Analiza finansowa - test - Rachunek zysków i strat

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1778
Wyświetleń: 11382
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza finansowa - test - Rachunek zysków i strat - strona 1

Fragment notatki:

Na 5-stronicową notatkę składają się 2 tablice (rachunek zysków i strat oraz bilans spółki), a także 4 zadania. Poruszone zostają następujące kwestie: analiza wyniku operacyjnego, sposób obliczania dźwigni operacyjnej, analiza czynnikowa wyniku operacyjnego oraz sporządzanie rachunku przepływów pieniężnych.

Tablica 1. Rachunek zyskow i strat spółki X za rok 2004 i 2005 (w tys. zł)
Lp.
Wyszczególnienie
2004 r.
2005 r.
1.
2.
Przychody ze sprzedaży netto
Koszty uzyskania przychodów, w tym: Koszty stałe, w tym:
Amortyzacja
koszty zmienne
125 460
99.368
42.644 13.066
56.534 173.496
121.458
44.800
14.044
76.658 3.
Zysk operacyjny (poz.1- poz. 2)
26.092
52.038
4.
5.
Przychody finansowe
Koszty finansowe
5.728
2.696
6.116
3.028 6.
7.
Zysk brutto Podatek dochodowy 29.124 11.952
55.126 20.948 8.
Zysk netto
17.172
34.178
Tablica 2. Bilans spółki X na dzień 31.12. 2004 i 2005r. (w tys. zł)
Lp.
AKTYWA
2004
2005
1.
Majątek trwały
92.360
99.168
2.
3.
4.
5.
Zapasy
Należności
Środki pieniężne
Płynne papiery wartościowe
16.084
44.016
23.368
- 10.048
42.570
21.476
4.000
6.
Razem majątek obrotowy
83.468
78.094
7.
Razem aktywa 175.828
177.262
PASYWA
8.
9.
10.
Kapitał akcyjny Kapitał zapasowy
Zysk z roku bieżącego
4.152
97.460
17.172
4.152
114.632
34.178
11.
Razem kapitał własny
118.784
152.962 12.
13.
14.
Zobowiązania z tyt.dostaw
Kredytu bankowe krótkoterm.
Zobowiązania długoterminowe
15.292
25 708 16.044 16.048
8.252
-
15.
Razem zobowiązania 57.044
24.300
16.
Razem pasywa
175.828
177.262
Zadanie1
Analiza wyniku operacyjnego przy wykorzystaniu dźwigni operacyjnej
Lp.
Wyszczególnienie
2004 r.
2005 r.
Zmiana (dynamika) w % rok poprzedni = 100
1
Przychody ze sprzedaży netto
2
Koszty operacyjne w tym : ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz