Analiza finansowa firmy budowlanej - Budownictwo

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 623
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza finansowa firmy budowlanej - Budownictwo - strona 1 Analiza finansowa firmy budowlanej - Budownictwo - strona 2 Analiza finansowa firmy budowlanej - Budownictwo - strona 3

Fragment notatki:

Profil działalności firmy Działalność gospodarcza XYZ jest skoncentrowana na świadczeniu usług budowlanych, instalacji sanitarnych oraz centralnego ogrzewania. Spółka zatrudnia na stałe 76 osób; oprócz tego w sezonie (od kwietnia do września) ok. 25 osób na umowę zlecenie. Usługi te prowadzone są w kraju. Szczegółowa działalność spółki jest następująca:
wykonawstwo robót ogólnobudowlanych, sanitarnych, elektrycznych, instalacyjnych, prowadzenie robót remontowych oraz konserwatorskich,
opracowywanie dokumentacji technicznej, poradnictwa technicznego i ekspertyz,
montaż kotłów centralnego ogrzewania oraz wodnych.
Otoczenie rynkowe w jakim funkcjonuje spółka Branża budowlana na początku lat dziewięćdziesiątych przechodziła ostry kryzys, który przerodził się w stagnację w okresie 1993-1994. Przejawem tej stagnacji była między innymi niska dynamika wzrostu zapotrzebowania na roboty budowlano-montażowe.
Dodatkowo w powyższych latach wzrosła liczba firm działających w tej branży, wpłynęło to na zaostrzenie konkurencji orz wyniki finansowe firm budowlanych. Wiele firm budowlanych zaczęło ponosić straty.
Lata 1995 i 1996 są okresem ożywienia w branży budowlanej. Postępujący wzrost gospodarczy oraz wzrost nakładów inwestycyjnych na budownictwo spowodował znaczną poprawę sytuacji w branży.
Powyższe tezy potwierdzają dane Głównego Urzędu Statystycznego:
Rok poprzedni = 100% Produkcja budowlana Nakłady inwestycyjne
1993 108.0% 102.3%
1994 100.5% 108.2%
1995 108.1% 117.1%
1996 106.4% 122.0%
1997 109.0% 116.0%
Aktualnie ocenia się, że branża budowlana znajduje się przed okresem dynamicznego wzrostu wynikającego z konieczności rozwiązania potrzeb rynku mieszkaniowego, a także narastających problemów remontów oraz modernizacji zasobów budowlanych stworzonych w latach 70-tych.
Sezonowość rynków zbytu Sezonowość sprzedaży w branży budowlanej charakteryzuje się obniżeniem aktywności działania firm w miesiącach zimowych oraz nasileniem aktywności w okresie letnim i jesiennym. Duże znaczenie w konkretnym roku odgrywają również warunki pogodowe, a także specyfika kontraktów oraz sposób ich rozliczania.


(…)

… 1040682,04 Zarówno w roku 1997 jak i 1998 została zachowana „złota” reguła, gdyż kapitały własne ( odpow. 16%, 19,8%) pokryły w całości majątek trwały (odpow. 10%, 11%).
Kapitał stały i jego udział w pasywach
kapitał stały = kapitał własny + zobowiązania długoterminowe 1997
kapitał stały = 176300
1998
kapitał stały = 206347,06
1997
kapitał stały 176300
pasywa ogółem 1061800 1998
kapitał stały 206347,06
pasywa ogółem 1040682,04 W związku z tym, że kapitał stały w kapitale całkowitym wynosił w 1997r. 16%, a w 1998 r. 19% i był wyższy od udziału majątku trwałego w aktywach (10%, 9%) to występował tzw. kapitał obrotowy netto czyli część majątku obrotowego była finansowana przez kapitał stały.
kapitał obrotowy netto = majątek obrotowy - zobowiązania krótkoterminowe 1997
kapitał obrotowy netto = 955600…

Suma pasywów
1061800
1040682,04
Rachunek zysków i strat stan na 31 grudnia 1997 i 1998 (w zł.)
Wyszczególnienie
1997
1998
A. Koszty działalności operacyjnej
3139100
3839578,90
Wartość sprzedanych towarów i materiałów w cenie zakupu (nabycia)
929100
1013411,30
Koszty ogółem (wg. rodzaju)
2210000
2826167,60
B. Zysk ze sprzedaży
60100
62828,98
C. pozostałe koszty operacyjne
-
-
D. Zysk na działalności…
… operacyjnej
62828,98
E. Koszty finansowe
14600
73538,79
F. Zysk brutto na działalności gospodarczej
58200
G. Straty nadzwyczajne
-
-
H. Zysk brutto
58200
46939,56
I. Obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego
22100
16898,24
J. Zysk netto
36100
30041,32
Wyszczególnienie
1997
1998
A Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi
3199200
3902407,88
przychody ze sprzedaży produktów
2049200
2653273,75
przychody…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz