Analiza ilościowa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 728
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza ilościowa - strona 1 Analiza ilościowa - strona 2

Fragment notatki:

Pi_at-Borcuch. Notatka składa się z 2 stron.
ANALIZA ILOŚCIOWA Do przeprowadzenia analizy ilościowej konieczna jest także konstrukcja różnych tabel statystycznych, na które nanosi się liczby bezwzględne albo względne, związane ze wstępnymi opracowaniami ilościowymi zebranego materiału badawczego.
Najprostszą postacią wspomnianych konstrukcji porządkujących, są tabele ukazujące jednowymiarowy rozkład częstotliwości, dostarczając informacji o charakterze opisowym. Tytułem przykładu wymieńmy tabelkę obrazującą strukturę zatrudnionych w dowolnym zakładzie pracy według płci:
Pracownicy zakładu (w %)
mężczyźni kobiety ogółem
79,4 20,6 100
W celu uchwycenia wzajemnych związków między zmiennymi, jakie wyróżniamy w podjętych badaniach, konieczne jest posłużenie się również tabelami dwu- i wielowymiarowymi. Na podstawie analizy ilościowej można ustalić istnienie zarówno związków przyczynowych, jak też wyliczyć szereg wskaźników korelacji.
Do ważniejszych form związków przyczynowych zalicza się:
1) jedno przyczynowe związki typu: X określa Y, co symbolicznie wyrażamy:
X ~ Y;
2) wielo przyczynowe związki typu: X i Y określają Z, czyli: (X ¦ Y) -» Z;
3) łańcuch przyczynowo-skutkowy: X powoduje Y, spowoduje Z, czyli
x - y - z.
Otóż jedno przyczynowy związek można ustalić na podstawie analizy dwuwymiarowej tabeli.
Natomiast wielo przyczynowy związek (przy istnieniu dwóch niezależnych zmiennych) lub trójczłonowy łańcuch przyczynowy można wykryć na podstawie analizy trójwymiarowej tabeli.
Każdy związek przyczynowy ma charakter deterministyczny przy następującym układzie:
(1) zmienna A" powoduje Y czyli X —» Y;
(2) jeśli X nie występuje, to brak również Y, czyli: -X -* -Y. Jeżeli warunki (1) i (2) są spełnione, to wówczas można uznać, że X determinuje Y.
Jeżeli dwie zmienne niezależne X i Y powodują wspólnie Z, to wówczas będzie można obie te zmienne uznać za determinanty przy następującym układzie:
(1) XY- Z;
(2) -X v y- -Z;
(3) X v -Y- -Z.
Najprostszym sposobem wykrywania jedno przyczynowych związków w dwuwymiarowej tabeli jest tzw. krzyżówka.
W badaniach, które dotyczyły pracowników umysłowych stwierdzono, że 60% spośród badanych doznaje silnego, a 40% słabego uczucia bezsilności społecznej. Zakładamy np., że natężenie tego odczucia jest kształtowane przez karierę zawodową badanych. U osobników, którzy od dłuższego czasu nie awansowali odczucie to było silne, a u tych, którzy ostatnio awansowali — słabe. Powyższe założenia możemy sprawdzić poniekąd optycznie za pomocą właśnie krzyżówki na dwuwymiarowej tabeli z liczbami bezwzględnymi.


(…)

… przeprowadzenia matematycznej interpretacji zestawionych w danej tabeli współczynników korelacyjnych dla wyróżnionego zjawiska konieczne jest ich zestawienie zbiorcze, dokonanie operacji superpozycji tych współczynników pojętej w ten sposób, że rozrzut wartości współczynników traktuje się jako swego rodzaju wahania (oscylacje) odpowiedzi, a same wartości liczbowe współczynników — jako amplitudę tych wahań. Superpozycja współczynników (odpowiedzi) jest wypadkową uzyskaną za pomocą geometrycznego dodawania wspomnianych amplitud.

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz