Administracja publiczna-opracowanie pytań

Nasza ocena:

3
Pobrań: 567
Wyświetleń: 1953
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Administracja publiczna-opracowanie pytań - strona 1 Administracja publiczna-opracowanie pytań - strona 2 Administracja publiczna-opracowanie pytań - strona 3

Fragment notatki:

ADMINISTRACJA PUBLICZNA- OPRACOWANE PYTANIA DO EGZAMINU
1.
Na czym polega społeczny rodowód administracji publicznej?
W państwie demokratycznym administracja jest sługą społeczeństwa. Służy ona społeczeństwu, a w obrębie
samorządu- odpowiednim społecznościom, przede wszystkim jako aparat wykonawczy mającej
demokratyczny mandat władzy politycznej i jako sługa prawa tworzonego przez organy władzy politycznej.
Społeczny rodowód wynika z tego, że struktury administracyjne powołane zostały przez społeczeństwo
(będące suwerenem) w celu zaspokajania jego potrzeb- wspólnych potrzeb obywateli.
2.
Jakie są relacje między pojęciem administracji państwowej i administracji publicznej?
Administracja publiczna jest nadrzędna względem administracji państwowej. Pojęcie administracja
państwowa jest pojęciem węższym. Oznacza ono praktyczne i bezpośrednie wykonywanie zadań państwa- w
jego imieniu i na jego rachunek. Administracja publiczna natomiast jest pojęciem szerszym- oznacza zespół
działań, przedsięwzięć organizatorskich i wykonawczych podejmowanych przez różnego rodzaju instytucje i
organy na rzecz realizacji interesu publicznego, zawsze na podstawie ustawy i w formach prawem
przewidzianych. Pojęcie administracja państwowa zawiera się zatem w pojęciu administracji publicznej.
Administracja publiczna = adm. państwowa + adm. samorządowa.
3.
W jaki sposób definiowane jest pojęcie administracji publicznej? Scharakteryzuj sposoby i podaj
przykłady definicji.
Pojęcie administracji publicznej definiowane jest w sposób: pozytywny, negatywny lub celowościowy.
Definicja pozytywna- administracja publiczna to funkcja państwa i samorządu polegająca na wykonywaniu
zadań publicznych określonych w konstytucji i innych źródłach prawa powszechnie obowiązującego.
Definicja negatywna- administracja publiczna to wszystkie te formy aktywności w domenie publicznej oraz
zintegrowane z nimi rozwiązania instytucjonalne i kadrowe, które nie są ustawodawstwem ani sądownictwem.
Definicja celowościowa- administracja publiczna to działanie na rzecz realizacji interesu publicznego.
4.
Jaka jest pozycja administracji publicznej na tle trójpodziału władzy w państwie współczesnym?
Administracja publiczna przynależy do władzy wykonawczej. Wynika to choćby z definicji Waltera Jellinka
(XIX wiek), który określił ją jako „Działalność państwa, która nie polega na tworzeniu ustaw ani na wymiarze
sprawiedliwości.”
5.
Jakie powiązania występują między administracją publiczną i państwem?
Podstawowym zadaniem administracji publicznej jest realizacja interesu publicznego będąca również
zadaniem państwa. Administracja publiczna jest jednym z elementów trójpodziału władzy w ramach państwa,
zatem jest ona pojęciem podrzędnym. Państwo może kontrolować administrację, nadzorować ją i, w
niektórych przypadkach nią kierować.
6.
Jakie elementy składają się na strukturę administracji publicznej?
Na strukturę administracji publicznej składają się: administracja rządowa (centralna i terenowazespolona i

(…)

… służby cywilnej w administracji w Polsce?
-ograniczenie służby cywilnej do administracji rządowej
-metoda ewolucyjnego nadbudowywania rozwiązań
-system kariery z 4 odrębnymi kategoriami stanowisk (wyższe stanowiska kierownicze, stanowiska
kierownicze, stanowiska specjalistyczne, stanowiska pomocnicze)
-negatywne skutki nałożenia się wdrażania ustawy na zmianę rządu
-brak podziału na kategorie w korpusie służby cywilnej
-podstawowy podział na pracowników i urzędników służby cywilnej
-równoległy podział na stanowiska i wyższe stanowiska w służbie cywilnej
-model mieszany z przewagą modelu kariery (Krajowa Szkoła Administracji Publicznej- KSAP)
39. Co to jest konflikt interesów w administracji i jakie są instrumenty ograniczania zagrożeń tym
konfliktem w poszczególnych jego obszarach?
Konflikt interesów…
… składają się na strukturę administracji publicznej?
Na strukturę administracji publicznej składają się: administracja rządowa (centralna i terenowazespolona i niezespolona) i administracja zdecentralizowana (samorząd terytorialny/zawodowy/rolniczy,
zakłady administracyjne, fundacje)
Diagram obrazujący strukturę:
7.
Jakie podstawowe funkcje realizuje administracja publiczna w państwie współczesnym…

ona wziąć na siebie odpowiedzialność za wszelkie sprawy społeczeństwa, do czego niezbędny był jej
rozbudowany aparat administracyjny. Urzędnicy, by utrzymać się na stanowiskach, obowiązani byli do
opłacania corocznych taks. Prowadziło to do różnorakich wypaczeń, jak nepotyzm, symonia, czy korupcja na
wielką skalę. Ramy prawne i instrumenty działania administracji nie były dokładnie sprecyzowane. Pozwalało…
… prawa
-zasada trójpodziału
-zasada legalizmu: organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa.
-formalizm procedury administracyjnej.
45. Jakie instrumenty wpływu na administrację mają obywatele we współczesnych państwach?
-prawo składania wniosków i petycji
-obywatel to wyborca- ma możliwość kreowania organów administracji
-każdy ma dostęp do pracy w administracji (po spełnieniu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz