Akcje

Nasza ocena:

3
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1344
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Akcje - strona 1

Fragment notatki:

Dzięki jej treści możemy dowiedzieć się więcej na takie tematy, jak: wartość akcji, rodzaje akcji, cechy akcji.

POJĘCIE AKCJI
AKCJE - z łaciny „actio”; są to papiery wartościowe, które emitowane przez spółkę akcyjną jako dokumenty, stwierdzają ułamkową własność kapitału akcyjnego oraz ogół praw i obowiązków przynależnych akcjonariuszom, czyli osobom nabywającym akcje. W powyższym znaczeniu, akcje stanowią formę finansowania działalności gospodarczej przedsiębiorstw z jednej strony, a z drugiej formę inwestowania własnych oszczędności w aktywny sposób.
Dokument akcji powinien być sporządzony na piśmie i zawierać następujące dane:
firmę, siedzibę i adres spółki,
oznaczenie sądu rejestrowego i numer, pod którym spółka jest wpisana do rejestru,
datę zarejestrowania spółki i wystawienia akcji,
wartość nominalną, serię i numer, rodzaj danej akcji i uprawnienia szczególne akcji,
wysokość dokonanej wpłaty w przypadku akcji imiennych,
ograniczenia co do rozporządzania akcją,
postanowienia statutu o związanych z akcją obowiązkach wobec spółki.(ART.328§1KSH)
2. WARTOŚĆ AKCJI
Akcja ma wartość (cenę):
Nominalną Emisyjną
Rynkową
WARTOŚĆ NOMINALNA AKCJI - to cena jednostkowa akcji, która powstaje w wyniku podziału kapitału zakładowego przez ilość akcji wyemitowanych podana na świadectwie depozytowym. Wartość nominalna akcji nie może być niższa niż 1 złoty.
WARTOŚĆ EMISYJNA AKCJI - to cena, po której przeprowadza się subskrypcję. Może ona być wyższa lub równa wartości nominalnej. Wartość emisyjną ustala emitent. Jest ona określana na podstawie rzeczywistej wartości spółki biorąc pod uwagę wszelkie aktywa, pasywa oraz niematerialne czynniki pozabilansowe i dodatkowo zawiera koszty emisyjne.
WARTOŚĆ RYNKOWA AKCJI - to cena, po której można sprzedać akcje na giełdzie. Wartość ta zależy od korzyści, jaką akcja przynosi posiadaczowi, głównie od dywidendy. Wartość rynkowa akcji kształtuje się na giełdzie, a jej cena giełdowa nazywa się kursem.
Inaczej kształtuje się wartość rynkowa akcji prywatyzowanych przedsiębiorstw państwowych w systemie pozagiełdowym. Ustalana jest w zależności od systemu sprzedaży akcji, a mianowicie:
w drodze przetargu,
na podstawie oferty ogłoszonej publicznie,
w wyniku rokowań podjętych na podstawie publicznego zaproszenia.
Wartość rynkowa akcji jest podstawą do obliczenia opłacalności lokowania kapitałów w akcjach danej spółki. Dla akcjonariusza najważniejsza w tym zakresie jest wielkość otrzymywanej dywidendy, a szczególnie jej stopa.
Stopa dywidendy = Stopa ta powinna kształtować się powyżej stopy inflacji i powyżej stóp lokat bankowych. Dla akcjonariusza ważna jest również aktualna cena rynkowa akcji w stosunku do ceny, po jakiej akcje zakupił.


(…)

… określonych prawem funkcji w jej organach, np. członek zarządu, członek rady nadzorczej, etc.
prawo do części majątku - może być ono zrealizowane jedynie w momencie likwidacji spółki i dopiero po zaspokojeniu roszczeń wszystkich wierzycieli zewnętrznych, przede wszystkim Skarbu Państwa i posiadaczy obligacji emitowanych przez spółkę
prawo poboru akcji nowych emisji - prawo pierwokupu akcji nowej emisji…
… nazwisko akcjonariusza oraz pociągają za sobą obowiązek dokonania wpisu w księdze akcyjnej. Akcja ta może przyjmować fizyczną postać, ale najczęściej obecnie istnieje już w postaci znaków elektronicznych. Dla przeniesienia własności (np. kupna - sprzedaży) akcji imiennej nie wystarczy wręczenie akcji; dla skuteczności przeniesienia akcji imiennej konieczne jest pisemne oświadczenie.
Akcje imienne można nabyć przed dokonaniem pełnej wpłaty ich wartości emisyjnej.
Jeśli spółka emitowała akcje imienne, to muszą one być zamienione na akcje na okaziciela, aby mogły być notowane na giełdzie.
AKCJE NA OKAZICIELA - mają one zawsze fizyczną postać, tzn. są to papierowe bilety z kuponami, które są odcinane w z góry określonych terminach i na ich podstawie odbierana jest dywidenda przez osobę, która okaże w/w bilet. Zbycie akcji na okaziciela nie wymaga żadnych szczególnych formalności, poza wydaniem dokumentu akcji ich nowemu nabywcy. Akcje te są wydawane wyłącznie po dokonaniu pełnej wpłaty ich wartości emisyjnej.
AKCJE UPRZYWIEJOWANE - ilość tych akcji oraz prawa z nich wynikające muszą być szczegółowo określone w statucie spółki. Uprzywilejowanie może dotyczyć:
praw majątkowych - są to prawa…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz