Źródła prawa w Polsce

Nasza ocena:

5
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1274
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Źródła prawa w Polsce - strona 1 Źródła prawa w Polsce - strona 2 Źródła prawa w Polsce - strona 3

Fragment notatki:

Źródłami prawa w znaczeniu materialnym są wszelkiego rodzaju
stosunki międzyludzkie. W znaczeniu formalnym źródłem prawa jest
forma jego występowania i pochodzenia.
Rodzaje źródeł prawa:
a) zwyczaje (prawo zwyczajowe, niepisane) - są wytworem
historycznego procesu kształtowania się stosunków społecznych;
b) akty normatywne (prawo stanowione, pisane) - akty wydane przez
organy państwowe, złożone z przepisów prawnych i zawierające normy
prawne, mające określoną strukturę.
System źródeł prawa - całokształt aktów normatywnych
obowiązujących w danym państwie, charakteryzujący się hierarchiczną
strukturą, która polega na tym, że jedne akty normatywne mają
nadrzędny charakter w stosunku do innych (powoduje to, że żadne
prawo nie może być sprzeczne z prawem stopnia wyższego).
Delegacja ustawowa - zawarte w ustawie upoważnienie do wydania
przez dany organ administracji państwowej konkretnego aktu
normatywnego (źródła stopnia niższego są wydawane na podstawie
źródeł stopnia wyższego i celem ich wykonania).
Polska Konstytucja stanowi, że w Polsce źródłami powszechnie
obowiązującego prawa są:
a) Konstytucja (ustawa zasadnicza),
b) ustawy,
c) ratyfikowane umowy międzynarodowe,
d) rozporządzenia,
e) akty prawa miejscowego.
Konstytucja jest źródłem prawa najwyższej rangi, więc żaden inny akt
normatywny nie może być z nią sprzeczny. Określa ona zasady ustroju
politycznego i gospodarczego państwa, jego strukturę organizacyjną
oraz wolności, prawa i obowiązki obywateli.
Ustawa - akt normatywny nadrzędny w stosunku do innych (z
wyjątkiem konstytucji i ratyfikowanych umów międzynarodowych),
którym reguluje się istotne sprawy życia politycznego, społecznego i
gospodarczego państwa (podstawowe prawa i obowiązki obywatelskie,
budżet).
Tryb tworzenia ustaw reguluje regulamin sejmowy. Pierwszym etapem
jest zgłoszenie projektu ustawy przez uprawnione organy lub osoby.
Inicjatywa ustawodawcza (prawo do zgłoszenia projektu ustawy,
powiązane z obowiązkiem rozpatrzenia go przez Sejm) przysługuje:


(…)


(rozporządzenie wykonawcze do ustawy), publikowany w Dzienniku
Ustaw; mogą je wydawać: Prezydent, Rada Ministrów, Prezes Rady
Ministrów, poszczególni ministrowie oraz Krajowa Rada Radiofonii i
Telewizji;
Uchwały Rady Ministrów oraz zarządzenia Prezesa Rady
Ministrów i ministrów mają charakter wewnętrzny i obowiązują tylko
jednostki organizacyjne podległe organowi wydającemu te akty.
Podlegają one kontroli…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz