Analiza granulometryczna-opracowanie - skład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1659
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza granulometryczna-opracowanie - skład - strona 1 Analiza granulometryczna-opracowanie - skład - strona 2 Analiza granulometryczna-opracowanie - skład - strona 3

Fragment notatki:

Analiza granulometryczna
Skład granulometryczny surowców, czyli procentowa zawartość poszczególnych
frakcji według wielkości cząstek, jest parametrem o olbrzymim znaczeniu przy ich ocenie.
Rozkład wielkości ziarn materiałów drobnodypspersyjnych wywiera bowiem znaczny wpływ
na szereg ich właściwości, takich jak: plastyczność, skurczliwość suszenia, właściwości
sorpcyjne w przypadku surowców ilastych i mas ceramicznych. Analiza granulometryczna
jest wiec niezbędna w programowaniu procesów technologicznych.
Oznaczanie rozkładu wielkości ziaren wykonać moŜna poprzez:
- przesiewanie na sitach
- metody oparte na wzajemnym przemieszczaniu się ziarn i ośrodka
Analiza sitowa jest więc jedną z metod wykonania oznaczeń uziarnienia, poprzez
rozdzielenie poszczególnych frakcji surowca w wyniku przesiewania próbki na zestawie
znormalizowanych sit (PN-71/M-94008). UmoŜliwia ustalenie składu mas o rozmiarach
cząstek powyŜej 60 µm. Zakres stosowania analizy moŜna poszerzyć do wielkości kilku
mikrometrów, stosując tak zwane mikrosita. Rodzaj stosowanego sita określa się poprzez
podanie prześwitu oczka w mm lub ilości oczek na cm2 powierzchni sita. Prześwit oczka
odpowiada długości w mm boku oczka kwadratowego. W przypadku sit o oczkach okrągłych
prześwit odpowiada średnicy oczka. W technologii ceramiki najczęściej stosuje się sita o
oczkach kwadratowych.
1
Dla określenia składu ziarnowego plastycznych surowców stosuje się zestaw sit o
prześwicie oczka: 2,0; 1,0; 0,5; 0,2; 0,1; 0,063 mm. Natomiast w celu określenia stopnia
rozdrobnienia mielonych surowców, mas i szkliw, zwykle wykonuje się przesiewanie na
jednym ustalonym sicie – najczęściej na sicie o prześwicie oczka 0,063 mm..
Przesiewanie
wykonuje
się
ręcznie
lub
mechanicznie.
Do
mechanicznego
przesiewania słuŜą urządzenia zwane wstrząsarkami. W przypadku przesiewania przez
mikrosita stosuje się podciśnienie z równoczesnym potrząsaniem sit przy uŜyciu wibratora
elektrycznego. Przesiewanie badanego materiału w analizie sitowej stanowi wstępną fazę do
oznaczenia frakcji ziarnowych oraz określenia składu ziarnowego. W wyniku przesiewania na
sicie otrzymujemy odsiew i przesiew.
Odsiew jest to część materiału ziarnistego o ziarnach większych od oczek danego sita.
Przesiew natomiast stanowi część badanego materiału o ziarnach mniejszych od oczek
danego sita.
Wielkość ziarn w analizie sitowej jest więc określona wymiarem oczek sit. W wyniku
przesiewania na zestawie sit dzieli się badany materiał na klasy ziarnowe, następnie oznacza
się frakcje ziarnowe i skład ziarnowy tego materiału.
Klasę ziarnową określa się zbiór ziarn wydzielony w wyniku analizy sitowej,
określony dolną i górną granicą wielkości oczek sit. Frakcja ziarnowa jest to procentowa
zawartość określonej klasy ziarnowej w badanym materiale.
Analizę sitową wykonuje się na sucho lub na mokro, w zaleŜności od rodzaju
materiału. Na sucho moŜna badać materiały sypkie takie jak szamot, kwarcyty, magnezyty
oraz gliny, przeznaczone do produkcji metodą ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz