Adolescencja postawy według wartości-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 952
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Adolescencja postawy według wartości-opracowanie - strona 1 Adolescencja postawy według wartości-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Adolescencja postawy według wartości.
Postawy i przekonania. Kształtowanie się poglądu na świat
Właściwości myślenia dorastających oraz ich zwiększające się doświadczenie społeczne wpływają na to, że poddają oni ocenie postępowanie cudze, a także własne. Ten wzrost ujęć wartościujących wpływa na kształtowanie się postaw i przekonań dorastających, które stopniowo stają się coraz bardziej stabilne, przyj­mując postać światopoglądu. Przemiany psychiczne w okresie dorastania powodują, że światopogląd ma wtedy swoją specyficzną barwę młodości: bywa burzliwy, ofen­sywny, zmienny, a jego funkcje dopiero zaczynają się rozwijać.Światopogląd młodzieży jest wyrazem nie tylko jej intelektualnego ujmowania świata, ale także jego oceną i zachętą do działania. Jest więc nierozerwalnie związany z moralnością człowieka.
Rozwój moralny. Teoria J. Piageta i L. Kohlberga
Pierwszym, który rozwój moralny poddał psychologicznej analizie, był Piaget . Stwierdził on, że po charakterystycznym dla dzieciństwa stadium realizmu moralnego, w okresie dorastania młodzież osiąga stadium autonomii moralnej, w którym postępowanie uniezależnia się od opinii otoczenia, natomiast wyznaczają je intencje, wynikające z subiektywnej odpowiedzialności. Rzeczywistą siłą kształtującą rozwój moralny jest według Piageta współdziałanie z rówieśnikami, w wyniku którego powstaje wewnętrzna potrzeba traktowania innych ludzi w taki sam sposób, w jaki sami chcieliby być traktowani.
Na podstawie teorii rozwoju poznawczego Piageta i w nawiązaniu do jego kon­cepcji moralnego rozwoju, L. Kohlberg wyróżnił przypadający na wczesny okres dorastania tzw. konwencjonalny poziom rozwoju moralnego w którym jed­nostka kieruje się standardami należącymi do innych, np. do rodziców. Na tym poziomie Kohlberg wyodrębnił dwa stadia: 1. w którym ocena zachowania wynika z aprobaty społecznej, przy czym ważną rolę odgrywa aprobata rówieśników .
2. w którym ocena zachowania oparta jest na prawie i porządku, oraz odczuwany jest szacunek dla autorytetów.
Rygoryzm moralny
Kategorią moralną odnoszoną do młodzieży jest rygoryzm moralny, czyli ujmo­wanie powinności jako bezwzględnych, od których nie wolno odstępować. Przyczynia się on do tego, że młodzież bywa pryncypialna i surowa w swoich oce­nach..
Jednak A. Gołąb w swoich badaniach wykazał, że rygoryzm moralny wykazuje najwyższy poziom w wieku wczesnoszkolnym (tj. od 7.-11. r.ż.), następ­nie systematycznie maleje, osiągając minimalny poziom około 20. r.ż.
Dopiero u ludzi dorosłych następuje ponowny wzrost postaw rygorystycznych, jednak różnią się one od rygoryzmu dziecięcego. Dziecięca odmiana rygoryzmu jest, według Gołąba, związana z niedojrzałością poznawczą, egocentryczną motywacją i surowym treningiem wychowawczym, przy czym wpływ takich rygorystycznych standardów na postępowanie jest w tym wieku niewielki. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz