Administracja i prawo administracyjne - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 413
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Administracja i prawo administracyjne - wykład - strona 1 Administracja i prawo administracyjne - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Prawo administracyjne - zbiór norm regulujących organizacje i zachowanie się osób fizycznych i innych podmiotów w zakresie nie unormowanym przez przepisy należące do innych gałęzi prawa.
Administracja - jako podmiot reglamentacyjny ma cechy władcze tzn. wyposażona we władztwo administracyjne może wymusić określone zachowanie bez pośrednictwa sądu.
Administracja władcza - jest uprawniona do wydawania jednostronnych aktów prawnych, którym służy domniemanie ważności oraz możność zapewnienia ich wykonania przez zastosowanie środków przymusu bezpośredniego tzn. bez ingerencji sądów.
Administracja świadcząca - zapewnia obywatelowi określone świadczenia lub inne korzyści. Do tej administracji zaliczyć należy pomoc społeczną, ale również subwencje bądź dotacje itp. Administrację świadczącą należy rozumieć instrumentalnie jako stosowanie określonych środków.
Administracją publiczną w ujęciu organizacyjnym (podmiotowym) sta¬nowi ogół podmiotów administracji, a więc organy administracji i inne podmio¬ty wykonujące określone funkcje z zakresu administracji publicznej
Zaś administracją publiczną w ujęciu materialnym (przedmiotowym) jest taka działalność państwa, której przedmiotem są sprawy administracyjne albo inaczej zadania i kompetencje w zakresie władzy wykonawczej.
Administracją publiczną w rozumieniu formalnym jest cała działal¬ność wykonywana przez podmioty administracji bez względu na to, czy ma ona charakter administracyjny czy też nie ma tego charakteru.
Cechy administracji publicznej:
1.Administracja jest zjawiskiem społecznym - przedmiotem administracji jest współżycie społeczne, administracja musi zajmować się sprawami wspólnoty i członkami tej wspólnoty - z faktu tego wynika ukierunkowanie administracji na interes publiczny.
2.Administrację cechuje aktywność, inicjatywa, działalność ukierunkowana na przyszłość - ta cecha występuje wyraźnie, gdy administracja wykonuje ustawy. To, co ustawodawca określa generalnie i abstrakcyjnie, administracja ma przekształcić w rzeczywistość. Administracja realizuje określone cele państwa bądź związków publicznoprawnych; kreuje przez to przyszłość.
3.Administracja podejmuje konkretne środki do uregulowania spraw jednostkowych i urzeczywistniania określonych przedsięwzięć.
Zadaniem administracji publicznej jest celowa, podejmowana również z własnej inicjatywy, działalność ukierunkowana na przyszłość, a wymiar sprawiedliwości rozpoznaje sprawy wskutek wniosków innych podmiotów.
Władztwo administracyjne - prawo użycia przymusu bezpośredniego przez organy administracyjne dla zrealizowania ich jednostronnych zarządzeń.


(…)

… wskutek wniosków innych podmiotów.
Władztwo administracyjne - prawo użycia przymusu bezpośredniego przez organy administracyjne dla zrealizowania ich jednostronnych zarządzeń.
Prawo o ustroju administracji: jego przedmiotem jest regulacja organizacji i zasad funkcjonowania a całego aparatu administracyjnego np. tworzenie podmiotów administracyjnych określenia zakresu ich kompetencji i podział…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz