analiza SWOT - Otoczenie konkurencyjne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1862
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
analiza SWOT - Otoczenie konkurencyjne - strona 1 analiza SWOT - Otoczenie konkurencyjne - strona 2 analiza SWOT - Otoczenie konkurencyjne - strona 3

Fragment notatki:

Dobrze przygotowana notatka nt. analizy SWOT. 11 stron tekstu z przykładową analizą (analiza słabych, silnych stron, zagrożeń i szans miasta). W treści notatki można znaleźć zarówno aspekty teoretyczne analizy SWOT, historię, zastosowania i przykład praktyczny. Przedstawiono schemat analizy SWOT i omówiono związane z nią pojęcia: strenght (siła), weakness (słabość), opportunities (szanse), threats (zagrożenia). Różnice między SWOT, TOWS i WOTS. Przebieg od wewnątrz przedsiębiorstwa na zewnątrz, atuty konkurencyjne, strategia marketingowa.

ANALIZA „SWOT”
Kompleksowym wyznacznikiem pozycji strategicznej przedsiębiorstwa jest metoda łącząca zarówno analizę wnętrza, jak i otoczenia, w którym działa, zwana powszechnie analizą SWOT. Nazwa tej metody pochodzi od pierwszych liter słów określających w języku angielskim istotę przedmiotu analizy, tj.: strenght (siła), weakness (słabość), opportunities (szanse) i threats (zagrożenie). W różnych książkach możemy spotkać określenia omawianej przeze mnie analizy takie jak TOWS czy WOTS. Kolejność liter nie jest tutaj przypadkowa, ponieważ analiza SWOT przebiega od wewnątrz przedsiębiorstwa na zewnątrz, w analizie TOWS wygląda to wręcz przeciwnie, natomiast analiza TOWS/SWOT łączy obie.
Genezy analizy typu SWOT należy szukać w koncepcjach analizy pola sił, opracowanych przez K. Lewina w latach pięćdziesiątych. Służyła ona do badań uwarunkowań organizacyjnych, gdzie wśród przyczyn kształtujących te zmiany wyróżniono grupy sprzyjających i nie sprzyjających czynników, a każdą z tych grup podzielono na zewnętrzną lub wewnętrzną w stosunku do organizacji. W przeciwieństwie do analizy pola sił, SWOT (TOWS) jest analizą uproszczoną i choć wykorzystuje ten sam schemat analizy, dopuszcza znaczną swobodę w stosowaniu technik zarówno doboru poszczególnych czynników, jak i badania relacji między nimi.
Pierwszy wymiar tej metody to identyfikacja słabych i mocnych stron przedsiębiorstwa w odniesieniu do zasobów i walorów firmy w porównaniu ze wzorcem idealnym (idealnym wzorcem przedsiębiorstwa) lub jeszcze lepiej z wzorcowym konkurentem. Silne strony firmy określane czasem jako jej atuty konkurencyjne, to jej produkty, unikalne zasoby i działalności oraz umiejętności, które umożliwiają budowę przewagi przedsiębiorstwa nad konkurentami albo umożliwiają zajęcie relatywnie korzystnej pozycji na rynku. Mogą do nich należeć zarówno tzw. Atuty marketingowe (np. produkt, warunki transakcyjne, podsystemy promocji czy dystrybucji), jak również czynniki wewnętrzne z poszczególnych stref przedsiębiorstwa: technologii, produkcji i zarządzania nimi, logistyki przedsiębiorstwa, personelu i zarządzania kadrami, finansów czy organizacji zarządzania.
Słabe strony firmy to te wszystkie jej zasoby i aspekty funkcjonowania, które ograniczają sprawność firmy lub blokują rozwój, są destymulantami efektów synergicznych. Przy ich identyfikacji, a zwłaszcza ocenie ich wpływu może mieć zastosowanie reguła Libelta o kluczowym znaczeniu czynnika uznanego za najsłabszy w zespole czynników istotnych dla tej sprawności. Słabość firmy (np. wadliwy marketing, trudne do przezwyciężenia zadłużenia firmy) mogą redukować jej silne atuty konkurencyjne, jeśli w porę nie zostaną przezwyciężone.


(…)

… i pozarynkowych przedsiębiorstwa, tj. nabywców, konkurentów, dostawców, podmiotów polityki gospodarczej (tzw. Analiza stakeholders)
problemowo-funkcjonalne, polegające na poszukiwaniu szans/zagrożeń w procesach zachodzących w bliższym (rynek) i dalszym otoczeniu przedsiębiorstwa (technologia, ekologia, polityka gospodarcza rządu, sytuacja gospodarcza kraju, itp.)
W praktyce oba te przekroje analiz splatają…
… się z kilku, następujących po sobie etapów. Po pierwsze, konieczne jest zdefiniowanie listy szans i zagrożeń, silnych i słabych stron organizacji. Do określenia czynników zewnętrznych, przydatne jest posłużenie się przeprowadzonymi wcześniej analizami otoczenia makroekonomicznego, otoczenia konkurencyjnego według M. E. Portera, ocena atrakcyjności sektora i analizą grup strategicznych. Natomiast wewnętrzną stronę organizacji najlepiej charakteryzują analizy portfela produktów, a przede wszystkim oparty na kluczowych czynnikach sukcesu - benchmarking. Jednocześnie istotnym jest, aby sporządzone listy ograniczyć jedynie do najważniejszych czynników.
Kolejnym etapem jest zbadanie relacji zachodzących między szansami i zagrożeniami, a silnymi i słabymi stronami przedsiębiorstwa, przy czym kierunek zależności…
… finansowe na realizację zadań przejętych z administracji państwowej. Likwidacja ośrodków decyzyjnych administracji państwowej na terenie miasta. Brak efektywnej współpracy samorządu i administracji państwowej oraz lokalnych samorządów gospodarczych. Program budowy głównych szlaków komunikacyjnych z pominięciem Tarnowa; opóźnienie budowy autostrady A-4. Narastanie bezrobocia i zjawisk patologii społecznej. Bezrobocie agrarne i pauperyzacja miejscowości otaczających Tarnów.
Literatura:
„Ocena i próba określenia strategii konkurencji firmy”; praca zbiorowa,
AE w Poznaniu 2000 r.
„Analiza strategiczna przedsiębiorstwa na potrzeby wyboru strategii rozwoju”; Leszek Żabiński, Katowice 2000 r.
Internet.

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz