Analiza finansowa TP S.A - bilanse, rachunki zysków i strat

Nasza ocena:

5
Pobrań: 175
Wyświetleń: 2779
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza finansowa TP S.A - bilanse, rachunki zysków i strat - strona 1 Analiza finansowa TP S.A - bilanse, rachunki zysków i strat - strona 2 Analiza finansowa TP S.A - bilanse, rachunki zysków i strat - strona 3

Fragment notatki:

Cała analiza składa się z 13 stron i składa się z następujących punktów: podstawowe dane, bilanse, rachunki zysków i strat, dane dotyczące zatrudnienia, założenia projektu i wykorzystywane relacje, wstępna analiza bilansu, analiza dynamiki zamiany majątku i kapitałów, struktura majątku i kapitałów własnych, struktura kapitałowo-majątkowa (analiza pozioma bilansu), analiza rentowności przedsiębiorstwa, rentowność sprzedaży, rentowność majątku, rentowność zaangażowanych kapitałów własnych, wskaźniki obrazujące poziom zadłużenia, analiza płynności finansowej, analiza sprawności działania, wskaźniki rotacji majątku, wskaźniki gospodarowania zasobami

Analiza finansowa TP S.A.
Wstęp.
Analizowanym przez nas przedsiębiorstwem jest Telekomunikacja Polska SA (TP). Podmiotem dominującym wobec TP jest Skarb Państwa posiadający 100% głosów na WZA. Przedsiębiorstwo jest monopolistą na krajowym rynku usług telekomunikacyjnych. TP należy do branży usługowej. Dane zaczerpnęliśmy z skróconej wersji Prospektu Sprzedaży Akcji Telekomunikacji Polskiej SA opublikowanego 5 października 1998 roku w „Rzeczpospolitej”.
Podstawowe dane.
Bilanse.
 
1995
1996
1997
Majątek trwały
8247018,6
10657020,6
13799996
Wartości niematerialne i prawne
37670,4
52074,6
67347,4
Rzeczowy majątek trwały
8130172,8
10387646,5
13499398,8
Finansowy majątek trwały
78962,4
215422,6
233161,6
Należności długoterminowe
213
1876,9
88,2
Majątek obrotowy
1797772,3
2078420
2540482,7
Zapasy
135868,8
147318,2
151883,4
Należności
1395241,2
1712888,4
2002101,2
Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu
2882,2
-
3454,3
Środki pieniężne
263780,1
218213,4
383043,8
Rozliczenia międzyokresowe
9331,2
10195,3
22900,9
Aktywa razem
10054122,1
12745635,9
16363379,6
 
1995
1996
1997
Kapitał własny
6698440
7720634
8535987
Kapitał akcyjny
500000
500000
500000
Należne wpłaty na poczet kapitału
-
-
-
Kapitał zapasowy
3071476
4004068
4994886
Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny
2016139
2002827
1982244
Pozostałe kapitały rezerwowe
35998,3
52819,7
67984,6
Nie podzielony zysk lub nie pokryta strata z lat ubiegłych
-
-
3000
Zysk netto bieżącego roku obrotowego
1074827
1160920
987872,5
Rezerwy

(…)

… i wykorzystywane relacje.
Rezerwy są zaliczane do kapitałów własnych.
Rozliczenia międzyokresowe czynne zaliczane są do majątku obrotowego.
Rozliczenia międzyokresowe bierne zaliczane są do kapitałów obcych.
Pasywa bieżące = zobowiązania krótkoterminowe.
Aktywa bieżące = zapasy + należności + środki pieniężne + inne aktywa bieżące
Kapitał obrotowy = aktywa bieżące - pasywa bieżące
Kapitał obrotowy = kapitał stały - majątek trwały Kapitał stały = kapitał własny + długoterminowe kapitały obce + rezerwy
Wstępna analiza bilansu.
Analiza dynamiki zamiany majątku i kapitałów.
Lp.
Wskaźnik
1995/1996
1996/1997
1
Dynamika zmian majątku całkowitego
126,787
128,307
2
Dynamika zmian majątku trwałego
129,223
167,333
3
Dynamika zmian majątku obrotowego
115,611
122,231
4
Dynamika zmian kapitału całkowitego
126,787
128,307
5…
… i posiada infrastrukturę (centrale telefoniczne, kable itp.), niezbędną do prowadzenia działalności. Lp.
Wskaźnik
1995 1996
1997
1
Wyposażenie przedsiębiorstwa w kapitał własny
70,650
65,167
56,955
2
Wskaźnik udziału kapitału obcego w pasywach ogółem
29,350
34,833
43,045
3
Obciążenie przedsiębiorstwa zobowiązaniami długoterminowymi
16,183
16,443
21,991
4
Wyposażenie przedsiębiorstwa w kapitał stały
86,832…
…% do 21 %), a także zobowiązań krótkoterminowych (z 11% do 19%). Ogólny wskaźnik zadłużenia wzrósł z 44% w roku 1995 do 82 % w roku 1997.
Wskaźnik wyposażenia przedsiębiorstwa w kapitał stały spadł z 86% do 78%, a także zmniejszyły się źródła finansowania przedsiębiorstwa (z 226 % do zaledwie 121%).
Struktura kapitałowo-majątkowa (analiza pozioma bilansu)
Lp.
Wskaźnik
1995
1996
1997
1
Wskaźnik pokrycia majątku trwałego kapitałem własnym
81,223
72,446
61,855
2
Wskaźnik pokrycia majątku trwałego kapitałem stałym
105,859
97,605
93,611
3
Wskaźnik pokrycia kapitałami krótkoterm. majątku obrotowego
63,711
102,026
122,146
4
Udział kapitału obrotowego w finansowaniu majątku przedsiębiorstwa
4,806
-2,003
-5,388
5
Udział kapitału obrotowego w finansowaniu majątku obrotowego
26,877
-12,281
-34,703
Pierwsza złota
… przez nas przedsiębiorstwu nie zagraża więc w najbliższych latach upadłość.
Analiza płynności finansowej.
Lp.
Wskaźnik
1996
1997
1
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej
1,187
0,884
2
Wskaźnik szybki
1,089
0,815
3
Wskaźnik wypłacalności natychmiastowej
0,147
0,114
4
Wskaźnik obrotu zapasami
46,025
55,591
5
Wskaźnik obrotu zapasami w dniach
7,822
6,476
6
Wskaźnik rotacji należności
4,193
4,477
7
Wskaźnik cyklu należności…
…. Jego wartość jest zadowalająca jeżeli jest poniżej 0,2. TP spełnia ten warunek.
Wskaźnik obrotu zapasami ukazuje ile razy w ciągu badanego okresu nastąpi odnowienie stanu zapasów. TP wyraźnie zwiększa wskaźnik rotacji zapasów (z 44% do 55%) co oznacza, że zapasy wystarczają na coraz mniejszą liczbę dni. Sytuacja taka jest korzystna, gdyż zmniejszają się koszty magazynowania, a także następuje uwolnienie kapitału obrotowego zaangażowanego w zapasy. Jednocześnie zwiększa się ryzyko przerwania ciągłości świadczenia usług. Wskaźnik obrotu zapasami w dniach obrazuje co jaki czas następuje odnowienie zapasów. Dla TP wynosi on odpowiednio 7,8 i 6,4 dnia. Wskaźnik rotacji należności określa ile razy w ciągu roku firma odtwarza stan swoich należności. Optymalnie powinien wynosić 7 do 10. W przypadku TP wskaźnik…
rentowności sprzedaży brutto nie zależy od obciążeń fiskalnych. Obrazuje on zysk generowany przez wielkość sprzedaży. Wskaźnik wykazuje tendencję spadkową (spadek z 33% do 24%) mimo to utrzymuje się na wysokim poziomie, jednak na jego podstawie nie można stwierdzić czy zysk TP wygenerowany jest przez działalność podstawową, finansową, wynik na pozostałej sprzedaży czy też przez zyski nadzwyczajne. Kilkunasto procentowa różnica między wskaźnikiem rentowności sprzedaży brutto a netto odzwierciedla wielkość podatku, jaki nałożony jest na wypracowany zysk na działalności podstawowej, czyli na sprzedaży usług przez TP. Wskaźnik rentowności operacyjnej odzwierciedla jaką marżę zysku operacyjnego (czyli zysku na sprzedaży pomniejszonego o koszty operacyjne i powiększonego o przychody operacyjne) przynosi dana wartość…
… w postaci kumulowania należności i powstawania zatorów płatniczych. Wskaźnik cyklu zobowiązań krótkoterminowych wskazuje jaki jest średni czas regulowania zobowiązań w przedsiębiorstwie. W badanym przedsiębiorstwie ten cykl jest bardzo długi (90,6 i 113,8), czyli maleją potrzeby w zakresie kapitału obrotowego.
Analiza sprawności działania.
Lp.
Wskaźnik
1995
1996
1997
1
Wskaźnik operacyjności
54,141
53,566…
... zobacz całą notatkę



Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz