Analiza statystyczna poziomu życia w województwach

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 833
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza statystyczna poziomu życia w województwach - strona 1

Fragment notatki:

Z jej treści dowiemy się więcej na takie tematy, jak: zmienna "ludność", zmienna "nurse", zmienna "majątek", zmienna "płace", zmienna "łóżko", analiza regresji, wykresy dopasowanego modelu dla zmiennych.

Poziom życia w województwach
Spis treści:
Praca nr 1 ze Statystyki -strona tytuowa Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
1. Spis treści: 2
2. Wprowadzenie 3
3. Opis użytych danych 3
4 Charakterystyki poszcególnych zmiennych 3
4.1 Zmienna „Ludność” 4
4.2 Zmienna „Nurse” 7
4.3 Zmienna „Majątek” 9
4.4 Zmienna „Płace” 11
4.5 Zmienna „Łóżko” 12
5. ANALIZA REGRESJI 14
5.1 Wykres dopasowanego modelu dla zmiennych: „Ludność” i „Majątek” 15
5.2 Wykres dopasowanego modelu dla zmiennych: „Ludność” i „Płaca” 16
5.3 Wykres dopasowanego modelu dla zmiennych: „Majątek” i „Ludność” 16
5.4 Wykres dopasowanego modelu dla zmiennych: „Majątek” i „Płaca” 17
5.5 Wykres dopasowanego modelu dla zmiennych: „Płaca” i „Ludność” 18
5.6 Wykres dopasowanego modelu dla zmiennych: „Płaca” i „Majątek” 18
6. HIERARCHICZNA ANALIZA SKUPIEŃ 19
7. ZAKOŃCZENIE 20
8. SŁOWNICZEK 21
Wprowadzenie
Przedmiotem pracy jest analiza danych statystycznych:
Liczba osób mieszkających w województwie w tysiącach - „Ludność”
Wskaźnik osób przypadających na jedną na pielęgniarkę - „Nurse”
Wartości środków trwałych na jednego mieszkańca w tysiącach złotych - „Majątek”
Przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w złotych -„Płaca”
Wskaźnik liczby osób przypadających na jedno łóżko w szpitalu - „Łóżko”
Moim zadaniem jest opracowanie tych pięciu zmiennych. dla 16 województw Polski znalezienie zależności między poszczególnymi zmiennymi oraz wyciągnięcie wniosków statystycznych. Zmienne te będą poddane różnym analizom, które pomogą mi przetworzyć dane tak aby ograniczyć niepewności. Za pomocą programu statystycznego sgplus będę mogła przetworzyć powyższe dane statystyczne, przedstawić je graficznie a  ze zgromadzonych danych wyciągnąć informacje.


(…)

… się od średniej geometrycznej.
Rozkład parametru -zmiennej „Nurse” przedstawia poniższy histogram
Powyższy histogram ukazuje rozkład ludności na pielęgniarkę w szesnastu województwach Polski. Możemy z niego odczytać iż w czterech województwach liczba ludności na pielęgniarkę kształtuje się w przedziale od 150 osób do 180 osób, są to województwa: dolnośląskie, lubelskie podlaskie, śląskie, w siedmiu województwach…
… lub więcej pielęgniarek. Nawiązując do poprzedniego przykładu 20-sto tysięcznym miasteczku burmistrz, który obdarowywuje wszystkie pielęgniarki twarzowymi czepkami o wartości 100zł musiałby wydać zaledwie 10 000 zł.
Zmienna „Majątek” jednego mieszkańca w tys.
Dla 16 polskich województw średnia geometryczna wartość środków trwałych przypadających na jedną osobę wynosi 30,5tyś zł z błędem standardowym tego estymatora…
… hipotezyalternatywnej. Nawiązując do poprzedniego przykładu po przygotowaniu 2 mln. szczepionek ryzyko niezaszczepienia byłoby nie większe niż 5%. Trudności organizacyjne w przeprowadzeniu tej operacji na pewno przekroczyłyby tak niewielkie ryzyko. Zmienna „Nurse”
W polskich województw średnia geometryczna liczba ludności na pielęgniarkę wynosi 183 osoby i wielkość ta podana wyestymowana jest z błędem 4 i zmienia…
… ufności na poziomie 95% wynosi: [175;191].Widać więc ,że z takim prawdopodobieństwem mogę znając liczbę ludności w najbliższym rejonie ustalić liczbę pielęgniarek przypadającą na jedną osobę. W miasteczku 20 tysięcznym wyniesie ona od 104 do 114 pielęgniarek. Testowanie hipotez dla zmiennej „Nurse”
Średnia geometryczna badanej zmiennej wynosi: 183.
Przeprowadzam test t-Studenta przyjmując hipotezę zerową…
… to jednoznacznie.
4.4 Zmienna „Płace”
Dla 16 polskich województw średnia geometryczna wartość przeciętnego wynagrodzenia brutto wynosi 1161,19. Wielkość ta podana jest z odchyleniem standardowym (Błędem +/-) 30,31 i zmienia się od najmniejszej 1048,17 dla województwa podkarpackiego do największej dla województwa1524,11mazowieckiego. Różnica więc jest całkiem znacząca - wynosi. 475,94. Jednakże współczynnik…
… dystrybuanty zlinaryzowanego rozkładu Gausa.
Wobec wątpliwości co do rozkładu przeprowadzę jeszcze test statystyczny.
Jak wykazuje test Shapiro- Wilksa przy poziomie istotności przekraczającym 5% nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy, że zmienna ma rozkład normalny, potwierdza to również bardzo dobry test Z skośności. Przedziały ufności dla zmiennej liczba ludności w Polsce
Na poziomie ufności 95 % (1-α…
…, iż badana zmienna nie ma rozkładu normalnego gdyż wykazuje asymetrię prawostronną oraz leptokurtozę.
Potwierdza ten fakt wykres normalności rozkładu. Można na nim zauważyć, że dla zmiennej wartość brutto środków trwałych - punkty nie są rozmieszczone pobliżu linii prostej co potwierdza spostrzeżenie, że badana zmienna wykazuje asymetrię prawostronną. Także test Shapiro oraz test Z skośności potwierdzają…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz