Administracja Kontrole wykłady

Nasza ocena:

3
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1267
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Administracja Kontrole wykłady - strona 1

Fragment notatki:

Ma 9 stron. Można w niej odnaleźć takie kwestie jak: administracja publiczna, zasada podziału władz, cechy administracji publicznej, postacie administracji publicznej, ustrój administracji publicznej, środki nadzoru, organy administracji publicznej.

Administracja - wszelka zorganizowana działalność zmierzająca do osiągnięcia określonych celów. (etymologia - administracja - służenie, czynność , podporządkowanie się rozkazom; synonim słowa „pomoc”, służba ale i przewodzenie zarządzanie. To co nie jest ustawodawstwem i sądownictwem - to negatywne określenie administracji
Co to jest działalność państwa i na czym to administrowanie ma polegać; a jest ona bardzo różnorodna - określenie pozytywne
Zadania, obszary i formy działania - ma zapewnić bezpieczeństwo i porządek publiczny; pobierać podatki, świadczyć pomoc społeczną, utrzymywać szkoły i wyższe uczelnie, wspomagać górników, budować drogi, zajmować się ubezpieczeniami społecznymi.
Nie można jej zdefiniować - można ją opisać
Administracja publiczna - administracja sprawowana przez organy państwa i instytucje publiczno prawne - samorządy terytorialne; oraz samorządy zawodowe - Polski Związek Łowiectwa; Rada Adwokacka) Nie tylko państwo wykonuje administrację publiczną, samorząd terytorialny też.
Podmioty administracji swoją funkcję i powstanie opierają na woli państwowej
Aspekty ujęcia administracji publicznej
organizacyjne - podmiotowe - ogół podmiotów administracji wykonujących określone funkcje z zakresu administracji publicznej
materialne - przedmiotowe - taka działalność państwa, której przedmiotem są sprawy administracyjne; inaczej zadania i kompetencje w zakresie władzy wykonawczej.
formalne - cała działalność wykonywana przez podmioty administracji, bez względu na to, czy działalność administracyjne ma charakter administracyjny czy też nie.
Zasada podziału władz (wg Monteskiusza )
władza wykonawcza - wykonywanie ustaw ( mieści się w administracji
władza ustawodawcza - stanowienie norm o charakterze ogólnym władza sądownicza - karanie i rozsądzanie sporów
Cechy administracji publicznej.
Jest to zjawisko społeczne - współżycie społeczne ukierunkowane na realizację interesu publicznego
Administrację cechuje aktywność, inicjatywa i działalność ukierunkowana na przyszłość.
Wiele zadań, które muszą być zrealizowane przez administrację na podstawie ustaw ale i na podstawie i jej własnych decyzji; rozwija inicjatywę i wyobrażenie
Musi realizować cele państwowe ale i własne
Musi realizować sprawy jednostek i grup ludzkich
Władztwo administracyjne - prawo użycia przymusu bezpośredniego przez organy administracji publicznej dla zrealizowania ich jednostronnych zarządzeń.
Działania tych organów podlegają domniemaniu ważności. Administracja publiczna może działać przy pomocy środkom dostępnym osobom fizycznym - np. wykup ziemi pod budowę autostrady.
Działalność jednostek albo grup ludzkich uważana jest za działalność państwa tylko wówczas, gdy norma prawna nakazuje traktować ją jako działalność państwa. Może wymusić określone zachowanie.

(…)

… organizacyjną, która czyni z niego pewną organizacyjną jedność. Trzeba odróżnić organ jednostki od jego wewnętrznych składników; np. organem gminy jest Rada Gminy jako określony skład nadzorczy - nie są organem poszczególni radni; organem administracji rządowej jest minister kierujący określonym działem administracji rządowej - ale nie jest nim np. sekretarz stanu czy też wiceminister. W skład Rady Ministrów…
… prawnych, a także do stosowania środków przymusu państwowego - w celu doprowadzenia do wykonania tych aktów prawnych.
Każdy organ musi mieć określony zakres kompetencji, własny zakres działania (kompetencji) określają go przepisy prawa:
- dla ministra - określa ustawa
- dla ministra bez teki - określa premier w rozporządzeniu
- sekretarze; wiceministrowie - nie regulują tego odrębne przepisy.
Ministerstwo…
… wymaga zatwierdzenia przez premiera.
Ustalanie budżetu jednostki nadzorowanej przez organ nadzoru - jeśli budżet nie zostanie w terminie uchwalony (do 31 marca) wówczas Regionalna Izba Obrachunkowa robi to za tę jednostkę NIK - organ kolegialny (14 osób) 7 funkcjonariuszy i 7 pracowników szkół wyższych. Przeprowadza kontrolę w różnym zakresie zależnie od podmiotu:
administracja rządowa - legalność…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz