmiana wartości jednej zmiennej powoduje ściśle określoną zmianę drugiej zmiennej. Tak więc w zależności funkcyjnej określony wartości zmiennej (x) odpowiada jedna i tylko jedna wartość drugiej zmiennej(Y)
P= a2 - pole kwadratu
Zależność stochastyczna występuje wtedy gdy wraz ze zmienną jednej zmiennej zmienia się rozkład prawdopodobieństwa drugiej zmiennej. Szczególnym przypadkiem zależności stochastycznej jest zależność korelacyjna (stochastyczna). Polega ona na tym, że określonym wartością jednej zmiennej przyporządkowane są ściśle określone średnie wartości drugiej zmiennej. Możemy zatem drugiej zmiennej. Możemy zatem ustalić jak zmieni się -średnio biorąc wartość zmiennej zależnej Y w zależności od wartości zmiennej niezależnej X. Badanie związków - korelacyjnych ma sens jedynie wtedy gdy między zmiennymi istnieje więź przyczynowo-skutkowa, dająca się logicznie wytłumaczyć.
Wśród związków przyczynowo- skutkowych można wyróżnić związki dwustronne i jednostronne. Związki dwustronne cechuje wzajemne oddziaływanie na siebie badanych zjawisk. Jak stwierdzić zależność korelacyjną?
Podstawą do badania korelacji między zmiennymi mogą być szeregi czasowe lub przekrojowe. Równolegle zestawienie kilku szeregów między którymi szukamy wzajemnych związków i porównanie wartości liczbowych cech w tych szeregach pozwalają na wykrycie określonych prawidłowości.


(…)

… określające stosunek zjawiska w dwóch różnych okresach wielkości.
Przyjmując okres podstawowy t * = k i okres badań t = n, jednopodstawowe indeksy indywidualne oznaczać będziemy symbolami i n/k a łańcuchowe i n/n-1 Yn przy czym in/k = __
Yk Yn In/n-1 = __
Yn-1 Indeksy mogą być wyrażane w liczbach dziesiętnych lub (po przemnożeniu przez 100) w procentach
Średnia geometryczna
Średnie tempa zmian zjawiska w czasie, wyznaczamy za pomocą średniej geometrycznej indeksów łańcuchowych.
n-1 _ √ n iG = Π ii/i-1 i=2 Średnie tempa zmian jest określone także mianem stopy wzrostu oznaczone r . Przyjmując, że średnie tempo jest stałe we wszystkich badanych okresach wielkość zjawiska w momencie n można wyznaczyć znając początkową wartość zjawiska ze wzoru
Yn = Yo (1+r)n Parametr ten jest jednak wyrażony w jednostkach…
… = _____ = _________________
Sx Sy √ n − n − ∑ (xi - x )2 ∑ (yi - y )2 i=1 i=1 przyjmuje on wartość z przedziału [-1;1].
Jego znak informuje o kierunku korelacji, a jego wartość o sile związku.
Kwadrat tego współczynnika korelacji liniowej nazywamy współczynnikiem determinacji liniowej. Informuje on o tym jaka część zmienności zmiennej zależnej jest wyjaśniona przez zmianę zmiennej objaśniającej (niezależnej).

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz