Adsorpcja - sprawozdanie z ćwiczeń

Nasza ocena:

3
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1043
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Adsorpcja - sprawozdanie z ćwiczeń - strona 1 Adsorpcja - sprawozdanie z ćwiczeń - strona 2 Adsorpcja - sprawozdanie z ćwiczeń - strona 3

Fragment notatki:

Protokół z chemii fizycznej
Adsorpcja oranżu metylowego na węglu aktywowanym
Doświadczenie przeprowadzili:
Anna Gwardys
Tomasz Kaczorowski
Anna Karaskiewicz
Ocena z przygotowania:
Ocena ze sprawozdania:
Sprawozdanie z chemii fizycznej
Adsorpcja oranżu metylowego na węglu aktywowanym
Doświadczenie przeprowadzili:
Anna Gwardys
Tomasz Kaczorowski
Anna Karaskiewicz
Ocena z przygotowania:
Ocena ze sprawozdania:
Cel ćwiczenia
Celem doświadczenia było zbadanie zjawiska adsorpcji na granicy faz ciecz-ciało stałe poprzez zmierzenie wartości adsorpcji dla poszczególnych roztworów oraz wykreślenie izotermy adsorpcji. W doświadczeniu sprawdzano także przydatność równania Langmuira do interpretacji otrzymanych danych.
Metodyka pomiaru
W doświadczeniu korzystało się ze statystycznej metody badania adsorpcji z roztworu. Po ustaleniu się równowagi w układzie wykorzystano spektrokolorymetr SPEKOL celem wyznaczenia stężenia roztworu. Do tego celu wpierw wyznaczono krzywą wzorcową zależności absorbancja - stężenie oranżu metylowego. Jako odnośnik zastosowano roztwór używanego buforu, a pomiary dokonano przy długości fali λ = 561 nm.
Podstawy teoretyczne
Adsorpcja jest zjawiskiem polegającym na zagęszczaniu się substancji na granicy dwóch faz. Najczęściej zjawisko to występuje na granicy faz gaz-ciało stałe lub ciecz-ciało stałe. W układzie, w którym zachodzi adsorpcja należy wyróżnić trzecią, cienką fazę, nazwaną warstwą międzyfazową lub warstwą powierzchniową, w której parametry intensywne zmieniają się w sposób ciągły od wartości odpowiadających wnętrzu jednej z faz do wartości odpowiadających wnętrzu drugiej z faz. Skład warstwy powierzchniowej jest różny od składów faz objętościowych.
Adsorbent jest substancją (najczęściej ciałem stałym), na powierzchni której następuje adsorpcja.


(…)

…, definiowana (w układzie ciecz-ciało stałe) następująco:
aB = V(cB0 - cB) / ma [mol g-1] , gdzie V [ml] - objętość roztworu
cBo [g /cm3] - początkowe stężenie składnika B w roztworze
cB [g /cm3] - stężenie równowagowe roztworu ma [g] - masa adsorbenta Zgodnie z twierdzeniem Duhema oraz regułą faz Gibbsa podanie wartości parametrów stężenia c i temperatury T w stanie równowagi określa jednoznacznie wielkość…
…-
mi adsorpcyjnymi. Otrzymywany z torfu, trocin, węgla drzewnego,
kości oraz półkoksu lub węgla brunatnego.
Bufor ftalanowy (NaOH + KHC8H4O4) o pH = 5.
Wykonane czynności
Korzystając z wyjściowego roztworu oranżu metylowego sporządzono 9 roztworów w następujący sposób:
do kolb miarowych o pojemności 100 cm3 odmierzono kolejno 60, 50, 40, 30, 20, 15, 10, 5 oraz 2 cm3 roztworu oranżu metylowego;
dodano po 1 cm3 roztworu buforowego;
dopełniono wodą do kreski miarowej.
Obliczono stężenia roztworów cB0 ([c] = g / cm3].
2. Do kolb stożkowych ze szlifem o pojemności 200 cm3 wsypano po około węgla i do
każdej z nich odpipetowano po 50cm3 roztworów 1-6 (najbardziej stężonych).
Kolby wraz z roztworami i węglem aktywowanym wstrząsano przez ok. 10 min.
Po ustaleniu się równowagi przesączono roztwory przez suche sączki…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz