Analiza sprawozdań finansowych - Analiza wstępna

Nasza ocena:

5
Pobrań: 2562
Wyświetleń: 5705
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza sprawozdań finansowych - Analiza wstępna - strona 1 Analiza sprawozdań finansowych - Analiza wstępna - strona 2 Analiza sprawozdań finansowych - Analiza wstępna - strona 3

Fragment notatki:


". Analiza wstępna – prosty charakter, sformułowanie pierwszych hipotez co do sytuacji firmy. Np. możliwość zbyt wysokich kosztów – prymitywne metody, ale łatwiej ustalić czego się szuka. Kwestia branży, etapu życia jednostki, rodzaju produktu, bazy. Aminy procentowe jeśli chodzi o skutek nie są symetryczne – zależność od bazy. Czy przetrwa się:
a) analiza pozycji znaczących – wyszukiwanie pozycji o najwyższych wartościach, które mają duży wpływ na sytuację finansową. Bazowanie na wartościach bezwzględnych, trudno ocenialnych. Kwestia skali działalności."

"II. Zadłużenia – zdolność przedsiębiorstwa do regulowania wszystkich zobowiązań (czy wystarczająca ilość gotówki na nie). Wskaźniki poziomu zadłużenia (poziom długów w pasywach) i pokrycia długów (zdolność do obsługi długów).
• Wskaźnik zadłużenia ogólnego= zobowiązania i rezerwy na zobowiązania/ aktywa ogółem. Informuje ile zł aktualnych i potencjalnych zobowiązań obciąża aktywa. Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Kombinacja niskiej płynności i wysokiego zadłużenia jest bardzo niebezpieczna. Wyrażony procentowo."

Analiza sprawozdań finansowych
Gdzie i przez kogo robiona:
Przedsiębiorstwo;
Komórka analiz ekonomicznych (czy koszty kształtują się jak planowano, czy wystarczy funduszy);
Banki i podobne - udzielanie kredytów - zdolność kredytowa i zdolność bieżąca;
Instytucje, inwestorzy instytucjonalni (fundusze emerytalne, powiernicze), indywidualni - analiza fundamentalna (sytuacja na giełdzie);
Biegły rewident - czy przedsiębiorstwo będzie kontynuowało działalność, sytuacja finansowa;
Instytucje NIK, biegly sądowy - czy dobrze gospodarowane są środki, działania przy niekorzystnej sytuacji;
Rocznik statystyczny - GUS, instytucje rządowe (ministerstwa), województwa, gminy - sytuacje przedsiębiorstw na danych obszarach.
Rodzaje analiz w przedsiębiorstwie:
Rynku - jak postrzegane są nasze produkty przez klientów, co klienci chcą dostać a my moglibyśmy im dać;
Konkurencji - jakie są nasze mocne/słabe strony, a jakie konkurentów i jak je wykorzystać;
Warunków społeczno-ekonomicznych - ocena środowiska, w którym funkcjonujemy np. stopa bezrobocie, i jak ono oddziałuje na nas;
Techniczno-ekonomiczna - poziom wydajności majątku/pracy, dane finansowe, jednostki naturalne;
Finansowa - jaka jest sytuacja finansowa firmy, efekty finansowe.
STRUKTURA ANALIZY FINANSOWEJ
1. Analiza wstępna - prosty charakter, sformułowanie pierwszych hipotez co do sytuacji firmy. Np. możliwość zbyt wysokich kosztów - prymitywne metody, ale łatwiej ustalić czego się szuka. Kwestia branży, etapu życia jednostki, rodzaju produktu, bazy. Aminy procentowe jeśli chodzi o skutek nie są symetryczne - zależność od bazy. Czy przetrwa się:
a) analiza pozycji znaczących - wyszukiwanie pozycji o najwyższych wartościach, które mają duży wpływ na sytuację finansową. Bazowanie na wartościach bezwzględnych, trudno ocenialnych. Kwestia skali działalności.
b) analiza struktury - nie skomplikowana przy bilansie, ale przy RZiS, RPP - trudniej. pionowa - brana każda pozycja bilansu i dzielona przez sumę bilansową - jaki procent całości stanowi pozycja. Trudności przy RPP i RZiS:
ogólna - bazą odniesienia jest suma bilansowa, sytuacja finansowa całej firmy
szczegółowa - bazą porównawczą jest jakaś zbiorcza kategoria finansowa (zob.krótk.). Interesuje nas tylko pewna dziedzina sytuacji; pozycja o małej wartości (rozliczenia międzyokresowe)
pozioma - brana pozycja z aktywów i dzielona przez pozycję z pasywów. Brak większe

(…)

…. Inne- leasing finansowy. Wzorzec wbudowany. Im większy od 1 tym bezpieczniej. Jeśli więcej- możliwe, że bardziej działalność finansowana KW bez niepotrzebnego zaciągania np. pożyczek. Wskaźnik pokrycia odsetek=(zysk/starta z działalności gospodarczej+ odsetki)/odsetki. Informuje ile zł zysku przed spłatą odsetek zabezpiecza spłatę odsetek. Nie powinien być większy niż 1, ale im większy tym lepiej. Gdy WF…
….
Źródła danych: PKD; Monitor Polski B; Monitor Sądowy i Gospodarczy; czasopismo Rachunkowość; New-connect; wywiadownia gospodarcza; baza np. Analityk Finansowy.
WYJAŚNIENIA:
Koszty operacyjne= koszt działalności operacyjnej v k.sprzedanych produktów, towarów, materiałów+ k.sprzedaży i ogólnego zarządu;
Przychody netto ze sprzedaży= przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów v przychody…
… sprzedanych towarów i materiałów+ usługi obce) v koszt sprzedanych produktów, towarów, materiałów;
Korekty przychodów= pozostałe przychody operacyjne- zysk ze zbycia niefinansowych AT+ przychody finansowe+ zyski nadzwyczajne.
Wskaźnik wyższy/niższy niż wartość progowa (niekorzystnie)- wskaźnik jest podobny/ porównywalny/ analogiczny jak u upadłych. Robimy coś równie długo jak bankruci
Wskaźniki:
Płynności…
… zwiększają mianownik ale nie przychody => zniekształcenia. Im wyższy tym lepszy. W branżach bardzo kapitałochłonnych niski jego poziom. W branży informatycznej np. produktywność jest dość kapitałochłonna dlatego mniej rotacji. Gdy spada- źle, bo aktywa wypracowują coraz mniejsze przychody.
Wskaźnik produktywności aktywów operacyjnych= (przychody netto ze sprzedaży+ pozostałe przychody operacyjne- zysk…
… z tej działalności. Rentowność z podstawowej działalności. Ile zysku dostarcza podstawowa działalność (stosunek kosztów do przychodów - co przewyższa)
Wskaźnik rentowności brutto sprzedaży= zysk/strata brutto/ (przychody netto ze sprzedaży+ pozostałe przychody operacyjne+ przychody finansowe+ zyski nadzwyczajne). A) informuje ile zł zysku przed opodatkowaniem wypracowują wszystkie przychody; B) informuje jaka…
… sprzedanych towarów i materiałów+ usługi obce) v koszt sprzedanych produktów, towarów, materiałów;
Korekty przychodów= pozostałe przychody operacyjne- zysk ze zbycia niefinansowych AT+ przychody finansowe+ zyski nadzwyczajne.
Wskaźnik wyższy/niższy niż wartość progowa (niekorzystnie)- wskaźnik jest podobny/ porównywalny/ analogiczny jak u upadłych. Robimy coś równie długo jak bankruci
Wskaźniki:
Płynności…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz