Analiza finansowa - rynek

Nasza ocena:

3
Pobrań: 203
Wyświetleń: 2324
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza finansowa - rynek - strona 1

Fragment notatki:

o. , rynek towarowy, spółka akcyjna, rynek kapitałowy, rynek pracy. Notatka zawiera informacje takie jak: stan finansowy, wyniki finansowe, wskaźniki obrotowości, kapitał obrotowy, rentowność, koszty pośrednie oraz średni stan zapasów.

Analiza ekonomiczna-analiza odnosząca się do działalności gosp. Dzieli się na makro- (obejmuje badanie i ocenę wielk. ekonom. zagregowanych-ujmowanych gł. dla całej gosp. narodowej) i mikroekonomiczną (bada i ocenia przedsiębiorstwa, gosp. dom. i pojedyncze os.) oraz na finansową (treścią są wielk. ekonom. w wyrażeniu pieniężnym, stan majątkowo kapitałowy, wyniki fin. i ogólna sytuacja fin. przedsiębiorstwa) i techniczno ekonom. (oparta na wielk. ekonom. w wyrażeniu rzeczowym lub osobowym i uzupełniająca wzbogacana ujęciami finans.). Gdy popyta przewyższa podaż, ceny rosną. W warunkach gospodarki rynkowej przedsiębiorstwo może być własnością pojedynczego przedsiębiorcy albo przyjąć formę spółki cywilnej lub prawa handlowego. W spółce cywilnej, unormowanej przepisami kodeksu cywilnego, wspólnicy zobowiązują się wnosić określone wkłady rzeczowe lub świadczyć usługi. Spółka ta nie ma osobowości prawnej, a za zobowiązania wspólnicy odpowiadają solidarnie. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ma osobowość prawną, opartą na kapitale wniesionym przez wspólników w formie udziałów. Spółka akcyjna także ma osobowo6 prawną jej powstanie i działalność uzależnione są od zebrania wkładów kapitałowych w formie akcji. Posiadacze akcji akcjonariusze nie ponoszą bezpośrednio odpowiedzialności za zobowiązania spółki mają jednak prawo kontrolować jej działalność oraz partycypować w zyskach w formie dywidendy. Akcje są łatwo zbywalnym pap. wart., a ich cena rynk. zależy od kondycji finansowej firmy. Rynek towarowy w powiązaniu z kształtującym się poziomem cen jest głównym regulatorem popytu i podaży na dobra i usługi. Wywiera on wpływ n a wielkość zamówień oraz na zmiany w stanie zapasów towarowych. Wielkość zamówień jest zależna od zasobu wolnych zdolności produkcyjnych oraz poziomu kosztów produkcji. Rynek kapitałowy jest kształtowany przez podaż środków pieniężnych znajdujących się w obiegu oraz zapotrzebowaniem na nie. Rozmiary tego rynku zależą d stopnia finansowania produkcji ze środków własnych przedsiębiorstw oraz skłonności do oszczędzania. Rynek pracy reguluje relacje między podażą siły roboczej a popytem na siłę roboczą. Rynek wynalazków wiąże się z procesem tworzenia i wdrażania innowacji. Na rynku tym następuje kupno i sprzedaż wiedzy technologicznej w formie patentów i licencji. Zasada racjonalnego gospodarowania -istotą tej zasady jest zapewnienie takiego gospodarowania aby ,,przy danym nakładzie środków otrzymać maksymalny stopień realizacji celu, albo przy danym stopniu realizacji celu użyć minimalnego nakładu środków. Stosunek między zakresem realizowanego celu a sumą ponoszonych nakładów jest miarą efektywności gospodarowania. Całokształt działań zmierzających do realizacji funkcji zewnętrznych i wew. przedsiębiorstwa przy zapewnieniu możliwie optymalnych efektów jest nazywany

(…)

zasobów majątkowych. Granice od 1,5 do 2,0. Obniżenie wskaźnika poniżej 1,2 jest wyraźnym zagrożeniem bezp. finans. firmy. Wskaźnik szybkiej płynności II = aktywa obrotowe - zapasy - krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe/ zob. bieżące - wyraża możliwość spłaty zob. przedsiębiorstwa na podstawie łatwiej dostępnych do rozliczeń finansowych składników majątku obrotowego. Wskaźnik…
… w bież. dział produkcji. Kap. Obr netto= aktywa bieżące - zob. bieżące lub kapitał stały - aktywa trwałe (podejście kapitałowe) to wartość bież. aktywów pomniejszona o krótkoterm zobowiązania. (pasywa bilansu).Cele zarządzania kap. obr.1. utrzymanie stałej płynności fin. 2zmierzanie do optymalizacji wielkości i struktury akt bież. 3.zmierzanie do kształt. Str. Źródeł finansowych tych aktywów sprzyja…
… co zachęcać powinno do podejmowania decyzji. Wskaźnik wydajności gotówkowej sprzedaży = środki pieniężne netto z działalności operacyjnej/ przychody ze sprzedaży. Wskaźnik wydajności gotówkowej majątku = środki pieniężne netto z działalności operacyjnej/ przeciętny stan majątku. Wysoki poziom i tendencja wzrostowa - ocena pozytywna. Kapitał stały - pasywa powyżej roku. Wskaźnik produktywności aktywów ogółem…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz