administracja finansowa i kontrola skarbowa cały moje

Nasza ocena:

5
Pobrań: 623
Wyświetleń: 2065
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
administracja finansowa i kontrola skarbowa cały moje - strona 1 administracja finansowa i kontrola skarbowa cały moje - strona 2 administracja finansowa i kontrola skarbowa cały moje - strona 3

Fragment notatki:


PRAWO - MARUCHIN - WYKŁADY I 26-02-2011  Terminy : 7 maj, 21 maj , 4 czerwca i 18 czerwca  Książka z systemu podatkowego nadal obowiązuje  Egzamin ustny  Pytania z systemu też obowiązują nas  Notatki z wykładów  Pytania pod koniec wykładów Kontrola podatkowa- Uprawniony do przeprowadzenia kontroli jest organ podatkowy :
-naczelnik Urzędu Skarbowego , wójt , burmistrz ( prezydent miasta ) , starosta , marszałek wojew. Kontrolujący- pracownik Urzędu Skarbowego. , urzędu, gminy (miasta) , starostwa lub urzędu
marszałkowskiego upoważniony przez organ podatkowy pierwszej instancji do
przeprowadzenia z urzędu kontroli podatkowej u kontrolowanego. ( mówił , że ten temat jest w podręczniku „prawo podatkowe” Kontrolowany - to podmiot prawa podatkowego podatnik , płatnik , inkasent lub następca prawny. Celem kontroli podatkowej jest sprawdzenie , czy kontrolowani wywiązują się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego. P R A W A K O N T R O L U J Ą C E G O : Kontrolujący w zakresie wynikającym z upoważnienia , jest uprawniony do :
1.żądania okazania majątku podlegającego kontroli oraz dokonuje jego oględzin na terenie , w budynku lub lokalu mieszkalnym kontrolowanego za zgodą kontrolowanego
2.żądania udostępnienia akt , ksiąg i wszelkiego rodzaju dokumentów związanych z przedmiotem kontroli oraz sporządzenia z nich odpisów , kopii , wyciągów i notatek
3.Nabieranie (zbiorami) innych niezbędnych materiałów w zakresie objętym kontrolą
4.zabezpieczenia zebranych dowodów
5.legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości- jeśli jest to niezbędne dla potrzeb kontroli 6.żądania przeprowadzenia spisu z natury
7.przesłuchania kontrolowanego świadków , osób upoważnionych do reprezentowania kontrolowanego lub prowadzenia jego spraw , pracowników oraz osób współdziałających z kontrolowanym , zasięgania opinii biegłych
8.żądania wykonania na czas trwania kontroli za pokwitowaniem próbek towarów , akt , ksiąg i dokumentów - w razie uzasadnionego podejrzenia , że są one nierzetelne
- gdy podatnik nie zapewnia kontrolującym samodzielnego pomieszczenia i miejsca do przechowywania dokumentów
9) wstęp na teren jednostki kontrolowanej oraz poruszanie się na tym terenie na podstawie legitymacji służbowej bez potrzeby uzyskiwania przepustki oraz nie podlega rewizji osobistej przewidzianej w regulaminie wewnętrznym tej jednostki
10) wezwania pomocy organu Policji , Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego , Straży Granicznej lub Straży Miejskiej


(…)

… wyłączenia wymienionych organów, sprawę załatwia organ właściwy do załatwienia sprawy, wyznaczony przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze (SKO) ponieważ jest ono nadrzędne do wójta, burmistrza itd. , właściwe ze względu na siedzibę wyłączonego organu. Ma wgląd merytoryczny czyli właściwość miejscową i rzeczową poszczególnych dla podatków samorządowych czyli wójta , burmistrza itd.  Podręczniki:
Ordynacja
… , wskazując jednocześnie stosowne wnioski dowodowe. Nie złożenie wyjaśnień lub zastrzeżeń w w/w terminie jest jednoznaczne ze zgodą kontrolowanego co do ustaleń kontroli.
Postępowanie podatkowe : ( uregul. W Dz.U. w Ordynacji podatkowej o szczególne postępowanie administracyjne , które ma na celu realizację wynikającego z obowiązku podatkowego zobowiązania podatkowego czyli służy do realizacji prawa…
… pełnego składu orzekającego - SKO jest organem kolegialnym) lub z dyrektor izby skarbowej lub dyrektor izby celnej jako osoba fizyczna na czele II instancji podatków państwowych albo prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego którym jest organem II instancji
Wyłączeniu podlega pracownik tego urzędu, w którym toczy się postępowanie podatkowe oraz urzędu, do którego inny urząd zwrócił się o dokonanie…
… sankcje :
- stwierdzenie nieważności decyzji ostatecznej ( jeśli jest dotknięty 1-ą z wad wymienionych w art. 247 §1 punkt 1-3 Ordynacji podatkowej ) np. jeśli organ podatkowy wydał decyzję jedynie na podstawie urzędowej interpretacji przepisów prawa podatkowego dokonanej przez Ministra Finansów i ogłoszony w Biuletynie Skarbowym MF ( tego rodzaju akt ma charakter interpretacyjny , jego rolą…
… lub dalszej przyszłości, np. podpisał ze stroną, który jest przedsięb. Umowę pożyczki a sprawa dotyczy rozłożenia zaległości podatkowej na raty) łączą go interesy 3.       Stroną jest bliska mu osoba (małżonek, rodzeństwo, wstępny, zstępny, powinowaty 1 stopień - teść, zięć, synowa, osoba związana z nim tytułem przysposobienia, opieki, kurateli) także po ustaniu małżeństwa, przysposobienia, opieki…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz