Absorpcja - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1463
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Absorpcja - wykład - strona 1 Absorpcja - wykład - strona 2 Absorpcja - wykład - strona 3

Fragment notatki:

ABSORPCJA      Absorpcja jest to  dyfuzyjne przenoszenie cz ą stek gazu do cieczy, wywołane  gradientem st ęż enia w obu fazach .    Zasadnicze etapy absorpcji  s ą następujące:     przenoszenie składnika do powierzchni cieczy,   rozpuszczenie w warstwie granicznej na powierzchni cieczy,   przenoszenie składnika zaabsorbowanego w gł ą b cieczy.    Zasadniczym celem absorpcji  jest usuwanie zanieczyszcze ń gazowych wskutek ich  fizycznego rozpuszczenia w cieczy  lub w połączeniu z reakcją chemiczną.  W tym celu konieczne jest spe łnienie szeregu warunków przy najniższym  nak ładzie energii.  Zapewni ć trzeba odpowiednio długi czas kontaktu oraz dużą burzliwość  przep ływu gazu przez ciecz.  Je żeli stężenie zanieczyszczeń jest stosunkowo duże, absorpcja stanowić może  metod ę odzysku wartościowych substancji.  Mo że stanowić wstępny etap oczyszczania gazu w procesie kompleksowego  oczyszczania lub ko ńcowy, gdy absorpcja jest połączona z reakcją chemiczną.  W celu przeniesienia okre ślonej masy zanieczyszczeń z gazu do cieczy  konieczne jest przenikni ęcie cząstek przez strefę przyległą do granicy faz i przez  granic ę faz, tj . przez powierzchni ę  mi ę dzyfazow ą .  Przenikanie limitowane jest przez opory wnikania masy , które istnieć mogą po  obu stronach wymienionych faz oraz na ich granicy.  Na granicy faz istniej ą dwie zasadnicze bariery utrudniające przenikanie gazu  do cieczy lub z cieczy.  Bariera fizyczna polega na blokowaniu przez cz ąsteczki powierzchni międzyfazowej  dost ępnej do wnikania cząstek gazu.  Bariera hydrodynamiczna wynika z napi ęcia powierzchniowego i przeciwstawia  si ę ruchowi cieczy w warstwie bezpośrednio przyległej do powierzchni międzyfazowej  i dyfuzja cz ąsteczkowa decyduje o przenoszeniu cząstek w tej strefie.  W fazie ciek łej głównie dyfuzja burzliwa decydować będzie o utrzymaniu stałego  st ężenia w cieczy.  Rozpuszczalno ść w stanie równowagi w układach rozcieńczonych, z którymi  mamy do czynienia w absorpcji okre śla prawo Henry’ego  pA* = HCA  gdzie: H - sta ła Henry’go.  Prawo to nie obowi ązuje, gdy rozpuszczone gazy wchodzą w reakcje  chemiczne, ulegaj ą dysocjacji, gdy ich ciśnienia cząstkowe są większe niż 100 kPa lub  temperatura s ą bardzo niska.  Zwi ększenie ciśnienia w układzie absorpcji powoduje wzrost rozpuszczalności,  obni żenie temperatury powoduje również wzrost rozpuszczalności.  Jeżeli gaz jest dobrze rozpuszczalny w cieczy, to małemu stężeniu składnika w 

(…)

… wymienionych faz oraz na ich granicy.
Na granicy faz istnieją dwie zasadnicze bariery utrudniające przenikanie gazu
do cieczy lub z cieczy.
Bariera fizyczna polega na blokowaniu przez cząsteczki powierzchni międzyfazowej
dostępnej do wnikania cząstek gazu.
Bariera hydrodynamiczna wynika z napięcia powierzchniowego i przeciwstawia
się ruchowi cieczy w warstwie bezpośrednio przyległej do powierzchni…
… dwie zasadnicze bariery utrudniające przenikanie gazu
do cieczy lub z cieczy.
Bariera fizyczna polega na blokowaniu przez cząsteczki powierzchni międzyfazowej
dostępnej do wnikania cząstek gazu.
Bariera hydrodynamiczna wynika z napięcia powierzchniowego i przeciwstawia
się ruchowi cieczy w warstwie bezpośrednio przyległej do powierzchni międzyfazowej
i dyfuzja cząsteczkowa decyduje o przenoszeniu cząstek…
… w cieczy.
Ten sposób prowadzenia absorpcji umożliwia eliminowanie w niektórych
przypadkach kosztownych rozpuszczalników oraz upraszcza utylizację odpadów.
Jednym z takich układów jest zawiesina węgla aktywnego w wodzie. Procesy tego
rodzaju są prowadzone w reaktorach fluidyzacyjnych, barbotażowych oraz w
zbiornikach z mieszadłem.
ABSORPCJA
Absorpcja jest to dyfuzyjne przenoszenie cząstek gazu do cieczy…
… jak: SO2, SO3, H2S,
NOx. HF, Cl2, HCl i in.
Podczas absorpcji z reakcją chemiczną:
składnik A reaguje z substancją B zawartą w cieczy, w wyniku czego powstaje produkt
P o właściwościach odmiennych od substancji wyjściowej A:
A + bB P
gdzie: k1 i k2 to szybkości właściwe reakcji w określonych kierunkach.
Szybkość reakcji jest proporcjonalna do stężenia reagentów, a różnice wynikają
z rzędowości reakcji…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz