Analiza SWOT - metoda oceny pozycji przedsiębiorstwa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1232
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza SWOT - metoda oceny pozycji przedsiębiorstwa - strona 1 Analiza SWOT - metoda oceny pozycji przedsiębiorstwa - strona 2 Analiza SWOT - metoda oceny pozycji przedsiębiorstwa - strona 3

Fragment notatki:

Analiza SWOT Analiza SWOT jest najbardziej popularną metodą oceny pozycji przedsiębiorstwa (jego silnych i słabych stron) na tle szans i zagrożeń ze strony otoczenia, wspomagającą wybór najlepszej strategii działania. Stanowi ona oszacowanie w jakim stopniu zasoby firmy odpowiadają potrzebom i wymogom środowiska, w którym ona działa i konkuruje. Jej nazwa pochodzi od pierwszych liter rozpatrywanych grup czynników: strengths - silne strony, weaknesses - słabości, opportunities - okazje, threats - zagrożenia i jednocześnie wskazuje na kolejność ich analizowania (punktem wyjścia są atuty i słabości firmy, które bada się w odniesieniu do okazji i zagrożeń zewnętrznych). Kolejność tę można oczywiście odwrócić i badać zagrożenia oraz szanse, jakie stwarza otoczenie, w odniesieniu do silnych i słabych stron firmy. Analiza ta będzie wówczas określana jako TOWS.
Mocne Strony (S)
Słabe Strony (W)
Okazje (O)
Zagrożenia (T)
Strategiczna analiza SWOT Atuty (S) Wsparcie finansowe firmy - matki.
Wysoka jakość produktów oraz system jakości HACCP.
Nowoczesne linie produkcyjne.
Duże moce produkcyjne.
Duża dostępność surowców i silne powiązania z dostawcami.
Sprawny system dystrybucji.
Wysokie kwalifikacje i doświad-czenie zawodowe personelu.
Dobra lokalizacja Słabości (W) Zbyt mały udział w rynku.
Brak eksportu.
Niewystarczające nakłady na promocję.
Niezadowalająca znajomość marek przez konsumentów.
Słaba znajomość realiów polskiego rynku przez firmę - matkę.
Mniejsza głębokość asortymentu niż u liderów branży.
Średniej jakości woda wykorzys-tywana do produkcji napojów. Okazje (O) Rozpoczęcie eksportu na rynki wschodnie.
Zwiększenie asortymentu m.in. o soki light.
Rozbudowa kanałów dystrybucji. Większa świadomość walorów zdrowotnych soków wśród społeczeństwa.
Moda na zdrowe odżywianie się.
Łatwość pozyskania pracowników o specjalistycznej wiedzy.
Wykorzystanie badań polskich specjalistów i firmy - matki. Strategia SO agresywna S 1,4 O 1,3 Eksport na rynki wschodnie.
S 2,3,4,6 O1,2,3,4 Zwiększenie sprzedaży.
S 4,7 O 2,6,7 Opracowywanie nowych produktów.
S 1,6 O 2,3,4,5 Zwiększenie stopnia znajomości marek przez konsumentów.
S 6,7 O 3 Zwiększenie lojalności dystrybutorów.
S 1,7 O 6 Łatwość uzupełniania personelu, silniejszy związek pracowników z firmą.


(…)

… na nowe rynki.
W 3 O 1 Działanie na rynkach mniej wymagających pod względem nakładów na promocję.
W 6 O 2,7 Poszerzenie i pogłębienie asortymentu.
W 5 O 6 Pozyskanie specjalistów bardzo dobrze znających polski rynek i sporządzanie odpowiednich raportów dla firmy - matki.
W 3,4 O 2,3,4,5 Zwiększenie stopnia znajomości marek firmy.
W 7 O 6,7 Uzdatnianie wody wykorzystywanej do produkcji.
Zagrożenia (T…
… budowania przewagi konkurencyjnej
strategia WO (konkurencyjna, mini - maxi) - której celem jest przezwyciężenie słabości firmy (lub ich unikanie) przez wykorzystanie możliwości, jakie stwarza otoczenie. Strategię tę można realizować przez powiększenie zasobów finansowych, doskonalenie produktów, redukcję kosztów, zwiększenie wydajności, wejście w alians strategiczny itp.
strategia ST (konserwatywna, maxi…

0,60
0,60
0,10
0,10
0
0,45
Ranga
1/2/3
1/2/3
1/2/3
5/6
5/6
7
4
Suma interakcji
30
Suma iloczynów
4,90
SWOT: Czy zidentyfikowane siły pozwolą wykorzystać szanse, które mogą wystąpić?(S/O)
Wsparcie finan-sowe firmy - matki
Wysoka jakość produk-tów (HACCP)
Nowo-czesne linie produk-cyjne
Duże moce produk-cyjne
Silne powią-zania z dosta-wcami
Spraw-ny system dystry-bucji
Wyso-kie kwalifi-kacje załogi
Dobra…

3
7
2
1
4/5
4/5
6
Suma interakcji
30
Suma iloczynów
4,20
SWOT: czy zidentyfikowane siły pozwolą na przezwyciężenie mogących wystąpić zagrożeń?(S/W)
Wsparcie finan-sowe firmy - matki
Wysoka jakość produk-tów (HACCP)
Nowo-czesne linie produk-cyjne
Duże moce produk-cyjne
Silne powią-zania z dosta-wcami
Spraw-ny system dystry-bucji
Wyso-kie kwalifi-kacje załogi
Dobra lokali-zacja
Waga
Liczba interak…

1,00
Zagrożenia (T)
Stabilizacja popytu na rynku krajowym.
Nasilenie się konkurencji.
Spadek siły nabywczej części społeczeństwa.
Duży nacisk na obniżenie ceny ze strony konsumentów.
Sezonowość popytu.
Zmiany w strukturze sadownictwa po wejściu do UE, mające wpływ na ceny i dostępność surowców.
Możliwość skażenia mikrobiologicznego lub innego partii produkcyjnych.
0,20
0,20
0,15
0,10
0,15
0,10
0,10…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz