Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa - Raport roczny

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 567
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa - Raport roczny - strona 1 Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa - Raport roczny - strona 2 Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa - Raport roczny - strona 3

Fragment notatki:

 
 
 
Analiza ekonomiczno-finansowa Przedsiębiorstwa Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego  
 
 
 
 
 
 
 
 
spis treści 1. Cel analizy 2. Raport roczny 3. Struktura własnościowa 4. Strategia rozwoju 5. Bilans 6a. Zestawienie analityczne struktury i dynamiki aktywów spółki akcyjnej 6b. Zestawienie analityczne struktury i dynamiki pasywów spółki akcyjnej 7. Rachunek zysków i strat 8. Wskaźniki finansowania w ocenie firmy 9. Przepływ środków pieniężnych 10. Podsumowanie    
 
1. Cel analizy Analiza sporządzona została dla potrzeb bankowych.
 
2. Raport roczny Przedsiębiorstwo Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego „PZZ” Spółka Akcyjna specjalizuje się w produkcji mąk dla potrzeb piekarń, odbiorców specjalnych, hurtowni i detalistów, a także produkuje kasze i płatki zbożowe, otręby oraz pasze.
W 1996 roku przychody ze sprzedaży ukształtowały się na poziomie 62.803 tys. złotych i przyniosły zysk netto 426 tys. złotych.
Spółka zarządza majątkiem produkcyjnym o zdolności przemiałowej 450 ton na dobę i obiektami magazynowymi o pojemności 100 tys. ton.
W 1996 nastąpiły zmiany w strukturze kapitału akcyjnego spowodowane wniesieniem 60% akcji spółki do Narodowych Funduszy Inwestycyjnych i z racji udostępnienia 15% akcji pracownikom przedsiębiorstwa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6a. Zestawienie analityczne struktury i dynamiki aktywów spółki akcyjnej (dane w tys. zł)   Aktywa Początek roku bieżącego Koniec roku bieżącego Zmienna Wskaźnik % dynamiki kwota Wsk. str. % kwota Wsk. str. % kwota Wsk. str. % 1
2
3
4
5
4 - 2
5 - 3
4 : 2
A. Majątek trwały (aktywa trwałe)
18621.780
53,74
17.927.433
34,97
-694.347
-18,77
96,27
I Wartości niematerialne i
prawne
II Rzeczowy majątek trwały
III Finansowy majątek trwały


(…)

… się na 1550.000 akcji serii A o wartości nominalnej 2,29 zł.
Kapitał zapasowy wynosił 20.654.497,98 zł.
4.     Zarząd proponuje zysk netto za rok obrotowy w wysokości 425921,98 zł przeznaczyć na cele rozwojowe Spółki poprzez zasilenie w całości kapitału zapasowego.
5.     Spółka zaciągnęła w Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. kredyt preferencyjny w wysokości 10000,000 zł z przeznaczeniem na skup i finansowanie…
… wycenia się:
a)     materiały podstawowe - według cen nabycia jako przeciętne - średnioważone,
b)    pozostałe materiały - według cen zakupu metodą FIFO,
c)     towary - według cen zakupu, stosując ceny przeciętne - średnioważone,
d)    wyroby gotowe - według rzeczywistego kosztu wytworzenia,
e)     towary handlowe w punktach sprzedaży detalicznej - według cen zakupu metodą FIFO;
-         zastosowano…
… r. w wyniku zmiany stanowiska Ministra Finansów Spółka została zobligowana do „ubruttowienia” majątku trwałego i naliczenia amortyzacji za lata 1995-1996 od wartości brutto środków trwałych. Zmiany metodologiczne i nieuznanie części amortyzacji jako kosztów uzyskania przychodu spowodowały zwiększenie podstawy opodatkowania, a w konsekwencji wzrost obciążenia zysku brutto z tytułu podatku…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz