7.1.4.1,7.1.5,7.1.6

Nasza ocena:

5
Pobrań: 84
Wyświetleń: 938
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
7.1.4.1,7.1.5,7.1.6 - strona 1 7.1.4.1,7.1.5,7.1.6 - strona 2 7.1.4.1,7.1.5,7.1.6 - strona 3

Fragment notatki:


7.1.4.1, 7.1.5, 7.1.6 7.1.4.1 Osoby fizyczne Każdy jest osobą fizyczną (i ma zdolność prawną od momentu wystawienia aktu urodzenia do aktu zgonu)
Osobę zaginioną uznaje się za zmarłą po upływie 10 lat
Zdolność do czynności prawnych - zdolność do tego by przez czynności prawne swym własnym, samodzielnym działaniem nabywać prawa i zaciągać zobowiązania
Osoby nie posiadające zdolności do czynności prawnych: Osoby poniżej 13 roku życia
Osoby ubezwłasnowolnione całkowicie (wyznacza się im opiekuna)
Ograniczona zdolność do czynności prawnych: Osoba między 13 a 18 rokiem zycia:
zobowiązania za zgodą przedstawiciela ustawowego- może rozporządzać swymi prawami majątkowymi i zaciągać bez zgody- może zawierać umowy powszechnie zawierane w drobnych, bieżacych sprawach życia codziennego, rozporządzać swoim zarobkiem (chyba że sąd rodzinny zarządzi inaczej), rozporządzać przedmiotami majątkowymi otrzymanymi od przedstawiciela ustawowego do swobodnego użytku (z wyjątkiem tych czynności do których potrzebna jest jego zgoda)
osoby ubezwłasnowolnione częściowo (wyznacza się im kuratora)
Pełna zdolność do czynności prawnych: osoba powyżej 18 roku życia
kobieta która mając ukończone 16 lat za zezoleniem sądu wstąpi w związek małżeński
dobra osobiste - nierozerwalnie związane z osobowością konkretnej osoby fizycznej (zdrowie, wolność, swoboda sumienia, wizerunek itd.)
7.1.5 Zdarzenia cywilnoprawne Zdarzenia cywilnoprawne - takie zdarzenia rzeczywiste, które wywołują skutki w postaci powstania, zmiany lub wygaśnięcia stosunku cywilnoprawnego
Zdarzenia cywilnoprawne: czynności prawne - działania, zdarzenia prawne intencjonalne polegające na złożeniu oświadczenia woli wobec innego podmiotu o równorzędnym stanowisku prawnym w celu wywołania skutków prawnych
konstytutywne orzeczenia sądowe i konstytutywne akty administracyjne - działania sądów lub organów administracyjnych
czyny dozwolone - wyrządzenie szkody w ramach obony koniecznej, stworzenie utworu podlegającego ochronie prawa autorskiego
czyny niedozwolone - bezprawne wyrządzenie szkody
zdarzenie w ścisłym tego słowa znaczeniu - np. upływ czasu powodujący przedawnienie roszczeń
inne typy zdarzeń prawnych - np. bezpodstawne wzbogacenie, prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia
czynność prawna= akt woli+oświadczenie woli (przejaw aktu woli)+ równorzędny pod wzgl. prawnym status stron Czynności prawne: jednostronne (dla ich dokonania wystarcza oświadczenie woli jednej ze stron, np. sporządzenie testamentu) dwustronne (konieczne zgodne oświadczenie 2 lub więcej stron)

(…)

… stronie rzeczy, czyli zmiana faktycznego władztwa nad rzeczą, np. umowa przechowania)
rozporządzające (ich bezpośrednim skutkiem jest przeniesienie, obciążenie lub zniesienie prawa majątkowego, np. zwolnienie z długu) zobowiązujące (polegają na zobowiązaniu się jednej strony do określonego zachowania na rzecz drugiej strony- świadczenia, np. umowa dzierżawy, najmu)
umowy: odpłatne nieodpłatne
kauzalne…
… dowolną formę. Czasami wymagana jest forma pisemna zwykła (złożenie na dokumencie oświadczenia woli własnoręcznego podpisu) lub forma pisemna kwalifikowana (z notarialnie potwierdzonym podpisem lub urzędowo potwierdzoną datą)
Wadliwość oświadczenia woli powodująca:
bezwzględną nieważność czynności prawnej (czynność dotknięta wadą zostaje uznana za nieważną z mocy samego prawa) może ją spowodować:
brak świadomości lub swobody (złożenie oświadczenia nieświadomie lub pod przymusem) pozorność (niezgodność oświadczenia woli z rzeczywistością celem wprowadzenia w błąd osób trzecich)
względną nieważność czynności prawnej(zasadniczo uznaje ważność wadliwej czynności prawnej jednak pozwala stronie która udzieliła oświadczenia woli na uchylenie się w ciągu roku od skutków prawnych, co powoduje nieważność czynności…
… biegu przedawnienia następuje przez każdą czynność podjętą przed sądem lub innym organem w celu dochodzenia lub zabezpieczenia roszczenia (np. złożenie pozwu), po każdym przerwaniu biegu zaczyna się ono na nowo.
Terminy zawite (prekluzyjne)- na skutek bezczynności uprawnionego, trwającej przez ściśle określony czas następuje wygaśnięcie przysługującego mu prawa (podmiotowego, roszczenia, prawa
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz