Analiza finansowa przedsiębiorstw - zadania

Nasza ocena:

5
Pobrań: 308
Wyświetleń: 6755
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza finansowa przedsiębiorstw - zadania - strona 1 Analiza finansowa przedsiębiorstw - zadania - strona 2 Analiza finansowa przedsiębiorstw - zadania - strona 3

Fragment notatki:

Teoria zawiera opis takich pojęć jak: elementy składowe sprawozdania finansowego, analiza pozioma i analiza pionowa oraz opis wskaźników potrzebnych w analizie finansowej. Zadania dotyczą głównie policzenia odpowiedniego wskaźnika oraz jego interpretacja. Wśród wskaźników opisanych w notatce można wyróżnić następujące: wskaźniki rentowności (ROA i ROE), wskaźniki płynności (płynności bieżącej, szybki, bardzo szybki), wskaźniki obrotowości i efektywności (spływ należności, spłata zobowiązań, rotacja zapasów), wskaźniki zadłużenia i obsługi długu, wskaźniki rynku kapitałowego, wskaźniki dynamiki sprzedaży, wskaźniki pozostałych przychodów operacyjnych, zysk na sprzedaż, zysk operacyjny, zysk brutto, zysk netto, wskaźnik udziału majątku trwałego w majątku całkowitym, wskaźnik struktury majątku, wskaźnik udziału kapitału własnego w kapitale łącznym, wskaźnik udziału kapitału obcego w kapitale łącznym, podstawowy wskaźnik struktury pasywów, wskaźnik zadłużenia, wskaźnik obrotowości majątku całkowitego, wskaźnik obrotowości majątku trwałego, wskaźnik obrotowości majątku obrotowego, wskaźnik obrotowości zapasów produktów gotowych w dniach, wskaźnik obrotowości materiałów w dniach, wskaźnik obrotowości należności w dniach, wskaźnik obrotowości kapitału własnego, wskaźnik obrotowości kapitału obcego, wskaźnik obrotowości zobowiązań

Elementy składowe sprawozdania finansowego:
rachunek wyników
bilans
przepływy pieniężne
informacja dodatkowa
sprawozdanie zarządu z działalności
Analiza pionowa - czyli struktury, gdzie razem aktywa stanowią 100 % (dotyczy bilansu i rachunku wyników)
Analiza pozioma - to majątek i źródła jego finansowania. To jest grupa lub pozycja przeanalizowana w kontekście różnych grup czasowych, w układzie: miesięcy, kwartałów, lat
ANALIZA WSKAŹNIKOWA
wskaźniki rentowności - (I grupa)
ROA - wskaźnik rentowności aktywów
ROE - wskaźnik rentowności kapitału własnego
Wskaźniki te mówią nam ile groszy zysku przyniesie nam 1 złotówka nakładu.
wskaźniki płynności - (II grupa)
wskaźnik płynności bieżącej (ogólnej)
majątek obrotowy / zobowiązania krótkoterminowe
szybki wskaźnik płynności
majątek obrotowy - zapasy / zobowiązania krótkoterminowe
bardzo szybki wskaźnik płynności
majątek obrotowy - zapasy - należności / zobowiązania krótkoterminowe
wskaźnik obrotowości = efektywności = sprawnego działania - (III grupa)
spływ należności
średni stan należności * 365 / sprzedaż
spłata zobowiązań
średni stan zobowiązań * 365 / zakup
rotacja zapasów
średni stan zapasów * 365 / koszt własny sprzedaży
wskaźniki zadłużenia i obsługi długu - (IV grupa)
proporcja kapitału obcego do kapitału własnego (lub do pasywów)
wskaźniki rynku kapitałowego - (V grupa)
główny (price / erning)
cena 1 akcji / zysk 1 akcji
Zadanie 1
Tabela 1.19
Komponenty poszczególnych poziomów wyniku finansowego i wskaźnika produktywności (krążenia) majątku w cenach stałych w rozpatrywanym przedsiębiorstwie w latach 1995-1997 (w tys. zł)
zapasy - 1000
należności - 1600
środki pieniężne - 1000
Rozwiązanie:
wskaźniki dynamiki sprzedaży - (przychody ze sprzedaży YY / przychody ze sprzedaży XX) * 100%
1996 / 1995
1997 / 1995
1997 / 1996
wskaźniki dynamiki pozostałych przychodów operacyjnych: wskaźniki rentowności:
eksploatacyjny
operacyjny
gospodarczej
całkowity
bilansowy
Zysk na sprzedaży = przychody ze sprzedaży - koszty własne sprzedaży
Zysk operacyjny = zysk na sprzedaży + przychody operacyjne - koszty operacyjne
Zysk na działalności gospodarczej = zysk operacyjny + przychody fina

(…)

… gotowych i zysku
ustalić za pomocą metody różnicowania jakie czynniki, w jakim kierunku i z jaką siłą oddziałują na odchylenie bezwzględne zysku na sprzedaży wyrobów gotowych osiągniętego w 1997 roku w stosunku do roku 1996. Rozwiązanie:
pyt. 1.
Wyszczególnienie
Przychody ze sprzedaży w złotówkach
Koszty własne przychodów ze sprzedaży
Akumulacja na sprzedaży
Podatek akcyzowy
Zysk
1996
1997
1996
1997
1996…
… sprzedaży
zmiana wysokości jednostkowych kosztów własnych bez podatku akcyzowego
zmiana wysokości podatku akcyzowego
pyt. 2.
Zysk na jednostce wyrobu gotowego w 1996 roku.
Wyszczególnienie
Zysk na jednostce wyrobu gotowego
Różnica w wielkości sprzedaży (1997 do 1996)
Odchylenie bezwzględne zysku na sprzedaży wyrobów gotowych
Wyrób A
5
-2000
-10000
Wyrób B
5
0
0
Wyrób C
10
2000
20000
Wyrób D
5
1000
5000
Wyrób E
0
500
0
Wyrób F
0
2500
0
SUMA:
4000
15000
Wyszczególnienie
Sprzedaż w roku 1997
Różnica ceny w stosunku do roku 1996
Odchylenie bezwzględne z tytułu zmiany ceny
Różnica wysokości jednostkowych kosztów zmiennych
Odchylenie bezwzględne z tytułu kosztów
Różnica wysokości podatku akcyzowego
Odchylenia bezwzględne w wysokości podatku akcyzowego
Wyrób A
2000
-5
-10000
-5
-10000
-4
-8000
Wyrób B
4000…
… = zysk na sprzedaży + przychody operacyjne - koszty operacyjne
Zysk na działalności gospodarczej = zysk operacyjny + przychody finansowe - koszty finansowe
Zysk brutto = zysk na działalności gospodarczej + zyski nadzwyczajne - straty nadzwyczajne
Zysk netto = zysk brutto - podatek dochodowy od osób prawnych
wskaźniki rentowności majątku trwałego brutto dla 1995r.
Wskaźnik udziału majątku trwałego…
… w wyrażeniu wartościowym
Obliczenia:
Przychody ze sprzedaży = cena * wielkość produkcji
Przychody ze sprzedaży = koszty całkowite
Ad.1
Ad.2
Zadanie 1
I
II
III
IV
Produkcja w szt.
2400
4600
5200
1200
Cena w zł.
12
15
10
20
Koszt zmienny jednostkowy (zł.)
6
8
5
12
Koszt stały (zł.)
10000
10000
10000
10000
Polecenia:
jednostkowa marża brutto dla poszczególnych wyrobów;
globalna marża brutto dla całej produkcji…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz