Analiza finansowa PKN Orlen

Nasza ocena:

5
Pobrań: 2282
Wyświetleń: 12824
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza finansowa PKN Orlen - strona 1 Analiza finansowa PKN Orlen - strona 2 Analiza finansowa PKN Orlen - strona 3

Fragment notatki:

Charakterystyka działalności PKN Orlen S.A. w latach 1998-2000 Ocena płynności finansowej Polskiego Koncernu Naftowego Orlen S.A. Wskaźniki bieżącej i szybkiej płynności finansowej. Kapitał obrotowy a płynność finansowa, kapitał obrotowy w dniach obrotu, wskaźnik rotacji zapasów, wskaźnik rotacji zapasów wyrobów gotowych, wskaźnik obrotu zapasami w dniach, wskaźnik rotacji należności, wskaźnik cyklu należności, wskaźnik rotacji zobowiązań, okres płacenia zobowiązań w dniach, średnioroczny cykl środków pieniężnych w dniach obrotu. Ocena rentowności Polskiego Koncernu Naftowego Orlen S.A., Rentowność sprzedaży, wskaźnik rentowności sprzedaży brutto, wskaźnik rentowności sprzedaży netto, rentowność majątku, wskaźnik rentowności majątku, ROA, Rentowność finansowa, wskaźnik rentowności finansowej ROE, Badanie przyczyny spadku rentowności PKN Orlen S.A.

Analiza finansowa PKN Orlen
CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI PKN ORLEN S.A.
Polski Koncern Naftowy Spółka Akcyjna została utworzona aktem notarialnym z dnia 29 czerwca 1993 roku w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w spółkę akcyjną. Spółka została zarejestrowana pod nazwą Mazowieckie Zakłady Rafineryjne i Petrochemiczne „Petrochemia Płock” Spółka Akcyjna w Sądzie Rejonowym w Płocku, w dniu 1 lipca 1993 roku pod numerem RHB VIII 780. Siedziba Spółki mieści się w Płocku, ul.Chemików 7. Dnia 7 września 1999r doszło do przyłączenia do Spółki w drodze inkorporacji Centrali Paliw Naftowych CPN S.A., a następnie zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 3 kwietnia 2000 roku zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Płocku w dniu 12 kwietnia 2000 roku Spółka zmieniła nazwę na Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna. Według statutu przedmiotem działalności spółki jest:
przerób ropy naftowej oraz wytwarzanie produktów i półproduktów ropopochodnych/ rafineryjnych i petrochemicznych, prowadzenie działalności handlowej w obrocie krajowym i zagranicznym na rachunek własny, na zlecenie i w komisie, a w szczególności: obrót ropą naftową, paliwami ropopochodnymi i innymi, sprzedaż pojazdów mechanicznych oraz części i akcesoriów do nich, sprzedaż artykułów przemysłowych i spożywczych,
prowadzenie działalności badawczej, projektowej, rozwojowej, budowlanej, produkcyjnej na własny rachunek i w komisie, w dziedzinach związanych z przetwarzaniem, magazynowaniem, konfekcjonowaniem i obrotem paliwami stałymi, ciekłymi i gazowymi oraz pochodnymi produktami chemicznymi i transportem drogowym, kolejowym, wodnym i rurociągowym,
prowadzenie działalności transportowej w zakresie transportu drogowego, kolejowego, wodnego i rurociągowego,
magazynowanie, składowanie i przechowywanie ropy naftowej i paliw płynnych oraz tworzenie i utrzymywanie zapasów paliw na zasadach określonych właściwymi przepisami,
świadczenie usług związanych z przedmiotem działalności, a w szczególności: dokonywanie przeładunków morskich i lądowych, uszlachetnianie paliw i gazów, w tym etylizacja, barwienie, dodawanie komponentów, skup, obrót i przerób olejów przepracowanych oraz innych odpadów chemicznych, wytwarzanie, przesyłanie i obrót energią cieplną i elektryczną,
dokonywanie remontów urządzeń związanych z przedmiotem działalności, produkcja metalowa i przetwórstwo tworzyw sztucznych,
prowadzenie stacji paliw, barów, restauracji i hoteli,
prowadzenie kapitałowej działalności inwestycyjnej, a w szczególności nabywanie i obrót akcjami i udziałami, tak w obrocie krajowym jak i zagranicznym,


(…)

… i strat za lata 1998, 1999, 2000, dostępne w dniu 6.04.2002r. na stronie internetowej: www.orlen.pl;
M. Sierpińska, T. Jachna, Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 1997;
Praca zespołowa, Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1966. wartość majątku (aktywów) ogółem

… może to doprowadzić do zatorów płatniczych i utraty płynności finansowej. Zbyt wysoki wskaźnik świadczy o nieskutecznej polityce ściągania należności.
W PKN Orlen S.A. wskaźnik cyklu należności w dniach wynosi:
w 1999r. w 2000r. Wnioski:
Obliczone wskaźniki informują, że w 1999 roku należności uzyskiwano średnio po około 19 dniach, a w 2000 roku po 20 dniach. W porównaniu z przyjętą normą w tym zakresie (2 miesiące…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz