Alkacymetria - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1050
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Alkacymetria - wykład - strona 1 Alkacymetria - wykład - strona 2 Alkacymetria - wykład - strona 3

Fragment notatki:

ALK ACYM ETR IA   1  P oj ęc ia   kwa su  i  za sa dy   1. 1   T eor ia   Ar r he ni usa     KWAS – dysocjuje  tworząc jon  H +   ZASADA -dysocjuje tworząc jon  OH _     reakcja hydrolizy:   sól + woda = kwas +zasada  reakcja zobojętniania:   kwas+  zasada = woda+ sól    1    Teo ria Br ö nst eda  -  Lo wr y’e go  (prot o ne ma)   Kwas – substancja zdolna do oddawania protonów  zasada - substancja zdolna do przyjmowania protonów    Kwas1↔ zasada1 + [H + ]  CH3COOH +H2O ↔CH3COO + H3O  KW AS 1     Z AS AD A2     Z AS AD A1 KW AS 2     Jony również mają właściwości kwasowo-zasadowe     Reakcja protolizy-   reakcja wymiany protonu między kwasem oddającym  proton a zasada  przejmująca  proton  przebiega zawsze w kierunku słabszego kwasu i słabszej zasady (reakcja  zobojętniania i hydrolizy).    Reakcja autoprotolizy  jak wyżej, z tym, że ta sama substancja spełnia rolę zarówno kwasu jak   i zasad}. np. woda. kwas octowy     ALKACYMETRIA  Acydymetria  Alkalimetria  Oznaczanie zawartości zasad za pomocą  Oznaczanie zawartości kwasów za pomocą  miareczkowania mianowanym roztworem miareczkowania mianowanym roztworem  zasad          ALKACYMETRIA  Miareczkowanie MiareczkowanieMiareczkowanieMiareczkowanieMiareczkowanie  słabych kwasów   mocnych kwasówsłabych zasadmocnych zasad mieszanin  kwasów i zasad    Miareczkowanie mocnego kwasu (zasady) mocna zasadą (kwasem)  1. Miareczkowanie mocnego kwasu mocną zasadą  a)roztwór wyjściowy -   przed  wprowadzeniem pierwszej kropli titranta(zasady)stężenie jonów  wodorowych równe jest stężeniu kwasu  ZAŁOŻENIE : Ponieważ mamy do czynienia z mocnym kwasem przyjmujemy, że jest on zdysocjowany  w 100%  [H +] =C k  pH = -log [H +] + -logC k  b)przed osiągnięciem punktu równoważności (PR)  Następuje jedynie częściowe zobojętnienie kwasu. pH roztworumiareczkowanego obliczamy ze stężenia  nie zobojętnionego kwasu uwzględniającwzrost objętości (rozcieńczenie) ro2tworu badanego  nH+ (nie zob.) = nk– nz  cH +  ∙ (V k+ Vz) = ck∙Vk-cz∙Vz  cH +=  C ∙Vk −  ∙Vz   Vk  + Vz     pH = - log C  ∙Vk −  ∙Vz   Vk  + Vz   c )w PR  do kwasu została doprowadzona równoważna chemicznie ilość titranta. Ponieważ jest to mocny kwas i  mocna zasada powstaje sól (całkowicie zdysocjowana)  [H +] = [OH-]  pH = 7    d)po przekroczeniu PR w roztworze pojawia się nadmiar jonów OH'   n OH -(nadmiar) = nz–nk  COH - ∙(V ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz