Analiza danych statystycznych - ćwiczenia 7

Nasza ocena:

5
Pobrań: 35
Wyświetleń: 952
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza danych statystycznych - ćwiczenia 7 - strona 1 Analiza danych statystycznych - ćwiczenia 7 - strona 2

Fragment notatki:

 Bootstrap Ćwiczenia (1) Zapoznaj się ze składnią i działaniem następujących funkcji w pakiecie R: sample() ,rnorm() , replicate() , boot (pakiet boot) , boot.ci (pakiet boot). (2) Wygeneruj ciąg losowo wybranych liczb z zakresu od 1 do 10. Zasto- suj losowanie ze zwracaniem i bez zwracania. (3) Wygeneruj macierz y o 5 kolumnach i elementach będących losowo wybranymi (ze zwracaniem) liczbami z zakresu od 1 do 25. Spośród elemen- tów macierzy wybierz losowo 5 z nich i utwórz z nich wektor. Stwórz macierz x, której wierszami będą trzy losowo wybrane wiersze wyjściowej macierzy y. (4) Wygeneruj 100 wektorów długości 5, których elementami są losowo wybrane liczby z zakresu od 1 do 100. Zadania Zadanie 12. Estymacja błędu standardowego średniej próbkowej metodą bootstrap. Załóżmy, że chcemy badać populację o rozkładzie normalnym ze średnią 3 i odchyleniem standardowym 1. i) Wygeneruj przykładową populację liczności 25 o takim rozkładzie (funkcja rnorm()). ii) Wygeneruj 1000 prób o liczności 25 z otrzymanych danych (funkcja replicate()). iii) Oblicz średnią każdej z 1000 wylosowanych prób bootstrapowych oraz przedstaw histogram rozkładu tych średnich. Porównaj ten rozkład z rozkła- dem cechy (rozkładem normalnym N (3, 1)). Oceń czy przybliżenie rozkładu metodą bootstrap jest adekwatne (czy kształty obu rozkładów są podobne) iv) Porównaj średnią wygenerowanej próby wyjściowej ze średnią wektora średnich z prób bootstrapowych. Oceń ich różnicę. v) Przy użyciu funkcji boot (pakiet boot) wyznacz błąd standardowy dla średniej ∗. 1 Zadanie 13. Estymacja błędu standardowego mediany metodą bootstrap. Dla zmiennej Petal.Length ze zbioru danych iris podobnie jak w powyższym zadaniu oceń błąd standardowy mediany i średniej próbkowej: i) Wygeneruj 1000 prób o liczności równej liczności obserwacji zmiennej Petal.Length, losując z tych obserwacji ze zwracaniem. ii) Oblicz medianę każdej z 1000 wylosowanych prób bootstrapowych oraz przedstaw histogram rozkładu tych median. iii) Porównaj medianę zmiennej Petal.Length ze średnią median z prób bootstrapowych. Oceń ich różnicę. Czy próby bootstrapowe prowadzą do uzyskania dobrego oszacowania mediany? iv) Przy użyciu funkcji boot (pakiet boot) wyznacz błędy standardowe dla średniej i mediany zmiennej Petal.Length ∗∗ iv) Przy użyciu funkcji boot.ci (pakiet boot) wyznacz 95% przedziały ufności dla średniej i mediany zmiennej Petal.Length ∗∗ ∗ Dla wyznaczenia błędu średniej w argumencie statistic funkcji boot użyj funkcji ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz