Administracja publiczna - zarys tematu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 448
Wyświetleń: 5614
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Administracja publiczna - zarys tematu - strona 1 Administracja publiczna - zarys tematu - strona 2 Administracja publiczna - zarys tematu - strona 3

Fragment notatki:


Administracja publiczna Warunki zaliczenia: Przedmiot kończy się zaliczeniem z oceną. Pozytywna ocena końcowa stanowić będzie średnią z prezentacji, referatu w wersji pisemnej oraz merytoryczne aktywności wykazywanej na zajęciach.
Referat w wersji pisemnej, podlegający ocenie, należy oddać prowadzącemu zajęcia w terminie do 3 tygodni od jego wygłoszenia. Powinien liczyć co najmniej 10 stron tekstu znormalizowanego tj. czcionka 12, Times New Roman, Interlinia 1,5 z wykorzystaniem co najmniej pięciu pozycji bibliograficznych. Tekst można przesłać drogą elektroniczną.
Fakultatywnie w przypadku braku wystarczającej aktywności przewidziane są niezapowiedziane wejściówki oraz przeprowadzenie na przedostatnich zajęciach testu sprawdzającego wiedzę z zakresu omawianych zagadnień.
Nieobecności: Dopuszczalne są dwie nieobecności. Wykorzystanie limitu będzie automatycznie oznaczać konieczność napisania referatu na zadany temat związany z przedmiotem ćwiczeń liczący co najmniej 15 stron tekstu znormalizowanego tj. czcionka 12, Times New Roman, interlinia 1,5 z wykorzystaniem co najmniej pięciu pozycji bibliograficznych. Nie napisanie pracy będzie oznaczało nie zaliczenie kursu. Z wymienionego wyżej obowiązku będą zwolnione wyłącznie osoby podlegające wyjątkowym zdarzeniom losowym jak np. pobyt w szpitalu.
Prezentacja: Na każdych zajęciach z wyjątkiem zajęć organizacyjnych oraz kończących kurs zostaną przeprowadzone obowiązkowe prezentacje wedle zamieszczonego poniżej zakresu tematycznego. Każda prezentacja powinna trwać co najmniej 20-30minut. Każda prezentacja powinna prowadzić do zaktywizowania grupy. Prezentacja podlega ocenie, która jest jedną z części składowych ostatecznej oceny.
Zakres tematyczny: Zajęcia organizacyjne
Najważniejsze narodowe modele administracji publicznej:
model angielski
model francuski
model niemiecki
model szwedzki
model amerykański
model hiszpański
Polskie tradycje administracyjne:
okres II Rzeczypospolitej
okres okupacji
przyjmowanie rozwiązań radzieckich po 1944 roku
reformy administracji publicznej po 1989 roku
Podstawowe pojęcia z zakresu administracji publicznej:
administracja publiczna a interes publiczny
funkcje administracji publicznej oraz główne funkcje, organy
Administracja centralna:
Rada Ministrów oraz aparat pomocniczy
ministerstwa - organizacja i zadania
wzorce obce w organizacji prac administracji centralnej
Kadry administracji:


(…)


Zalecana literatura:
H. Izdebki, M. Kulesza, Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, Warszawa 2000
E. Nosala, L. Zacharko, A. Matan, Nauka administracji, Zakamycze 1999
A. Agopszowicz, Zarys prawa samorządu terytorialnego, Katowice 1992
E. Ura, Status prawny pracowników samorządowych, Warszawa 1992
M. Żukowski, Wybrane zagadnienia nauki administracji, Warszawa 2010
P. Szeeniawski, Nauka o polityce…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz