2. Oprocentowanie lokat

Nasza ocena:

5
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1918
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
2. Oprocentowanie lokat - strona 1

Fragment notatki:


Oprocentowanie lokat   (ćwiczenia 1, 2)     1) Obliczyć wartość lokaty 100 zł po upływie 6 lat, jeŜeli roczna stopa procentowa wynosi 6% oraz  kapitalizacja jest: a) roczna prosta, b) półroczna prosta, c) dwuletnia prosta, d) roczna złoŜona,   e) kwartalna złoŜona, f) miesięczna złoŜona, g) dzienna złoŜona, h) 1,5 roczna złoŜona, i) trzyletnia złoŜona,  j) roczna złoŜona z góry, k) dwumiesięczna złoŜona z góry, l) tygodniowa złoŜona z góry,   m) ciągła    2) Jakie było roczne oprocentowanie kapitału, jeśli wzrósł on o połowę w ciągu 2,5 lat przy kapitalizacji:   a) półrocznej złoŜonej z dołu,   b) kwartalnej złoŜonej z góry, c) ciągłej?    3) Po jakim czasie kwota 1000 zł osiągnie wartość 1764 zł, jeŜeli ulokowano ją w banku z roczną stopą  procentową 8% i kapitalizacją: a) roczną złoŜoną z dołu, b) półroczną złoŜoną z góry, c) ciągłą?    4) Rodzeństwo: Ania (13 lat) i Sebastian (15 lat), otrzymało w spadku kwotę 100 tys zł, którą złoŜono  w banku z kapitalizacją miesięczną złoŜoną przy rocznej stopie 6%. śyczeniem spadkodawcy było  dokonanie takiego podziału spadku, aby w momencie osiągnięcia przez kaŜde z dzieci 19 lat, przyszłe  części spadku kaŜdego dziecka, były równe. Jak naleŜy podzielić spadek? Czy podział taki jest  sprawiedliwy?    5) Kowalski wpłacił do banku A 2000 euro, przy rocznej stopie procentowej 8%, a Nowak – 1400 euro do  banku B z roczną stopą procentową  10%. Po jakim czasie otrzymają taki sam kapitał końcowy, jeśli  kapitalizacja jest półroczna złoŜona z dołu?    6) Firma otrzymała ofertę zakupu środka trwałego przy zakupie gotówką 40000 [jp], albo przy zapłacie  56000 [jp] po upływie 3 lat. Firma ma moŜliwość uzyskania kredytu bankowego na okres 3 lat, przy  kapitalizacji kwartalnej złoŜonej i rocznej stopie 12%. Jaką decyzję powinno podjąć kierownictwo firmy?    7) Bank przyjął kwotę 10 000 zł jako wkład na 2 lata przy kapitalizacji kwartalnej złoŜonej i rocznej stopie  6% i kwotę tą wypoŜyczył przy rocznej stopie 8% i kapitalizacji półrocznej złoŜonej. Wyznaczyć zysk  banku.    8)  W teleturnieju  istnieje  moŜliwość  zdobycia  dwóch  nagród  pienięŜnych  zdeponowanych  w banku  przy  kapitalizacji półrocznej złoŜonej i rocznej stopie procentowej 8%.  Nagrody te mają być wypłacane następująco (licząc od chwili obecnej):  ♦  nagroda I: 500 PLN natychmiast, 800 PLN za 6 miesięcy, 1 100 PLN za 2 lata  ♦  nagroda II: dwie wypłaty po 1 250 PLN kaŜda: jedna za rok, a druga za 2,5 roku.  ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz