100 zagadnień z zarządzania środowiskiem

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 672
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
100 zagadnień z zarządzania środowiskiem - strona 1 100 zagadnień z zarządzania środowiskiem - strona 2 100 zagadnień z zarządzania środowiskiem - strona 3

Fragment notatki:

1. Czym jest kierowanie ? Kierowanie , to proces planowania, organizowania, przewodzenia i kontrolowania działalności członków organizacji oraz wykorzystania wszystkich innych jej zasobów dla osiągnięcia ustalonych celów.
2. Czym jest optymalizacja ? Optyma lizacja - proces poszukiwania najlepszego (optymalnego) rozwiązania problemu, metody postępowania itp.; optymalizację można dokonywać ze względu na jedno wybrane kryterium oceny (o. jednokryterialna) lub określony zbiór kryteriów (o. wielokryterialna).
3. C o to jest efekt synergetyczny. Synergia jest to zjawisko polegające na tym, że współdziałające elementy dają wypadkowy wynik pod jakimś względem większy niż prosta suma skutków wywołanych przez każdy z elementów z osobna. Zjawisko nazwane jest często “efektem 2+2 = 5”. Szczególnym przypadkiem synergii jest efekt organizacyjny będący przeciętną nadwyżką korzyści przypadającą nadwyżką korzyści przypadającą na członka zespołu współdziałającego z pozostałymi członkami w sposób zorganizowany, w porównaniu z korzyścią możliwą do osiągnięcia w działaniu indywidualnym. 4.Podaj przynajmniej dwie definicje terminu „organizacja”, spotykane w literaturze przedmiotu. Najogólniej organizacją można rozumieć jako jakąkolwiek wyodrębnioną względnie z otoczenia całość ludzkiego działania, mającą określoną strukturę skierowaną na osiąganie jakiegoś celu lub celów.
Organizacja inaczej to sposób ułożenia i przydziału pracy członkom organizacji dla sprawnego osiągnięcia jej celów.
5. Rozróżnienie pojęć kierowanie, rządzenie, zarzą dzanie, administrowanie .
Kierowanie można rozumieć jako oddziaływanie jednego obiektu (kierującego) na inny obiekt (kierowany) zmierzające do tego , aby obiekt kierowany zachowywał się (działał lub funkcjonował) w kierunku osiągnięcia postawionego przed nim celu. Rządzenie jest to wykonywanie władzy za pomocą legalnego przymusu. Źródłem władzy są w tym przypadku legalne uprawnienia osób do rządzenia,
Zarządzanie jest to działalność kierownicza polegająca na ustalaniu celów i powodowaniu ich realizacji w organizacjach podległych zarządzającemu na podstawie własności środków produkcji lub dyspozycji nimi.
Administrowanie kierowanie przez państwo w określonych formach, w wyłączeniem działalności ustawodawczej oraz wymiaru sprawiedliwości. 6. Przesłanki do sprawowania władzy wg. Maxa Webera. Władzę zdefiniował jako prawdopodobieństwo , że pewne lub wszystkie polecenia, pochodzące z danego źródła, znajdą posłuch w danej grupie osób. Weber wyróżnił trzy idealne prawomocne typy władzy organizacyjnej.
Władzę charyzmatyczną opartą na przekonaniu ulegających jej osób o szczególnych, nadzwyczajnych cechach przywódcy i prawomocności ustanowionych przez niego norm.


(…)

… prawdopodobieństwa poprzednich trzech szacunków.
4. Trzeba ustalić krytyczną ścieżkę przebiegającą przez sieć. 42. Wyznaczanie "drogi krytycznej". Droga krytyczna (ścieżka krytyczna) jest najdłuższą pod względem czasu trasą przechodzącą przez sieć. Określa się ją sumując czasy potrzebne na wykonanie wszystkich zadań w każdej ich sekwencji (w odróżnieniu od zadań, które można wykonać jednocześnie). Łańcuch zadań o najdłuższym czasie jest ścieżką krytyczną. Zaznaczenie ścieżki krytycznej polega na tym, że wyznacza ona cały czas realizacji czy datę zakończenia całości zamierzenia. Jeśli opóźnieniu ulegnie zdarzenie na ścieżce krytycznej, to opóźni całe zamierzenie. Pozostałe ścieżki noszą nazwę podkrytycznych.
43. Obliczanie parametrów sieci.
44. Sieciowa optymalizacja harmonogramu realizacji.
48. Co rozumiemy…
… najważniejsze. Umiejętności społeczne są bardzo ważne na wszystkich szczeblach organ., przyczyną tego jest to, że kierownicy pracują przez innych. Duże umiejętności techniczne lub koncepcyjne nie są wiele warte jeśli nie można ich wykorzystać do inspirowania innych członków organ. i wywarcia na nich wpływu.
78.Cechy pożądane u kierownika *kompetencje intelektualne (możliwości poznawcze danej osoby: myślenie
… specjalizują się tym sprawniej mogą wykonywać pracę,
- autorytet - autorytet formalny daje kierownikowi prawo rozkazywania. Ważny jest autorytet osobisty, dzięki któremu kierownik wymusza posłuszeństwo.
- dyscyplina - członkowie organizacji muszą przestrzegać przepisów i uzgodnień rządzących organizacją.
- jedność rozkazodawstwa - każdy pracownik powinien otrzymywać polecenia dotyczące danej operacji…
… zadań i stosunków między członkami zespołu oraz ulepszenia procesu funkcjonowania zespołu, jak komunikowanie się czy przydzielanie zadań.
Siatka OD - jest oparta na siatce kierowniczej, opracowanej przez Roberta Blake'a i Jane Mouton. Siatka kierownicza przedstawia różne kombinacje troski o produkcję i troski o ludzi oraz zmierza do zwrócenia uwagi na obie te zmienne. Najskuteczniejszym stylem…
… swojego funkcjonowania, wprowadzając do swego podsystemu technicznego. Algorytmy można podzielić na:
procesu decyzyjnego
cyklu działania zorganizowanego,
podejścia systemowego
twórczego myślenia (indywidualnego i zespołowego)
wprowadzania usprawnień i ulepszeń
upraszczania
40.Modele programowanie liniowego, kolejek, symulacyjne, prognozowanie i inne.
Modele programowania liniowego są powszechnie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz