Administracja publiczna i prawo administracyjne - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 728
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Administracja publiczna i prawo administracyjne - wykład - strona 1 Administracja publiczna i prawo administracyjne - wykład - strona 2 Administracja publiczna i prawo administracyjne - wykład - strona 3

Fragment notatki:

PLAN WYKŁADÓW
administracja publiczna (pojęcia, ustrój administracji rządowej i samorządu, źródła prawa administracyjnego i systemy ułatwiające ich wyszukiwanie), status prawny urzędników administracji publicznej (modele zatrudnienia, służba cywilna, pracownicy administracji samorządowej) i wykorzystanie Internetu w poszukiwaniu pracy w procesie rekrutacji i dokształcaniu, podstawy prawne informatyzacji wykonywania zadań publicznych i e-usługi publiczne, zasoby informacyjne administracji publicznej (rejestry publiczne, statystyka publiczna i archiwa) oraz znaczenie interoperacyjności systemów informatycznych w ich wykorzystaniu, zasady dostępu do informacji sektora publicznego i jej ponownego wykorzystania (w tym rola Biuletynu Informacji Publicznej), plany informatyzacji i projekty informatyczne (w tym SEKAP i jego wykorzystanie) ochrona danych osobowych i informacji niejawnych (w tym bezpieczeństwo w Internecie).
Administracja publiczna i prawo administracyjne
Administracja jest definiowana najkrócej jako „układ normatywny zanurzony w rzeczywistości” (Franciszek Longchamps de Berier). Według XIX wiecznej „definicji negatywnej” jest to wykonywanie - na podstawie ustawowej - funkcji państwa niebędących ustawodawstwem ani wymiarem sprawiedliwości (sądownictwem). Współcześnie administrację określa się jako system złożony z ludzi zorganizowanych w celu stałej, systematycznej, skierowanej ku przyszłości realizacji dobra wspólnego jako misji publicznej polegającej głównie na bieżącym wykonywaniu ustaw, wyposażonych w tym celu we władztwo państwowe oraz środki materialno-techniczne (Irena Lipowicz). ADMINISTRACJA XXI WIEKU
Administracja zmienia się w miarę rozwoju społeczeństwa informacyjnego, w którym większość aktywnych zawodowo osób zajmuje się przetwarzaniem danych, a narzędzia informatyczne wykorzystywane są szeroko także w związku z innymi formami aktywności obywateli (komunikacją, konsumpcją, edukacją). Administracja należy do rosnącego sektora usług intelektualnych. Duża część rutynowych czynności, które dadzą się zalgorytmizować, wykonywanych dotąd osobiście przez urzędników jest przejmowana przez komputery. Administracja w społeczeństwie informacyjnym dysponuje bogatymi zasobami informacyjnymi. Wiedza zmaterializowana w dokumentach, księgach, mapach i skumulowana w wykształceniu ludzi, staje się coraz ważniejsza. Administracja opiera się mniej niż dawniej o struktury hierarchiczne a bardziej o sieciowe. Np. „zarządzanie projektami” oznacza, że ta sama osoba jest w jednym projekcie szefem a w innym podwładnym. Ma więc wielokrotne awanse i poczucie sukcesu zawodowego.


(…)

… regulowana mocą norm bezwzględnie obowiązujących oraz sankcje egzekucyjna i posiłkowo-karna. Odróżnia to je od stosunków cywilnoprawnych, które cechuje z reguły równorzędność stron i dobrowolność nawiązywania PODSTAWOWE KONSTRUKCJE TEORETYCZNE PRAWA ADMINISTRACYJNEGO
Do podstawowych konstrukcji teoretycznych prawa administracyjnego należy władztwo administracyjne, oznaczające umocowaną w ustawie możność…

Na kierunki rozwoju prawa administracyjnego wpływa ustanowienie w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej przyjętej w grudniu 2000 r. w Nicei (art. 41) prawa do dobrej administracji. Prawem podstawowym obywatela Unii Europejskiej jest domaganie się od organów i instytucji Unii bezstronnego, zgodnego z prawem rozpatrzenia, bez zbędnej zwłoki, sprawy wniesionej do danego organu lub instytucji. Prawu temu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz