Administracja centralna i lokalna w Księstwie Warszawskim.

Nasza ocena:

3
Pobrań: 210
Wyświetleń: 511
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Administracja centralna i lokalna w Księstwie Warszawskim. - strona 1

Fragment notatki:


48. Administracja centralna i lokalna w Księstwie Warszawskim. MINISTROWIE - byli centralnymi organami Księstwa W-skiego. Kierowali jednoosobowo 5 resortami: policji, skarbu, wojny, sprawiedliwości, spraw wew. oraz SEKRETARZA STANU który przebywał w Dreźnie i pośredniczył między rządem a królem. Nie było min. Spraw zagranicznych bo politykę zagr. realizowano za pośrednictwem saksonii. Dekret królewski z 20 KWIETNIA 1808 określiła zakres władzy ministrów. Mieli wykonywać akty prawne i kierować resortami. Byli odp. za króla, kontrasygnowali jego akty. Odpowiadali też za własne akty i politykę. Kontrolowała ich Rada Stanu. O pociągnięciu do odp. decydował król, który wyznaczał skład sądu. Powołano Radę MINISTRÓW. Prezesem był: St. Małachowski, Ludwik Gutakowski, St. Potocki. W 1810r. upowazniono ministrów od podejmowania decyzji w pilnych sprawach bez zgody króla. W 1812 na podst. dekretu przejęto większość uprawnień króla oprócz usuwania ministrów i zmian w sądow. Min. kierowali i nadzorowali działalnością innych urzędów centralnych. ADM. Kraj podzielono na: DEPARTAMENTY, POWIATY, GMINY WIEJSKIE I MIEJSKIE. Poczatkowo było ich 6, od 1809 +4.
Na czele departamentu stał PREFEKT PODPORZĄDKOWANY MIN. SPRAW. WEW. Podlegała mu władza adm. i policja. Decyzje podejmował samodzielnie. Działała rada prefekturalna składająca sięz 3-5 doradców mianowanych przez KRÓLA. Sprawowała w I instancji sądownictwo adm. i doradzała podprefektowi.
DEPARTAMENTY dzieliły się na POWIATY, na czele których stali PODPREFEKCI mianowani przez KRÓLA. Podporządkowani byli prefektowi, odp przed min. spraw. wew.
Na czele MIAST MUNICYPALNYCH stali PREZYDENCI. Pochodzili z nominacji KRÓLA. Podlegali PREFEKTOM. W innych miastach w 1809r. utworzono GMINY MIEJSKIE i WIEJSKIE. Gminą miejską zarządzał BURMISTRZ mianowany przez min. spraw. wew., podlegał PODPREFEKTOWI, a wiejską WÓJT mianował Podprefekt.
Organami samorządu były RADY: depratamentalne (16 -24); powiatowe (9-12), mianowani z podwójnej liczby przez króla. Ich sprawy to rozkład podatków, sprawy sanitarno-porządkowe, bezp. pub.
Rady municypalne pochodziły w większych miastach z wyborów na zgromadzeniu gminnym w mniejszych z nominacji prefekta. Rady wiejskie nie funkcjonowały. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz