Analiza akcji spółki publicznej

Nasza ocena:

5
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1001
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza akcji spółki publicznej - strona 1 Analiza akcji spółki publicznej - strona 2 Analiza akcji spółki publicznej - strona 3

Fragment notatki:

Analiza akcji spółki publicznej, podstawy analizy fundamentalnej i technicznej, wycena akcji, pomiar dochodu i ryzyka akcji
Analiza fundamentalna i techniczna
Dwa najstarsze podejścia w analizie akcji, które powstały jeszcze przed narodzinami nowoczesnych finansów.
Istota analizy fundamentalnej
Analizę fundamentalną można zdefiniować jako metodę przewidywania przyszłych ruchów cen instrumentu finansowego na podstawie czynników i danych ekonomicznych, politycznych i środowiskowych, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na poziom popytu i podaży na dany instrument.
Analiza fundamentalna dotyczy podstaw, na jakich opiera się akcja, gdyż właśnie te podstawy determinują jej wartość.
Z istoty analizy fundamentalnej wynika, iż opiera na niej strategie inwestowania jest strategią o charakterze długookresowym
Koncentruje się na emitencie papieru wartościowego oraz otoczeniu ekonomicznym, w którym on funkcjonuje.
Badaniu kondycji finansowej spółki, jej silne i słabe strony, perspektywy rozwoju, umożliwia podjęcie racjonalnej decyzji inwestycyjnej związanej z zakupem papierów wartościowych.
Kompleksowej analizie kondycji emitenta towarzyszy również analiza jego otoczenia makroekonomicznego, co pozwala na wybór podmiotu o najlepszych możliwościach wzrostu zysków w przyszłości. ETAPY Analizy fundamentalnej( proces złożony)
Analiza makroekonomiczna
Analiza sektorowa
Analiza sytuacyjna spółki analiza finansowa spółki
Wycena akcji
Analiza makroekonomiczna
Jej celem jest dokonanie ogólnej oceny atrakcyjności inwestowania na danym rynku np. rynku akcji. Nie rozpatruje się na tym etapie żadnej konkretnej spółki.
Atrakcyjność( opłacalność) inwestowania zależy przede wszystkim od sytuacji społeczno-politycznej i makroekonomicznej konkretnego kraju, czyli otoczenia w którym działają wszelkie podmioty gospodarcze. Czynnikami, które należy poddać ocenie są w szczególności:
Stan oraz wahania koniunktury gospodarczej
Polityka banku centralnego w zakresie stóp procentowych i związanej z tym przewidywanej podaży pieniądza na rynku
Saldo bilansu płatniczego
Stopę inflacji
Obecne i przewidywane kursy walut
Wielkość deficytu budżetowego i zadłużenie finansów publicznych oraz politykę budżetową rządu
Politykę podatkową rządu
Stabilność systemu legislacyjnego ANALIZA SEKTOROWA W analizie sektorowej dokonuje się oceny atrakcyjności inwestowania w spółki należące do danej gałęzi gospodarki. Na tym etapie przeprowadzanej analizy fundamentalnej ocenia się przewidywaną opłacalność i ryzyko inwestowania w danej gałęzi. Uwzględnia się także pozycję sektora w relacji do cyklu gospodarczego i warunków makroekonomicznych( głównie w celu odpowiedzi na pytanie jakie są jego zdolności do rozwoju w stosunku do całej gospodarki0 czy będzie to to rozwój szybszy czy też wolniejszy). Analizie poddaje się także czynniki jakościowe charakteryzujące dany sektor, które stwarzają dodatkową szansę na rozwój( doskonałość technologiczna, ochrona rynku przed obcą konkurencyjnością).


(…)

…, jakość kadry, długofalową strategię spółki, silne i słabe strony spółki oraz jej szanse i zagrożenia. Analiza finansowa spółki
Etap analizy jest w znacznej mierze skwantyfikowany. Najczęściej stosowaną metodą oceny sytuacji finansowej konkretnego podmiotu jest analiza wskaźnikowa (płynność, sprawności działania, zadłużenia, rentowności),a źródłem danych - sprawozdania finansowe spółki oraz dane rynkowe (giełdowe) stosowane w przypadku oceny wartość rynkowej (ocena akcji/ zysk na jedną akcję; cena rynkowa akcji/ wartość księgowa akcji) Analiza techniczna
Analiza techniczna jest drugim podejściem stosowanym w analizie akcji
Analiza techniczna to badanie zachowań rynku, przede wszystkim przy użyciu wykresów, których celem jest prognozowanie przyszłych trendów cenowych. Analiza techniczna opiera…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz